protonové číslo 1
relativní atomová hmotnost 1
elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace 1s1
hustota (g·cm-3) 0,0898
teplota tání (°C) -259,0
teplota varu (°C) -253,0

Vodík (1H)

historie

 • v roce 1766 H. Cavendish izoloval vodík, zjistil jeho vlastnosti a dokázal, že voda je sloučeninou vodíku a kyslíku
 • H. Davy zjistil, že vodík je základním prvkem v kyselinách
 • A. L. Lavoisier navrhl název hydrogen (z řeckého ydor geinomai = vodu tvořící)

výskyt

 • nejrozšířenější prvek ve vesmíru a třetí nejrozšířenější prvek na Zemi
 • volný i vázaný ve sloučeninách
 • volný vodík se nalézá např. v plynném obalu hvězd
 • na Zemi se volný vodík za běžných podmínek nevyskytuje
 • největší množství vodíku je ve vodě
 • významný biogenní prvek

laboratorní příprava

 • reakcí elektropozitivních kovů s vodou:
  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 • reakcí zředěných kyselin s elektropozitivními kovy:
  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
 • hydrolýzou hybridů kovů:
  CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2
 • reakcí Zn, Al, Si s roztoky alkalických hydroxidů:
  Zn + KOH + 2H2O → K[Zn(OH)3] + H2
  2Al + 2KOH + 6H2O → 2K[Al(OH)4] + 3H2
  Si + 4KOH → K4SiO4 + 2H2
 • elektrolýzou okyselené vody s platinovými elektrodami (katoda – H2, anoda – O2)

průmyslová výroba

 • reakcí vodní páry s koksem nebo methanem:
  H2O + C → CO + H2 (vodní plyn, t = 1000°C)
  CH4 + H2O → CO + 3H2 (t = 1100°C)
 • konverze vodního plynu - vodní plyn se mísí s vodní párou v nadbytku:
  CO + H2 + H2O → CO2 + 2H2 (t = 400°C, katalyzátor oxidy Fe nebo Co)
 • vedlejší produkt při výrobě chloru a hydroxidu sodného
 • vodíkový generátor (pro malá množství plynu na různě vzdálených místech např. povětrnostní stanice):
  odpařuje se směs methanolu a vody v molárním poměru 1:1 (t = 400°C, katalyzátor Criii):
  CH3OH → CO + 2H2
  CO + H2O → CO2 + H2

fyzikální vlastnosti

 • v přírodě se vyskytuje jako směs tří izotopů:
  • lehký vodík - 1H
  • deuterium (těžký vodík) - 2H nebo 2D
  • tritium - 3H označovaný také jako 3T
 • bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu
 • 14,4× lehčí než vzduch
 • obtížně se zkapalňuje a přeměňuje na pevnou látku
 • molekulový vodík (H2)
  • orto – jaderné spiny paralelní
  • para – jaderné spiny antiparalelní (za nízkých teplot, za teploty 0 K 100% para vodíku)
  • s rostoucí teplotou vzrůstá koncentrace orto-vodíku, za běžné teploty (3 orto : 1 para)

chemické vlastnosti

 • málo rozpustný v kapalných rozpouštědlech
 • molekulový málo reaktivní - vysoká vazebná energie
 • s fluorem reaguje za tmy:
  H2 + F2 → 2HF
 • přímo redukuje roztok chloridu palladnatého:
  PdCl2(aq) + H2 → Pd(s) + 2HCl(aq)
 • zapálen na vzduchu shoří - reaguje se vzdušným kyslíkem na vodu - exotermická reakce:
  2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
 • při laboratorní teplotě oba plyny spolu nereagují
 • při teplotě větší než 600°C probíhá slučování explozivně, tím prudčeji, čím je směs H2 a O2 blíže poměru 2:1 - třaskavý plyn
 • za vyšší teploty reaguje s mnoha kovy a nekovy - vznikají hydridy (aktivace fotolyticky nebo katalyzátory Ni, Pd, Pt atd.):
  N2 + 3H2 → 2NH3
  H2 + S → H2S
  C + 2H2 → CH4
  3H2 + 2P → 2PH3
 • redukční vlastnosti - výroba kovů:
  CuO + H2 → Cu + H2O
  WO3 + 3H2 → W + 3H2O
 • elektrickým výbojem vzniká atomární vodík (H) (vodík ve stavu zrodu, nascentní vodík)
  • velmi reaktivní
  • nestálý - existuje velmi krátkou dobu a slučuje se na vodík molekulový
 • vytváří vazbu vodíkovým můstkem s O, F, N

užití

 • výroba amoniaku, methanolu, chlorovodíku
 • hydrogenace olejů
 • redukční činidlo - výroba kovů
 • řezání a sváření kyslíko-vodíkovými a vodíkovými hořáky
 • palivové články
 • kapalný vodík - studium elementárních částic (bublinová komora)
 • raketové palivo
 • deuterium (2D)
  • příprava z těžké vody (D2O) - elektrolytickým obohacením vody
  • užití - sledování reakčních mechanizmů, deuterovaná rozpouštědla - nukleární magnetická resonance (NMR)
 • tritium (3T)
  • vzniká působením kosmického záření na vzdušný dusík:
   14N + 1n → 12C + 3T
  • příprava - působením neutronů na lithium:
   6Li + 1n → 3T + α
  • užití - sledování pohybu spodních vod, studium reakčních mechanizmů, studium homogenní katalýzy

sloučeniny

 • hydridy
  • solné hydridy
   • hydridy alkalických kovů (MH) a kovů alkalických zemin (MH2)
   • vznikají přímou syntézou prvku a vodíku
   • bílé, krystalické látky
   • obsahují hydridový anion(H-)
   • tepelná stálost klesá od Li k Cs ,od Ca k Ra
   • reaktivita v daném směru vzrůstá
   • reagují s vodou:
    NaH + H2O → NaOH + H2
  • kovalentní hydridy
   • hydridy prvků IV.A – VII.A podskupiny
   • plynné, těkavé látky
   • obsahují vodíkový kation
  • intersticiální (mřížkové) hydridy
   • tvoří je prvky vedlejších podskupin
   • vodík obsazuje mezery v mřížce kovu
   • tyto hydridy jsou vlastně tuhé roztoky (slitiny) kovu a vodíku
   • málo stabilní
   • rozdílné složení
  • polymerní hydridy
   • bor, uhlík, křemík
  • komplexní hybridy
   • LiBH4, NaBH4, LiAlH4, Al(BH4)3, atd.
  • hydridy, ve kterých vodíkový atom vystupuje jako jednodonorový nebo dvoudonorový ligand vázaný na přechodný prvek [FeH2(CO)4] , [CoH(CO)4]