protonové číslo 11
relativní atomová hmotnost 22.989
elektronegativita 1.0
elektronová konfigurace [Ne]3s1
hustota (g·cm-3) 0.97
teplota tání (°C) 97.80
teplota varu (°C) 881.40

Sodík (11Na)

historie

 • kovový sodík izoloval v roce 1807 Humphry Davy elektrolýzou roztaveného hydroxidu sodného

výskyt

 • sedmý nejrozšířenější prvek v horninách zemské kůry, pátý nejrozšířenější kov
 • kamenná sůl - NaCl
 • chilský ledek - NaNO3
 • kryolit - Na3AlF6
 • borax - Na2B4O7·10H2O
 • trona - Na2CO3·NaHCO3 ·2H2O
 • glauberit - Na2SO4·CaSO4
 • Glauberova sůl - Na2SO4·10H2O
 • albit - NaAlSi3O8
 • mořská voda (NaCl)

průmyslová výroba

 • elektrolýzou roztavené směsi 40% NaCl a 60% CaCl2 při teplotě 580 °C (CaCl2 snižuje teplotu tání)

fyzikální vlastnosti

 • měkký, nízkotající, stříbrobílý kov
 • krystalizuje v kubické soustavě prostorově centrované

chemické vlastnosti

 • na čerstvém řezu lesklý
 • lesk se na vzduchu rychle ztrácí (působením O2 a vlhkosti)
 • reaktivní
 • uchovává se pod petrolejem
 • s kyslíkem reaguje za vzniku oxidu (Na2O) a peroxidu sodného (Na2O2)
 • zahřátý se přímo slučuje s vodíkem, halogeny, sírou a fosforem:
  2Na + H2 → 2NaH
  2Na + X2 → 2NaX
  2Na + S → Na2S
  3Na + P → Na3P
 • reaguje s vodou:
  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 • rozpustný v kapalném amoniaku
 • má redukční vlastnosti:
  Al2O3 + 6Na → 2Al + 3Na2O
 • tvoří slitinu se zlatem – NaAu
 • barví plamen žlutě

užití

 • výroba kovů:
  TiCl4 + 4Na → Ti + 4NaCl
 • katalyzátor při výrobě některých druhů pryže
 • cirkulační kapalina v atomových reaktorech

sloučeniny

 • hydrid sodný (NaH)
  • vzniká přímou syntézou:
   2Na + H2 → 2NaH
  • reaguje bouřlivě s vodou:
   NaH + H2O → NaOH + H2
  • redukční činidlo
 • halogenidy (NaX)
  • příprava reakcí hydroxidu nebo uhličitanu sodného s halogenvodíkovou kyselinou:
   NaOH + HX → NaX + H2O
   Na2CO3 + 2HX → 2NaX + CO2 + H2O
  • bezbarvé, krystalické látky
  • mají vysokou teplotu tání
  • fluorid sodný (NaF)
   • pevná látka
   • málo rozpustná ve vodě
   • užití
    • dřevařský průmysl (impregnace)
    • inhibitor některých druhů kvašení
    • lékařství
  • chlorid sodný (NaCl)
   • získává se jen z přírodního materiálu – sůl kamenná (dolování) nebo vyluhování některých ložisek vodou, sůl mořská (odpařování)
   • krystalizuje nad teplotou 0°C - bezvodý
   • není hygroskopický
   • překrystalizováním se připravuje kuchyňská sůl
   • kuchyňská sůl vlhne (obsahuje malé množství nečistot, které jsou hygroskopické - hlavně MgCl2)
   • čistý chlorid sodný – srážením nasyceného roztoku kuchyňské soli proudem chlorovodíku – analytická chemie
   • užití
    • výchozí látka pro přípravu řady anorganických sloučenin, např. hydroxidu sodného, sody, chloru, sodíku
    • potravinářský průmysl
    • výroba mýdla
    • posyp silnic
  • bromid sodný (NaBr)
   • výroba reakcí hydroxidu sodného s bromem:
    6NaOH + 3Br2 → 5NaBr + NaBrO3 + 3H2O
    NaBrO3 + 3C → NaBr + 3CO
   • bílá látka
   • dobře rozpustná ve vodě
   • užití
    • lékařství
    • fotografie
  • jodid sodný (NaI)
   • výroba reakcí hydroxidu sodného s jodem:
    6NaOH + 3I2 → 5NaI + NaIO3 + 3H2O
    NaIO3 + 3C → NaI + 3CO
   • užití - lékařství
 • sulfid sodný (Na2S)
  • příprava reakcí sulfanu s hydroxidem sodným:
   2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
  • nebo redukcí síranu sodného (Na2SO4) uhlíkem:
   Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO
  • bílá krystalická látka
  • krystalizuje jako nonahydrát Na2S·9H2O
  • užití
   • kožedělný průmysl
   • výroba sirných barviv
   • činidlo analytické chemie
 • oxid sodný (Na2O)
  • příprava zahříváním peroxidu (Na2O2), hydroxidu (NaOH) nebo dusitanu sodného (NaNO2) se sodíkem:
   Na2O2 + 2Na → 2Na2O
   2NaOH + 2Na → 2Na2O + H2
   2NaNO2 + 6Na → 4Na2O + N2
  • bílá hygroskopická látka
  • reaguje prudce s vodou:
   Na2O + H2O → 2NaOH
 • peroxid sodný (Na2O2)
  • vzniká oxidací sodíku
  • světle žlutý prášek
  • s práškovým hliníkem nebo aktivním uhlím exploduje
  • se sírou se směs rozžhaví a zapaluje některé organické látky
  • reaguje s kyselinami:
   Na2O2 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O2
  • reaguje s vodou:
   Na2O2 + 2H2O → 2NaOH + H2O2
  • reaguje s oxidem uhelnatým:
   Na2O2 + CO → Na2CO3
  • reaguje s oxidem uhličitým:
   2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2
   tato reakce se využívá v dýchacích přístrojích pro potápěče, hasiče a v ponorkách
  • stálý do teploty 675°C
  • užití
   • silné oxidační činidlo
   • bělící činidlo v textilním, papírenském a dřevozpracujícím průmyslu
 • hyperoxid sodný (NaO2)
  • příprava reakcí sodíku s kyslíkem při teplotě 450°C a tlaku 15,195 MPa
 • ozonid sodný (NaO3)
  • příprava reakcí ozonu (O3) s práškovým bezvodým hydroxidem sodným za nízké teploty
  • stáním se rozkládá na kyslík a hyperoxid:
   2NaO3 → 2NaO2 + O2
  • hydrolýzou přechází na hydroxid:
   4NaO3 + 2H2O → 4NaOH + 5O2
 • hydroxid sodný (NaOH)
  • výroba elektrolýzou roztoku chloridu sodného amalgánovým způsobem:
   NaCl → Na+ + Cl-
   K : Na+ + e- → Na
   Na + Hg → NaHg
   2NaHg + 2H2O → 2NaOH(aq) + 2Hg + H2
   A : Cl- - e- → Cl
   2Cl → Cl2
   nebo diafragmovým způsobem:
   NaCl → Na+ + Cl-
   K : Na+ + e- → Na
   2Na + 2H2O → 2NaOH(aq) + H2
   A : Cl- - e- → Cl
   2Cl → Cl2
  • bezbarvá krystalická látka
  • dobře rozpustná ve vodě
  • hygroskopická
  • silná zásada
  • absorbuje oxid uhličitý – vzniká uhličitan (hydrogenuhličitan) sodný :
   2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
   NaOH + CO2 → NaHCO3
  • absorbuje sulfan – vzniká sulfid (hydrogensulfid) sodný:
   2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
   NaOH + H2S → NaHS + H2O
  • užití -jedna ze základních látek chemického průmyslu (výroba solí, fenolu, fosforečnanu, sulfidu atd.)
 • uhličitan sodný (bezvodá soda, Na2CO3)
  • výroba – E. Solvay:
   NH3 + CO2 + H2O → NH4HCO3
   NaCl + NH4HCO3 → NaHCO3 + NH4Cl
   2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
  • bezvodá soda – bílý prášek, dobře rozpustný ve vodě
  • krystalová soda – krystalický dekahydrát (Na2CO3·10 H2O), na vzduchu větrá – heptahydrát (Na2CO3·7 H2O) až monohydrát (Na2CO3·H2O)
  • užití
   • výroba papíru, mýdla, detergentů
   • sklářský průmysl
   • odstraňování sirných sloučenin z kouřových plynů elektráren, tepláren (práškový Na2CO3 se vstřikuje s olejem, reaguje s SO2 - vzniká siřičitan sodný, ten se odfiltruje nebo vysráží)
 • hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) (NaHCO3)
  • obsažen v některých vodách
  • výroba zaváděním CO2 do nasyceného roztoku uhličitanu sodného za chladu:
   Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3
  • užití
   • při pečení
   • šumící prášky k přípravě limonád
   • lékařství (proti překyselení žaludku)
 • síran sodný (Na2SO4)
  • vedlejší produkt při výrobě kyseliny chlorovodíkové:
   2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl
  • užití
   • výroba celulózy, papíru
   • sklářský průmysl
   • výroba detergentů
   • textilní průmysl
 • thiosíran sodný (Na2S2O3)
  • příprava varem roztoku siřičitanu sodného (Na2SO3) se sírou:
   Na2SO3 + S → Na2S2O3
  • ve vodě dobře rozpustný
  • bezvodý nebo pentahydrát (Na2S2O3·5H2O)
  • užití
   • ustalovač (převádí halogenid stříbrný na rozpustný komplex)
   • analytická chemie (odměrná analýza)
 • dusičnan sodný (NaNO3)
   získává se z přírodních ložisek – chilský ledek – nečistoty, některé mají velký význam (jodičnany)
  • příprava reakcí kyseliny dusičné s hydroxidem (NaOH) nebo uhličitanem sodným (Na2CO3):
   HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O
   2HNO3 + Na2CO3 → 2NaNO3 + H2O + CO2
  • nad teplotou 500°C se rozkládá:
   2NaNO3 → 2NaNO2 + O2
  • nad teplotou 800°C:
   4NaNO3 → 2Na2O + 2N2 + 5O2
  • užití
   • solná lázeň (v roztaveném stavu)
   • médium převádějící teplo
   • hnojivo
 • dusitan sodný (NaNO2)
  • příprava tepelným rozkladem dusičnanu sodného:
   2NaNO3 → 2NaNO2 + O2
  • výroba absorpcí oxidů dusíku v roztoku uhličitanu sodného:
   Na2CO3 + NO + NO2 → 2NaNO2 + CO2
  • bílá krystalická látka
  • dobře rozpustná ve vodě
  • zahříváním za nepřístupu vzduchu disproporcionuje:
   5NaNO2 → 3NaNO3 + Na2O + N2
  • užití
   • výroba azobarviv
   • inhibitor koroze
   • konzervování masa