protonové číslo 13
relativní atomová hmotnost 26.982
elektronegativita 1.5
elektronová konfigurace [Ne]3s23p1
hustota (g·cm-3) 2.69
teplota tání (°C) 660.37
teplota varu (°C) 2467.0

Hliník (13Al)

historie

 • kov izoloval poprvé H.C. Oersted reakcí amalgámu draslíku s chloridem hlinitým
 • od roku 1886 se Al vyrábí elektrolýzou oxidu hlinitého rozpuštěného v kryolitu (P. L. T. Héroult a C. M. Hall)

výskyt

 • hliník je třetím nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře (8,3%) a nejrozšířenějším kovem
 • bauxit – vzorec můžeme vyjádřit AlOx(OH)3-2x (0< x < 1)
 • v mírném zeměpisném pásmu (střední Evropa) jako „monohydrát“ AlO(OH)
 • v tropické oblasti „trihydrát“ Al(OH)3
 • kryolit - Na3AlF6
 • korund - Al2O3
 • kaolinit – Al2(OH)4Si2O5
 • spinel – MgAl2O4
 • granát – Ca3Al2(SiO4)3
 • beryl – Be3Al2Si6O18
 • složka živců, slídy
 • mnohé drahokamy jsou nečistou formou Al2O3 – např. rubín, safír

průmyslová výroba

dvě stádia

 1. extrakce,čištění a dehydratace bauxitu
  • bauxitová ruda se zahřívá s roztokem NaOH, ve kterém se rozpustí hliníková složka na tetrahydroxohlinitan sodný Na[Al(OH)4]
  • nerozpustné složky se odfiltrují
  • z hlinitanu získáme Al(OH)3 zaváděním CO2:
   2Na[Al(OH)4] + CO2 → 2Al(OH)3 + Na2CO3 + H2O
  • žíháním vzniklého Al(OH)3 se připraví čistý Al2O3
 2. elektrolýza Al2O3 rozpuštěného v roztaveném kryolitu - Na3AlF6 (snižuje teplotu z 2500 na 950°C)
  • hliník se vylučuje na uhlíkové katodě, kyslík na uhlíkové anodě, která uhořívá za vzniku CO

fyzikální vlastnosti

 • nízkotající stříbrošedý kov
 • lehký
 • měkký
 • kujný, tažný
 • malá hustota
 • výborná tepelná a elektrická vodivost
 • odolný vůči korozi

chemické vlastnosti

 • na vzduchu se pokrývá vrstvičkou Al2O3, která brání dalším reakcím
 • s vodou nereaguje
 • roztoky solí vrstvičku Al2O3 odstraní a způsobují korozi
 • reaguje s nekovy (N, S, X)
 • velká afinita ke kyslíku
 • práškový Al ve styku s tekutým O2 exploduje
 • rozpouští se v neoxidujících kyselinách a alkalických hydroxidech za vývoje vodíku:
  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
  2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2
 • koncentrovaná HNO3 hliník za studena pasivuje, vzniká ochranná vrstva Al2O3
 • u některých výrobků se vrstva Al2O3 uměle zesiluje – eloxování (často se barví)
 • v koncentrované H2SO4 a HNO3 se rozpouští za horka
 • působením solí Hg2+ se poruší vrstva Al2O3, na těchto místech Al reaguje se vzdušnou vlhkostí - vzniká Al(OH)3
 • působením NH4HF2 vznikají na kovu ozdobné obrazce hedvábně jemného vzhledu
 • má vysoké spalné teplo a v žáru redukuje většinu oxidů kovů
 • oxid se smísí s práškovým Al – směs se zapálí, spalným teplem Al se obsah rozžhaví (až 3000°C) – aluminotermický proces:
  Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3
  3Mn3O4 + 8Al → 9Mn + 4Al2O3
 • směs Fe2O3 a hliníkového prášku nazýváme termit, využívá se pro svařování kolejnic:
  Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

užití

 • výroba vodičů
 • konstrukce staveb, letadel
 • konstrukce a pláště kosmických lodí
 • hliníkový prášek – přísada do pevných paliv pro zvýšení tahu rakety při startu
 • chemická zařízení
 • reflektory, spotřební předměty
 • obalový materiál v potravinářském průmyslu – alobal
 • redukční činidlo
 • výroba lehkých slitin, například duraluminium (Al, Cu, Mg, Mn, Si), magnalium (Al, Mg)

sloučeniny

 • hydrid hlinitý – alan (AlH3)
  • bezbarvá, netěkavá, pevná látka
  • polymeruje
  • silné redukční činidlo
  • reaguje bouřlivě s vodou:
   AlH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3H2
 • tetrahydridohlinitan lithný (Li[AlH4])
  • výroba reakcí hybridu lithného s chloridem hlinitým:
   4LiH + AlCl3 → Li[AlH4] + 3LiCl
  • bílá krystalická látka
  • na suchém vzduchu stálá
  • redukční a hydrogenační činidlo v anorganické a organické chemii
 • další komplexní hydridy
  • hexahydridohlinitan lithný Li3[AlH6]
  • M[AlH4] (M = Na, K, Cs)
  • M[AlH4]2 (M = Be, Mg, Ca)
 • halogenidy
  • tvoří velké množství adičních sloučenin nebo komplexů
  • vytváří dimerní molekuly Al2X6
  • fluorid hlinitý (AlF3)
   • příprava – reakcí oxidu hlinitého s plynným fluorovodíkem za teploty 700°C:
    Al2O3 + 6HF → 2AlF3 + 3H2O
  • chlorid hlinitý (AlCl3)
   • příprava – spalováním hliníku v plynném chloru:
    2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
   • krystalizuje z roztoku AlCl3 jako hexahydrát AlCl3·6H2O
   • krystalická látka
   • užití
    • katalyzátor v organické chemii (Friedel-Craftsova syntéza)
    • Levisova kyselina
    • izomerizace uhlovodíků v naftovém průmyslu
    • výroba detergentů
  • hexafluorohlinitan trisodný (Na3AlF6)
   • výroba reakcí hydroxidu hlinitého s kyselinou fluorovodíkovou:
    Al(OH)3 + 6HF → H3AlF6 + 3H2O
    H3AlF6 + 3NaCl → Na3AlF6 + 3HCl
   • užití
    • tavící příměs při výrobě Al
    • výroba čistého Al2O3
    • výroba mléčného skla
 • sulfid hlinitý (Al2S3)
  • připravuje se přímou syntézou z prvků (t = 1000°C)
  • ve vodě hydrolyzuje:
   Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S
  • bílá látka
 • fosfid hlinitý (AlP)
  • nereaguje s kyselinami ani se zásadami
  • na vlhkém vzduchu se rozkládá:
   AlP + 3H2O → Al(OH)3 + PH3
 • oxid hlinitý (Al2O3)
  • minerál korund
  • velká tvrdost (9)
  • vysoká teplota tání (2045°C)
  • chemická netečnost
  • dobré isolační vlastnosti
  • užití
   • elektrolytická výroba Al
   • brusný materiál (včetně zubních past)
   • výroba žáruvzdorných hmot
   • keramika
   • smirek (zrnitá podoba korundu znečištěná oxidem železitým a křemičitým)
  • čistý α Al2O3 se vyrábí tepelným rozkladem hydroxidu hlinitého nebo bauxitu za vysokých teplot (1200°C)
  • bílý prášek
  • amfoterní
  • s kyselinami tvoří soli hlinité:
   Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
  • s hydroxidy tvoří hlinitany:
   Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]
  • užití
   • katalyzátor
   • chromatografické medium
  • velké krystaly znečištěné ionty kovů - drahokamy - rubín (CrIII - červený), safír (FeII/III,TiIV - modrý), smaragd (CrIII/V - zelený), ametyst (CrIII/TiIV - fialový), topas (FeIII - žlutý)
  • mnohé drahokamy se vyrábějí průmyslově tavícím procesem
  • vláknitý Al2O3 - Saffil
   • vlákna – netoxická, pružná, pevná, na omak měkká, hedvábného charakteru (deky, rohože, desky, provazy)
   • izolant (póry mezi krystaly o průměru 2 až 10pm)
   • filtrační materiál
   • nosič katalyzátorů
   • vysokoteplotní izolant, tepelné štíty
   • zpevňování kovů (např. u Al 4 až 6 krát pevnější než Al nezesílený) - pláště helikoptér, automobilové a tryskové motory
   • vláknem zesílené slitiny Al nebo Mg mohou nahradit ocel užívanou na karosérie aut
 • Spinely
  • smíšené oxidy – AB2O4 (AII = Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn; BIII = Al, Ga, In, Ti, Cr, Fe)
  • elektrické a magnetické vlastnosti závisí na složení, teplotě a uspořádání kationů (ferity)
 • Na – β – alumina – Na2O·11Al2O3
  • tuhý elektrolyt
  • připravuje se zahříváním Na2CO3 (nebo NaOH nebo NaNO3) s libovolnou modifikací Al2O3 (t = 1500 °C) v utěsněné Pt nádobě, aby nedocházelo ke ztrátám Na2O (jako Na a O2)
  • užití
   • permeabilní membrány v Na/S článcích (tyto články musí mít membrány stálé na vzduchu, propustné pro ionty Na+ ne pro atomy Na nebo S, nesmí reagovat s roztaveným Na nebo S, nesmí být elektrickými vodiči)
 • hydroxid hlinitý (Al(OH)3)
  • příprava – zaváděním oxidu uhličitého do roztoků hydroxohlinitanu sodného:
   Na[Al(OH)4] + CO2 → 2Al(OH)3 + Na2CO3 + H2O
  • bílá látka
  • amfoterní charakter – s kyselinami hlinité soli:
   Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
  • s alkalickými hydroxidy vznikají rozpustné hydroxohlinitany:
   Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]
  • zahříváním ztrácí vodu – vzniká hydroxid – oxid hlinitý:
   Al(OH)3 → AlO(OH) + H2O
  • adsorpční vlastnosti
 • hlinitany
  1. získané z roztoků hydroxidů – hydroxohlinitany
   • tetrahydroxohlinitany Na[Al(OH)4]
   • pentahydroxohlinitany Ba[Al(OH)5]
   • hexahydroxohlinitany Ca3[Al(OH)6]
  2. získané tavením – hlinitany – (AlO2)-
   • hlinitan vápenatý (Ca3Al2O6) – složka portlandského cementu
    • vyrábí se zahříváním vápence s hlinitokřemičitany
    • rychle tvrdne
    • dlouhodobým působením tepla a ve vlhkých podmínkách se může porušit
    • odolný proti korozi mořské vody
    • odolný proti slabým kyselinám
    • odolává vysokým teplotám (1500°C)
 • hlinitokřemičitany
  • hlíny a kaolín
  • rozmícháním s vodou vytvoří soudržnou hmotu, kterou lze formovat
  • nebo řidší odlévat do forem
  • po vypálení ztrácí vodu – keramické výrobky (pórovité nebo sklovitý charakter)
  • na některých výrobcích se vytváří glazura
  • užití – cihly, tašky, hrnčířské zboží, fajánsové výrobky, porcelán
 • ultramarín – křemičitan sodno-hlinitý a polysulfid
  • v přírodě polodrahokam lapis (lazurit)
  • vyrábí se tavením kaolínu, sody, síry, síranu sodného a uhlí
  • různé barvy
  • modrý – stálý na vzduchu i na světle, odolný vůči mýdlu, nelze použít v kyselém prostředí – uvolňuje se H2S
  • užití
   • barvy
   • barevná přísada do gumárenských výrobků
   • bělení cukru, škrobu
 • síran hlinitý (Al2(SO4)3)
  • krystaluje v bílých krystalcích jako 18-hydrát - Al2(SO4)3·18H2O
  • připravuje se zahříváním směsi bauxitu a kyseliny sírové
  • užití
   • papírenský a textilní průmysl
   • úprava vody
  • tvoří podvojné sírany se sírany alkalických kovů - kamence, např.:
   • KAl(SO4)2·12H2O - dodekahydrát síranu draselno-hlinitého
   • NaAl(SO4)2·12H2O - dodekahydrát síranu sodno-hlinitého
   • NH4Al(SO4)2·12H2O - dodekahydrát síranu amonno-hlinitého
   • kamence jsou krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě
   • připravují se společnou krystalizací svých složek
   • užití
    • průmysl textilní, papírenský
    • lékařství
 • dusičnan hlinitý (Al(NO3)3)
  • krystalizuje jako nonahydrát (Al(NO3)3)·9H2O
  • příprava – rozpuštěním oxidu nebo hydroxidu hlinitého v HNO3:
   Al(OH)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3 + 3H2O
  • nerozpustný v kyselinách (s výjimkou horké kyseliny sírové a kyseliny fluorovodíkové)
  • nerozpustný v roztocích hydroxidů
  • hygroskopická látka
  • užití
   • mořidlo v textilním průmyslu