protonové číslo 14
relativní atomová hmotnost 28.09
elektronegativita 1.7
elektronová konfigurace [Ne]3s23p2
hustota (g·cm-3) 2.34
teplota tání (°C) 1420.0
teplota varu (°C) 3280.0

Křemík (14Si)

historie

 • volný křemík připravil J. J. Berzelius roku 1823
 • anglický název silicon navrhl T. Thomson v roce 1831

výskyt

 • druhý nejrozsirřenejší prvek v zemské kůře
 • nevyskytuje se volný
 • nachazí se ve sloučeninách s kyslíkem
 • MII2SiO4 - olivín
 • M2Si2O6 - pyroxen
 • M7(Al, Si)4O11(OH)2 - amfibol
 • (K, H)2(Mg, Fe)2(Al, Fe)2(Si O4)3 - biotit
 • KAlSi3O8 - orthoklas
 • KAl2(AlSi3O10)(OH)2 - muskovit
 • SiO2 - křemen
 • v jílech, pískovcích atd. (zvětráváním a usazováním)
 • jednotka SiO4 se může objevovat jako izolovaná skupina, nebo může být zapojena do řetězců, zdvojených řetězců, cyklů, vrstev nebo trojrozměrných struktur

průmyslová výroba

 • velmi čistý se vyrábí redukcí křemene nebo písku čistým koksem v elektrické obloukové peci:
  SiO2 + 2C → Si + 2CO
 • reakce se často provadi v přítomnosti železa (šrotu), získá se slitina ferrosilicia
 • Si se také vyrábí redukcí oxidu křemičitého hořčíkem nebo hliníkem v žáru:
  SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO
  3SiO2 + 4Al → 3Si + 2Al2O3

fyzikální vlastnosti

 • krystalizuje ve struktuře typu diamantu
 • velmi tvrdý
 • nemá alotropicke modifikace
 • za vyššího tlaku těkavější než uhlík
 • menší vazebná energie Si-Si (nížší hodnota výparného tepla)
 • polovodič
 • charakteristický modrošedý, kovový lesk

chemické vlastnosti

 • v krystalické formě s vyjímkou vysokých teplot stálý
 • kyslík, voda a pára na něj nepůsobí - díky velmi tenké, ochranné vrstvě SiO2
 • odolává vodným roztokům kyselin
 • směsí koncentrované HNO3 a HF se však oxiduje a fluoruje
 • lučavkou královskou je oxidován na kyselinu křemičitou
 • snadno se rozpouští v horkých vodných roztocích alkalických hydroxidů:
  Si + 4OH- → SiO44- + 2H2
 • s F2 reaguje za normální teploty bouřlivě
 • s ostatní halogeny reaguje až za zvýšené teploty
 • za zvýšené teploty reaguje s alkylhalogenidy, vznikají organokřemičité halogenidy – výroba silikonů
 • reaguje s kyslíkem, vzniká oxid křemičitý (t = 950 - 1160 °C)
 • reaguje s dusíkem, vzniká SiN a Si3N4 (t = 1400 °C)
 • reaguje s parami síry (t = 600 °C)
 • reaguje s fosforem (t = 1500 °C)
 • reaguje s uhlíkem, vzniká karbid křemíku (SiC) (t = 2000-2500 °C)
 • netvoří binární sloučeniny s Ge, Sn, Pb
 • na rozdíl od relativní inertnosti pevného Si, představuje roztavený Si mimořádně reaktivní materiál
 • nádoby pro práci s roztaveným Si musí být vyrobeny ze žáruvzdorných hmot např. ZrO2
 • užití

  • do slitin – dezoxidační prostředek
  • polovodičová aplikace (solární články, tranzistory)

  sloučeniny

  • silicidy
   • sloučeniny křemíku s kovy
   • vzorce nelze odvodit - M6Si, M4Si, M15Si4, M3Si2
   • existují od všech kovů hlavních podskupin kromě Be
   • kovy vedlejších podskupin silicidy netvoří s vyjímkou Cu
   • připravují se přímo tavením prvků
   • silicidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin jsou mnohem reaktivnější než ostatní
   • silicidy kovů jsou obvykle inertní k vodným roztokům různých látek kromě HF ( ne silicidy I. a II. hlavní podskupiny)
   • podléhají však agresivnějším činidlům, jako je roztavený KOH nebo F2 (Cl2) za červeného žáru
  • silany (hydridy křemíku)
   • bezbarvé plyny nebo těkavé kapaliny
   • obecný vzorec SinH2n+2 (až do n=8)
   • extrémě reaktivní
   • na vzduchu se samovolně zapalují nebo explodují
   • za normální teploty je stálý jen SiH4
   • tepelná stálost klesá s délkou řetězce
   • příprava silanů a jejich derivátů
   • působením hydridu Li(AlH4) na sloučeniny SiX4 v etherovém roztoku za nízké teploty
    nebo působením halogenvodíku (HX) na alkylhalogenid (RX)
   • přímou reakcí HX s Si, v případě potřeby v přítomnosti katalyzátoru např. Cu:
    Si + 3HCl → SiHCl3+ H2
    Si + 2RCl → R2SiCl2
   • čisté silany nereagují s vodou ani se zředěnými kyselinami
   • alkalické látky hydrolýzu katalyzují, pok probíhá rychle a úplně (SiO2·nH2O + 4H2)
   • v přítomnosti Cl2 nebo Br2 silany explodují
  • halogenidy
   • fluorid křemičitý (SiF4)
    • vzniká působením fluorovodíku na oxid křemičitý:
     SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O
    • bezbarvý plyn
    • vodou je hydrolyzován na kyselinu křemičitou a fluorovodík:
     SiF4 + 4H2O → H4SiO4 + 4HF
    • adicí fluorovodíku na fluorid křemičitý vzniká kyselina hexafluorokřemičitá:
     2HF + SiF4 → H2SiF6
   • kyselina hexafluorokřemičitá
    • čistá se nedá připravit, protože se rozpadá na složky, které ji vytvořily
    • byly však připraveny její hydráty
    • je to silná dvojsytná kyselina
    • její soli - hexafluorokřemičitany (SiF6)2- jsou většinou ve vodě dobře rozpustné až na sodné, draselné, barnaté
    • kyselina a její soli se používají v průmyslu dřevařském - mají antiseptické vlastnosti
   • chlorid křemičitý (SiCl4)
    • vyrábí se zahříváním oxidu křemičitého s uhlíkem v proudu chloru:
     SiO2 + 2C + 2Cl2 → SiCl4 + 2CO
    • bezbarvá kapalina dusivého zápachu
    • užití
     • výroba Si o polovodičové čistotě
     • výroba kouřového křemene
     • výroba různých esterů kyseliny křemičité
  • karbid křemíku – (SiC)
   • vyrábí se redukcí SiO2 přebytkem koksu nebo antracitu v elektrické peci při 2000 až 2500°C:
    SiO2 + 2C → Si + 2CO
    Si + C → SiC
   • černé, tmavozelené nebo červenofialové, duhově zbarvené krystaly
    tmavé zbarvení – nečistoty (Fe)
    duhové zbarvení – tenká vrstva SiO2 na povrchu, která se tvoří oxidací
   • tepelná stálost
   • většina vodných roztoků kyselin na něj nepůsobí
   • působením roztavených hydroxidů a uhličitanů vznikají křemičitany:
    2KOH + SiC + 2O2 → K2SiO3 + CO2 + H2O
   • reaguje s Cl2 při 100°C:
    SiC + 2Cl2 → SiCl4 + C
    při 1000 °C
    SiC + 4Cl2 → SiCl4 + CCl4
   • tvrdý (brusný materiál)
   • zvláštní lámavost (poskytuje ostré řezné hrany)
   • užití
    • vysokoteplotní polovodič – tranzistory
    • diodové usměrňovače
    • elektroluminiscenční diody
  • oxidy
   • oxid křemičitý (SiO2)
    • po vodě nejstudovanější chemická sloučenina
    • v několika alotropických modifikacích
     šesterečný křemen – přechází při teplotě 867 °C na kosočtverečný tridymit, tridymit přechází při teplotě 1470 °C na čtverečný cristobalit
     existují také modifikace amorfní
    • ochlazením roztaveného SiO2 vzniká sklovitá hmota – křemenné sklo
    • chemicky odolný vůči všem kyselinám s vyjímkou HF
    • rozpouští se v roztavených hydroxidech a uhličitanech:
     SiO2 + 2KOH → K2SiO3 + H2O
     SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2
    • reaguje s F2 za vzniku fluoridu křemičitého a kyslíku:
     SiO2 + 2F2 → SiF4 + O2
    • nad 1000°C reaguje s vodíkem a uhlíkem
    • vyskytuje se ve velkém množství forem, které jsou závislé na příměsích
    • nejběžnější je α křemen, hlavní minerální součást hornin jako je žula, pískovec
    • čistý SiO2 - křištál, s příměsí ruženín, kouřový křemen, morion ( hnědý), ametyst (fialový), citrín (žlutý)
    • v nedokonalých krystalických formách: chalcedony (různé barvy), chrysopras (zelený), karneol (červený), achát (pruhovaný), jaspis (různé barvy), heliotrop ( zelený s červenými skvrnami), pazourek (často černý – inkluze uhlíku)
    • zemité formy: křemelina, diatomit
    • hydratovaný křemen - opály
    • Formy SiO2 používané v průmyslu
     • křemen
      • využívájí se jeho piezoelektrické vlastnosti (krystalové oscilátory, elektrodynamické přístroje)
     • křemenné sklo
      • vysoká tepelná odolnost, propustnost pro ultrafialové záření, chemická netečnost
      • užití – výroba laboratorního skla
     • silikagel
      • amorfní forma SiO2
      • sušidlo
      • selektivní sorbent
      • chromatografický nosič
      • tepelný a zvukový isolační materiál
      • potravinářský průmysl (prostředek proti spékání kakaa, prášků ovocných šťáv, koření atd.)
      • matovací prostředek (matové povrchové úpravy laků, nátěrů i povrchu syntetických materiálů)
     • speciální silikagel
      • s přídavkem kobaltnaté soli, není-li jeho absorpční schopnost vyčerpaná má modrou barvu
       jakmile je vodou nasycen je růžový
      • opatrným zahřátím (180 °C) se navázaná voda uvolní a silikagel se regeneruje – dá se znovu použít
     • kouřový křemen
      • vzniká vysokoteplotní hydrolýzou SiCl4 v kyslíkovodíkovém plameni
      • užívá se jako thixotropní zahušťovadlo při zpracování epoxidových a polyesterových pryskyřic
      • výztužné plnidlo do silikonového kaučuku
  • kyseliny
   • kyselina křemičitá SiO2·nH2O
    • připravuje se srážením vodného roztoku křemičitanu sodného kyselinou chlorovodíkovou:
     Na2SiO3(aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + SiO2·nH2O
    • vylučuje se jako gel
    • malé množství koloidní kyseliny zůstane v roztoku
    • v roztoku kyseliny – dekahydrodikřemičitá (H10Si2O9), tetrahydrokřemičitá (H4SiO4), hexahydrodikřemičitá (H6Si2O7), křemičitá (H2SiO3)
   • dihydrogendikřemičitá (H2Si2O5)
    • další kondenzací vznikají polykřemičité kyseliny neurčitého a proměnlivého složení - [SiOx(OH)4-2x]n
   • křemičitany
    • alkalické křemičitany se připravují tavením oxidu křemičitého se sodou nebo potaší (K2CO3):
     Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2
    • vyrábějí se tavením písku se směsí síranu sodného a dřevného uhlí
    • alkalické křemičitany jsou ve vodě rozpustné
    • vodný roztok alkalických křemičitanů – vodní sklo (používá se k impregnaci, k lepení, přísada do tmelů, konzervování vajec)
    • mleté alkalické křemičitany – přísada do méně kvalitních mýdel jako plnidlo
    • ostatní křemičitany jsou nerozpustné
    • křemičitany s izolovanými jednotkami (ortokřemičitany) – (M2SiO4) (M = Be, Mg, Mn, Fe, Zn) - složka portlandského cementu
    • cyklické metakřemičitany (SiO3)2-n
    • křemičitany s řetězovými nebo pásovitými strukturami - azbestové materiály
     • vysoká pevnost v tahu
     • velká ohebnost
     • odolnost vůči teplu i plameni
     • odolnost vůči kyselinám a zásadám
     • užití
      • vlnité i ploché střešní krytiny
      • tlakové potrubí, roury
      • azbestový papír
      • brzdová a spojková obložení
      • protipožární oděvy
      • ohnivzdorné a izolační aplikace
     • dlouhodobý styk s prachem azbestových vláken ve vzduchu - azbestosa (nezhoubné zjizvení plicní tkáně), plicní rakovinný nádor
    • křemičitany s vrstevnatými strukturami
     • kaolinit
      • větráním alkalického živce:
       2KAlSi3O8 + CO2 + 2H2O → Al2(OH)4Si2O5 + 4SiO2 + K2CO3
      • užití – plnidlo papíru, výroba ohnivzdorných a žáruvzdorných hmot, porcelán, kamenina
     • slídy
      • dokonalá štípatelnost
      • pružnost
      • průhlednost
      • vysoká dielektrická pevnost
      • chemická odolnost
      • tepelná stálost do 500°C
      • užití – okénka pecí, elektrický izolační materiál (kondenzátory, topné prvky), plnidlo do pryže, plastů
     • mastek
      • měkký
      • hladký
      • mazací schopnost za sucha
      • chemicky inertní
      • užití – keramika, insekticidy, výroba papíru, kosmetika a toaletní přípravky
     • křemičitany s trojrozměrnými strukturami
      • živce – nejrozšířenější minerály, tvoří 60% zemské kůry
      • zeolity – molekulová síta, sušidla, iontoměniče, změkčovadla vody, plnidla detergentů
      • ultramariny – barviva pro olejové barvy a porcelán, modřidlo – maskuje nežádoucí zažloutnutí prádla, papíru, škrobu
    • organokřemičité sloučeniny
     • tepelná stálost
     • chemická netečnost
     • fyziologická netečnost
     • dobré dielektrické vlastnosti
     • silikonové pryskyřice
      • izolace elektrického a strojního zařízení
      • lamináty pro desky plošných spojů
      • zapouzdření součástek (rezistory, integrované obvody - pomocí lisování)
      • barvy odolné k vysokým teplotám (kuchyňské nádobí)
     • silikonové oleje
      • dielektrická izolační média
      • hydraulické oleje
      • náplň kapalinových tlumičů
      • média pro přenos tepla v topných lázních
      • autoleštidla
      • pleťové vody na opalování
      • rtěnky
      • nízké povrchové napětí (odpěňovadla při barvení textilií, odpěňovadla do stolních olejů, zpracování ovocných šťáv, výroba smažených bramborových lupínků, čištění odpadních vod)
     • silikonové kaučuky
      • izolační pouzdra kabelů
      • těsnící vložky
      • membrány
      • kyslíkové masky
      • zdravotnické hadice
      • kosmické skafandry
      • implantáty
      • přesné formy – přesné a pružné otisky (umělý chrup, inleje)
   • Sklo
    • homogenní beztvará tavenina směsi křemičitanů
    • vyrábí se tavením tzv. sklářského kmene (směs surovin)
     sklářský kmen - křemenný písek (SiO2), uhličitan vápenatý (CaCO3), soda (Na2CO3 · 10H2O), potaš (K2CO3), borax (Na2B4O7 · 10H2O), oxid hlinitý (Al2O3), kyselina boritá (H3BO3), oxid olovnatý (PbO) a jiné
    • různé druhy skel - sodné (Na2O · CaO · 6SiO2), draselné, olovnaté, mléčné atd.
    • barvení skla - oxidy kovů např. kobaltu, mědi, železa, chromu aj.
    • mléčné sklo - zákal - oxid arzenitý (As2O3), cínatý (SnO), některé fosforečnany
    • glazury (polevy) - tenké skleněné povlaky na předmětech z jiných látek (porcelán, kovy)
    • emaily (smalty) - neprůhledné glazury (přídavek oxidu cíničitého (SnO2) nebo oxidu titaničitého (TiO2)