protonové číslo 15
relativní atomová hmotnost 30.974
elektronegativita 2.1
elektronová konfigurace [Ne]3s23p3
hustota (g·cm-3) 1.82
teplota tání (°C) 44.10
teplota varu (°C) 280.50

Fosfor (15P)

historie

Poprvé izolován alchymistou H. Brandtem v roce 1669 - nechal několik dní rozkládat moč, pak ji varem silně zahustil a nakonec destiloval při vysokých teplotách za nepřístupu vzduchu. Z par po kondenzaci pod vodou získal prvek jako voskovitou látku, která na vzduchu ve tmě světélkovala.

Robert Boyle tento způsob v roce 1680 zdokonalil a v následujících letech připravil oxid a kyselinu fosforečnou.

Je jediným prvkem, který byl poprvé připraven z živočišného materiálu, poté z rostlin a teprve o století později byl nalezen v minerálu

Název phosphorus (řecky phos = světlo, phoros = nesoucí )

výskyt

 • fosfor je jedenáctým prvkem v pořadí výskytu v horninách zemské kůry
 • v přírodě se volný nevyskytuje
 • apatit - 3Ca3(PO4)2 ·CaX2 (X = F nebo Cl)
 • fluoroapatit - Ca5(PO4)3F
 • chloroapatit - Ca5(PO4)3Cl
 • hydroxoapatit - Ca5(PO4)3(OH)
 • vyskytuje se v živých organismech - kosti, zuby - apatit karbonátový 3Ca3(PO4)2·CaCO3 ·H2O
 • DNA, RNA, lipidy

průmyslová výroba

 • redukcí fosforečnanů křemenným pískem a koksem v elektrické peci:
  2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 → 6CaSiO3 + P4O10
  P4O10 + 10C → P4 + 10CO (t = 1500°C)

fyzikální vlastnosti

 • má 3 modifikace
  • bílý fosfor
   • kubická soustava
   • nejtěkavější a nejreaktivnější pevná forma
   • velmi silný jed – 0,05g je pro člověka smrtelná dávka
   • páry vdechované v malých množstvích po delší dobu způsobují odumření čelistních a nosních kostí – fosforová nekróza
   • měkký jako vosk
   • nerozpouští se ve vodě
   • rozpouští se v sirouhlíku, benzenu, etheru
   • molekula je tetraatomická (P4)
   • velmi reaktivní
   • snadno reaguje s kyslíkem, halogeny, sírou
   • snadno se oxiduje, proto musí být uchováván pod vodou
   • na vlhkém vzduchu světélkuje (fosforescence)
  • červený fosfor
   • získává se zahřátím bílého fosforu za nepřístupu vzduchu při teplotě 270°C
   • amorfní
   • nefosforeskuje
   • není jedovatý
   • méně reaktivní
   • nerozpustný ve všech rozpouštědlech
  • černý fosfor (kovový)
   • vzniká zahříváním bílého fosforu na 220 °C za tlaku 1,2 GPa
   • vytváří vrstevnaté krystaly
   • nejméně reaktivní
   • tepelně i elektricky vodivý
   • nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech
   • není jedovatý

chemické vlastnosti

 • reaktivita závisí na alotropické modifikaci
 • tvoří binární sloučeniny se všemi prvky s výjimkou Sb, Bi a inertních plynů
 • za normální teploty reaguje s kyslíkem a halogeny
 • za zvýšené teploty se sírou a kovy

užití

 • červený - výroba zápalek
 • bílý - plnění bomb, jed na krysy
 • výroba sloučenin (kyselina fosforečná, sulfidy,chloridy)

sloučeniny

 • fosfan (PH3)
  • příprava - hydrolýzou fosfidů kovů nebo reakcí fosfidů s kyselinou:
   Ca3P2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2PH3
   2AlP + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 2PH3
  • alkalickou hydrolýzou bílého fosforu:
   P4 + 3KOH + 3H2O → PH3 + 3KH2PO2
  • bezbarvý, jedovatý, česnekově páchnoucí plyn
  • téměř se nerozpouští ve vodě
  • rozpustnější v organických kapalinách (CS2, CCl3COOH)
  • slabá zásada
  • se silnými kyselinami dává fosfóniové soli PH4X např. chlorid fosfonia (PH4Cl), chloristan fosfonia (PH4ClO4)
  • tyto soli však vodou rychle hydrolyzují na příslušnou kyselinu a fosfan:
   PH4+X- + H2O → PH3 + H3O+ + X-
  • silné redukční činidlo
  • zapálený shoří na mlhu kyseliny trihydrogenfosforečné:
   PH3 + 2O2 → H3PO4
  • bouřlivě reaguje s chlórem - vzniká chlorid fosforečný:
   PH3 + 4Cl2 → PCl5 + 3HCl
 • difosfan (P2H4)
  • připrava - průchodem PH3 elektrickým výbojem při 5 až 10 kV
  • bezbarvá těkavá kapalina
  • jeho páry se na vzduchu samovolně zapalují
  • strukturou se podobá hydrazínu N2H4, ale nemá zásadité vlastnosti
 • fosfidy
  • sloučeniny fosforu s kovy
  • připrava - přímým slučováním červeného fosforu s kovy za vysoké teploty v inertní atmosféře
  • a) fosfidy bohaté na kov
   • obvykle tvrdé, křehké, žáruvzdorné materiály
   • kovový lesk
   • vysoká tepelná a elektrická vodivost
   • termicky stálé
   • většinou chemicky netečné
  • b) monofosfidy MP (M = C r, Mn, Fe, Co, Ru, W)
  • c) fosfidy bohaté na fosfor (FeP2, Na3P11,Sr3P14 atd.)
   • malá termická stálost
   • polovodiče
  • Fe2P – ferrofosfor
   • hustá kapalina
   • mísí se s dynamitem pro trhací práce
   • speciální oceli a litiny, např. nejiskřící čelisti brzd pro železnici
   • plnidlo do betonu s velkou hustotou
   • radiační kryty jaderných reaktorů
  • Ca3P2 – fosfid vápenatý
   • přísada do námořních signálních pochodní neboť při reakci s H2O uvolní samozápalné fosfany
 • halogenidy
  • fosfor tvoří tři řady halogenidů (P2X4, PX3, PX5)
 • fosforité halogenidy
  • podléhají hydrolýze - vzniká trihydrogenforforitá kyselina a halogenvodík:
   PX3 + 3H2O → H3PO3 + 3HX
  • všechny čtyři fosforité halogenidy jsou těkavé, reaktivní látky
  • fluorid fosforitý (PF3)
   • příprava - působením fluoridu vápenatého na chlorid fosforitý:
    3CaF2 + 2PCl3 → 2PF3 + 3CaCl2
   • bezbarvá látka, bez zápachu
   • vytváří komplex s hemoglobinem
   • toxický jako fosgen (COCl2
  • chlorid fosforitý (PCl3)
   • příprava - hořením bílého fosforu v chloru
    P4 + 6Cl2 → 4PCl3
   • bezbarvá kapalina, ostře páchnoucí
 • halogenidy fosforečné (PX5)
  • existují od všech halových prvků
  • fluorid je plynný, ostatní jsou pevné látky
  • chlorid fosforečný (PCl5)
   • příprava - reakci PCl3 a Cl2
   • bílá krystalická látka
   • sublimuje
   • hydrolyzuje - vzniká trichlorid-oxid fosforečný nebo kyselina trihydrogen fosforečná:
    PCl5 + H2O → PCl3 (O) + 2HCl
    PCl3 (O) + 3H2O → H3PO4 + 3HCl
  • fosfor vytváří i smíšené halogenidy chlorid-difluorid fosforitý (PClF2), dichlorid-trifluorid fosforečný (PCl2F3), atd.
 • sulfidy P4S3, P4S5, P4S7 a P4S10
  • vznikají přímým slučováním jednotlivých složek při zvýšené teplotě
  • žluté krystalické látky
  • průmyslově nejdůležitější sulfid fosforečný (P4S10)
   • vzniká přímou reakcí kapalného bílého fosforu se sírou (t = 300 °C)
   • hydrolyzuje - vzniká trihydrogenfosforečná kyselina a sulfan:
    P4S10 + 16H2O → 4H&3PO4 + 10H2S
   • reaguje s alkoholy nebo fenoly - vznikají dialkyl- nebo diaryldithiofosforečné kyseliny (RO)2P(S)SH, (ArO)2P(S)SH
   • užití:
    • methyl a ethylderiváty kyselin se používají na výrobu pesticidů (parathion, metathion)
    • antioxidanty
    • inhibitory korose
    • detergenty
    • zinečnaté soli těchto kyselin se používají jako aditiva do motorových olejů
 • oxidy
  • oxid fosforitý (P2O3 - molekula P4O6)
   • příprava - spalováním fosforu:
    P4 + 3O2 → P4O6
   • bílá krystalická látka
   • rozpustný v organických rozpouštědlech
   • prudce jedovatý
   • ve studené vodě se rozpouští na kyselinu trihydrogenfosforitou:
    P4O6 + 6H2O → 4H3PO3
   • vzdušným kyslíkem se oxiduje na oxid fosforečný
  • oxid fosforičitý (P2O4)
   • vzniká zahříváním P4O6 na 400°C bez přístupu vzduchu
   • vodou se hydrolyzuje
   • není anhydridem kys. fosforičité
  • oxid fosforečný (P2O5 – molekula P4O10)
   • příprava - spalováním fosforu v nadbytku suchého vzduchu a ochlazením par:
    P4 + 5O2 → P4O10
   • existuje v různých formách (krystalické, amorfní, kapalné)
   • obchodní preparát - krystalická modifikace - bílá látka, která při 360 °C sublimuje
   • po osvětlení silně zeleně fosforeskuje
   • hygroskopický
   • užití:
    • v laboratoři při sušení plynu a kapalin (dehydratační činidlo)
    • výroba kyseliny trihydrogenfosforečné a polyfosforečné
  • kyseliny
   • kyselina trihydrogenfosforná (H3PO2, H2PO(OH))
    • příprava - působením roztoku hydroxidu barnatého na bílý fosfor:
     2P4 + 3Ba(OH)2 + 6H2O → 3Ba(H2PO2)2 + 2PH3
    • ze získaného fosfornanu se kyselina uvolní působením kyseliny sírové:
     Ba(H2PO2)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H3PO2
    • bezbarvá krystalická látka
    • hygroskopická
    • jednosytná kyselina
    • soli - fosfornany (H2PO2)-
     • téměř všechny jsou rozpustné ve vodě
     • kyselina i fosfornany mají silné redukční vlastnosti
     • NaH2PO2·H2O hydrát fosfornanu sodného - průmyslové redukční činidlo, zejména pro bezproudové poniklování kovů a nekovů
   • kyselina trihydrogenfosforitá (H3PO3, HPO(OH)2)
    • příprava - hydrolýzou roztoku chloridu fosforitého chloridem uhličitým za chladu:
     PCl3 + 3H2O → H3PO3 + 3HCl
    • bezbarvá látka
    • dobře rozpustná ve vodě
    • hygroskopická
    • dvojsytná kyselina
     solí: dihydrogenfosfioritany (H2PO3)-, hydrogenfosforitany (HPO3)2-
    • za vyšší teploty se rozkládá na fosfor a kyselinu trihydrogenfosforečnou:
     4H3PO3 → PH3 + 3H3PO4
    • fosforitany kovů alkalických zemin a těžkých kovů jsou málo rozpustné
    • kyselina i soli - silná redukční činidla
  • kyselina tetrahydrogendifosforičitá (H4P2O6)
   • příprava - oxidací červeného fosforu roztokem chloritanu sodného:
    2P + 2NaClO2 + 8H2O → Na2H2P2O6·6H2O + 2HCl
    iontovou výměnou na měniči kationtů se získá krystalický dihydrát H4P2O6·2H2O
   • bezvodá kyselina se získává vakuovou dehydratací dihydrátů oxidem fosforečným nebo působením sulfanu na nerozpustnou olovnatou sůl:
    Pb2P2O6 + 2H2S → H4P6O6 + 2PbS
   • čtyřsytná kyselina
   • soli: dihydrogendifosforičitany (H2P2O6)2-, difosforičitany (P2O6)4-
  • fosforečná (metafosforečná) (HPO3)
   • příprava - zahříváním kyseliny tetrahydrogendifosforečné nebo trihydrogenfosforečné:
    H4P2O7 → 2HPO3 + H2O
    H3PO4 → HPO3 + H2O
   • amorfní sklovitá látka
   • polymeruje na molekuly cyklického uspořádání (HPO3)3, (HPO3)4
   • řetězovité uspořádání (HPO3)n
   • hygroskopická
   • dobře rozpustná ve vodě
   • středně silná kyselina
   • soli fosforečnany (metafosforečnany)
    • mají rozmanité složení (NaPO3)3, (NaPO3)4
    • (NaPO3)6 – hexafosforečnan sodný
     • užití - změkčování vody, tvoří pevný komplex s Ca2+ ionty
  • tetrahydrogendifosforečná (H4P2O7)
   • příprava - dehydratací kyseliny trihydrogenfosforečné:
    2H3PO4 → H4P2O7 + H2O
   • bezbarvá sklovitá látka
   • rozpustná ve vodě
   • v roztoku hydrolyzuje na H3PO4
   • čtyřsytná kyselina
   • většinou jsou dva druhy solí:
    dihydrogendifosforečnany (H2P2O7)2-, difosforečnany (P2O7)4-
   • difosforečnan tetrasodný (Na4P2O7)
    • příměs do instantních pudinků škrobového typu (tvoří s rozpustnými vápenatými solemi gel)
    • kypřící látka při pečení (s NaHCO3 nereaguje, dokud není zahřát), lze připravit a skladovat velké dávky těsta
   • difosforečnandivápenatý (Ca2P2O7)
    • nerozpustný
    • inertní - přísada do zubních past (nevylučuje přítomnost dalších složek pasty, jako jsou Sn2+, F-)
  • kyselina trihydrogenfosforečná (ortofosforečná) (H3PO4)
   • výroba - spalováním rozprášeného roztaveného fosforu ve směsi vzduchu a páry v nerezové nádobě:
    P4 + 5O2 + 6H2O → 4H3PO4
    nebo reakcí přírodního fosfátu s kyselinou sírovou:
    Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 10H2O → 3H3PO4 + 5CaSO4·2H2O + HF
    síran se odfiltruje, HF se odstraní v podobě nerozpustného Na2SiF6
   • tvoří bezbarvé krystaly
   • dobře rozpustná ve vodě
   • běžně 75 - 85%
   • krystalický hemihydrát H3PO4·1/2H2O (91,6%)
   • trojsytná, středně silná kyselina
   • užití:
    • povrchová úprava kovů (ochrana před rezivěním)
    • podklad natíraných nebo smaltovaných povrchů
    • ochrana před tvorbou puchýřů a oprýskání (karoserie aut, ledničky, pračky)
    • chemické leštění hliníku (nahrazuje chromování ozdobných částí aut)
    • výroba solí pro potravinářský průmysl
    • detergenty
    • zubní pasty
    • okyselení nápojů sycených oxidem uhličitým (např. coca cola)
    • výroba hnojiv
   • soli: dihydrogenfosforečnany (H2PO4)-, hydrogenfosforečnany (HPO4)2-, fosforečnany (PO4)3-
   • připrava - reakcí kyseliny s hydroxidy nebo uhličitany
    H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O
    H3PO4 + Na2CO3 → Na2HPO4 + CO2 + H2O
    H3PO4 + Na2HPO4 → 2NaH2PO4
   • fosforečnany amonné a alkalických kovů (kromě fosforečnanu lithného) jsou rozpustné ve vodě
   • od jiných kovů jsou rozpustné jen dihydrogenfosforečnany
   • vodné roztoky alkalických dihydrogenfoforečnanů reagují kysele (důsledek disociace H2PO4-)
   • vodné roztoky hydrogenfosforečnanu a fosforečnanu reagují zásaditě (důsledek hydrolýzy)
   • fosforečnan trisodný (Na3PO4)
    • součást prášků na praní
    • odstraňovač nátěrů
   • (Na3PO4·11H2O)·NaClO
    • při navlhčení uvolňuje aktivní chlor - prášek do myček nádobí
   • dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného (Na2HPO4·2H2O)
    • emulgátor při výrobě sýra zpracovaného pasterizací
    • nakládání šunky (brání uvolnění šťav během vaření)
   • hydrogenfosforečnan diamonný a dihydrogenfosforečnan amonný (NH4)2HPO4 a NH4H2PO4
    • hnojiva
    • samozhášecí přísady pro materiály z celulózy (kulisy, kostýmy na jedno použití)
   • dihydrogenfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2)
    • potravinářství
    • zubní pasty
    • součást krmiva pro dobytek
 • fosforečná hnojiva
  • základní surovina pro výrobu fosforečných hnojiv je ve vodě nerozpustný Ca3(PO4)2, převádí se na formu rozpustnou reakcí s kyselinou sírovou (superfosfát) nebo reakcí s kyselinou trihydrogenfosforečnou (trojitý superfosfát):
   Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
   Ca3(PO4)2 + H3PO4 → 3CaHPO4