protonové číslo 16
relativní atomová hmotnost 32.06
elektronegativita 2.58
elektronová konfigurace [Ne]3s23p4
hustota (g·cm-3) 2.069 (kosočtverečná); 1.958 (jednoklonná)
teplota tání (°C) 112.8 (kosočtverečná); 118.95 (jednoklonná)
teplota varu (°C) 444.55

Síra (16S)

historie

Síru znali již staří Řekové a Římané, od legendárního zničení Sodomy a Gomory sirným deštěm, až k nedávnému objevu, že síra spolu s kyselinou sírovou je hlavní složkou atmosféry planety Venuše. Egypťané znali síru již od 16. století před naším letopočtem a o použití hořící síry k desinfekci se lze dočíst i v Homérově Odysseji. V roce 1245 objevil Friar Bacon střelný prach, který se skládal z ledku, práškovitého dřevěného uhlí a síry. Poprvé byl použit v bitvě u Kresčaku. V roce 1746 zavedl John Roebuck výrobu kyseliny sírové v Anglii.

výskyt

16. prvek v pořadí výskytu v zemské kůře. Je v přírodě hojně zastoupena, ale zřídka je její koncentrace tak vysoká, aby byla její těžba ekonomicky využitelná. Vyskytuje v anorganických i organických sloučeninách:

 • -II (sulfidy, sulfan, organosírové sloučeniny),
 • -I (disulfidy (S2)2-),
 • 0 (elementární síra),
 • IV (oxid siřičitý),
 • VI (sírany).
Komerčně využitelné zdroje síry jsou:
 • elementární síra v krytbě solných dómů (USA, Mexiko) a sedimentární evaporitní ložiska (Polsko),
 • sulfan v ropě, zemním plynu
 • organoprvkové sloučeniny síry v uhlí a ropných píscích,
 • sulfidické rudy
Často se nachází volná síra sopečného původu. Síra je obsažena i v mnoha rostlinných a živočišných bílkovinách (především ve třech aminokyselinách cystein, cystin, methionin).

 • sulfidy
  • pyrit - FeS2
  • molybdenit - MoS2
  • auripigment - As2S3
  • chalkosin - Cu2S
  • sfalerit - ZnS
  • rumělka - HgS
  • galenit - PbS
  • realgar - As4S4
  • bismutin - Bi2S3
  • chalkopyrit - CuFeS2
  • arsenopyrit - FeAsS
 • sírany
  • sádrovec - CaSO4·2H2O
  • anhydrit - CaSO4
  • baryt - BaSO4
  • celestin - SrSO4
  • glauberit - Na2SO4·CaSO4

průmyslová výroba

 • Do začátku 20. století – z ložisek sopečného původu.
 • V první polovině 20. století – metodou vyvinutou H. Fraschem – vháněním přehřáté vodní páry do hornin obsahujících síru a vytlačováním zkapalněné síry horkým vzduchem na povrch.
 • Stále větší význam má získávání síry ze zemního plynu, který obsahuje 15 - 20% sulfanu a z ropy.
 • Při izolování síry ze zemního plynu se nejprve oddělí sulfan, který se pak oxiduje na síru (C. F. Claus)
  H2S + 1/2O21/8S8 + H2O
 • Třetina sulfanu se spálí na oxid siřičitý, vodní páru a plynnou síru. Oxid siřičitý pak reaguje se zbylým sulfanem za přítomnosti katalyzátorů (Fe2O3, Al2O3) na vodu a páry síry:
  H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O
  2H2S + SO23/8S8 + 2H2O

fyzikální vlastnosti

 • Síra má 4 stabilní izotopy 32S, 33S, 34S a 36S a dalších 6 izotopů je radioaktivních.
 • Vyskytuje se v několika alotropických modifikacích:
  • kosočtverečná (α)
   • stálá modifikace, na kterou přecházejí ostatní modifikace
   • žlutá látka nerozpustná ve vodě
   • dobře rozpustná v sirouhlíku, v etanolu, etheru
   • dobrý tepelný a elektrický izolant
   • molekula cyklická, oktaatomická
   • při teplotě 95,3 °C přechází na modifikaci jednoklonnou (β)
  • jednoklonná (β)
   • jiné stěstnání molekul S8 než u Sα
   • připraví se krystalizací kapalné síry při teplotě 100 °C a rychlým ochlazením na teplotu 20 °C
  • jednoklonná (γ)
   • říká se jí také perleťová
   • připravuje se pomalým ochlazováním taveniny síry z teploty nad 150 °C
   • molekuly jsou cyklické oktaatomické – uspořádání těsnější než u β
   • pomalu přechází na formu α
   • homocyklické formy jsou tvořeny kruhy, které obsahují 6 až 20 atomů
  • tuhá katena
   • polysíra se vyskytuje v mnoha formách – kaučukovitá síra, plastická síra, vláknitá síra, polymerní síra, nerozpustná síra, bílá síra, supersublimovaná síra
   • tyto metastabilní alotropické směsi se připravují srážením síry z roztoků nebo ochlazením horké kapalné síry z teploty okolo 400°C
   • obsahují šroubovice, cyklo-S8 a další molekulové formy
   • všechny tyto formy přecházejí na Sα
 • rychlým ochlazením par síry vzniká sirný květ
 • síra taje při teplotě 114°C – vzniká žlutá průhledná kapalina
 • nad teplotou 160°C hnědne, stává se viskóznější
 • při teplotě 444,5°C vře a uvolňuje oranžové páry
 • páry jsou tvořeny z osmi- a šestiatomových, které se s rostoucí teplotou rozpadají na čtyř- a dvouatomové
 • při teplotě 860°C existují v parách jen dvouatomové molekuly
 • samotné atomy jsou až při teplotě 2000°C

chemické vlastnosti

 • síra je reaktivní prvek;
 • přímo se slučuje se všemi prvky kromě vzácných plynů, dusíku, telluru, jodu, iridia, platiny a zlata
 • při teplotě 120 °C velmi pomalu reaguje s vodíkem
 • v atmosféře fluoru se vznítí za vzniku SF6
 • reakce s dalšími halogeny probíhá při normální teplotě klidně
 • s čistým kyslíkem síra za normální teploty nereaguje
 • reaguje s ozónem
 • přímá reakce s dusíkem nebyla za normální teploty pozorována
 • ostatní nekovy reagují se sírou až za zvýšené teploty
 • přechodné prvky, lanthanoidy a aktinoidy reagují se sírou živě za vzniku podvojných sulfidů
 • síra hoří na vzduchu modrým plamenem za vzniku oxidu siřičitého a v malém množství i oxidu sírového
 • reaguje s kyselinami, které mají oxidační vlastnosti:
  S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO
 • reakcí s hydroxidy vzniká thiosíran a sulfid:
  4S + 6KOH → K2S2O3 + 2K2S + 3H2O

užití

 • vulkanizace kaučuku
 • výroba oxidu siřičitého
 • výroba kyseliny sírové
 • výroba sirouhlíku (umělé hedvábí)
 • insekticidy
 • fungicidy
 • léčiva

sloučeniny

 • sulfan, sirovodík (H2S)
  • vyskytuje se v sopečných plynech, v minerálních vodách, při rozkladu bílkovin
  • příprava - působením kyselin na sulfidy:
   FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
  • čistý sulfan – přímou syntézou z prvků při teplotě 600 °C
  • bezbarvý, nepříjemně páchnoucí plyn
  • velmi jedovatý
  • má redukční vlastnosti:
   2HNO3 + 3H2S → 2NO + 3S + 4H2O
  • snadno se rozpouští v kyselých i alkalických vodných roztocích
  • plynný H2S na vzduch hoří namodralým plamenem za vzniku oxidu siřičitého a vody:
   H2S + 3/2O2 → SO2 + H2O
  • za omezeného přístupu vzduchu na síru a vodu:
   H2S + 1/2O2 → S + H2O
  • v nevodných silně kyselých roztocích vystupuje jako báze – vzniká (SH3)+ - sulfonium
  • vodný roztok H2S je slabou dvojsytnou kyselinou
  • tvoří dva druhy solí: sulfidy – S2- a hydrogensulfidy – HS-
   • sulfidy
    • příprava
     1. přímou syntézou prvků:
      Fe + S → FeS
     2. redukcí síranů uhlíkem:
      Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO
     3. srážením sulfanem z okyselených vodných roztoků (Cu, Ag, Cd, Hg, Pb, Sn atd.):
      CuCl2 + H2S → CuS + 2HCl
     4. nebo sulfidem amonným z alkalických roztoků (Mn, Fe, Co, Ni, Zn):
      (NH4)S + Fe(OH)2 → FeS + 2NH3 + 2H2O
     5. saturací alkalických roztoků hydroxidů sulfanem:
      NaOH + H2S → NaHS + H2O
      NaHS + NaOH → Na2S + H2O
    • sulfidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin jsou rozpustné ve vodě – podléhají hydrolýze, jejich roztoky reagují zásaditě:
     Na2S + H2O → NaHS + NaOH
    • sulfidy těžkých kovů jsou nerozpustné a většinou barevné
    • průmyslově důležité je pražení sulfidů:
     HgS + O2 → Hg + SO2
     4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2
    • sulfid sodný – (Na2S
     • v koželužnách jako depilační činidlo před mořením tříslem
     • redukční činidlo při výrobě aminů
     • flotační činidlo při úpravě měděných rud
    • sulfid barnatý – (BaS)
     • výchozí látka pro výrobu většiny barnatých sloučenin
    • polysulfidy
     • vznikají rozpouštěním síry ve vodných koncentrovaných roztocích sulfidů
      nebo tavením alkalických sulfidů s nadbytkem síry
     • dobře rozpustné ve vodě
     • podléhají hydrolýze
     • jejich roztoky reagují zásaditě
     • jedná se především o polysulfidy elektropozitivnějších prvků (např. Na, K, Ba, …)
     • jsou při normální teplotě žluté a jejich barva se při zahřívání mění až na tmavočervenou
     • jsou to pevné látky s nízkými teplotami tání
     • M2Sn (n = 2 až 5 pro Na, 2 až 6 pro K, 6 pro Cs)
 • halogenidy
  • fluoridy
   • v těchto sloučeninách je síra v oxidačních stavech I, II, III, IV, V, VI
   • fluorid sirnatý - (SF2)
    • těkavá látka
    • lomená molekula
    • snadno podléhá dimerizaci
   • fluorid siřičitý – (SF4)
    • trigonální bipyramida
    • reaktivní sloučenina
    • amfoterní – akceptor i donor elektronového páru
    • používá se jako selektivní fluorační činidlo
    • v přítomnosti vlhkosti hydrolyzuje na HF a SO2
    • oxiduje se fluorem při teplotě 380°C na SF6
   • fluorid sírový – (SF6)
    • příprava - spalováním síry v atmosféře fluoru
    • velmi stálý
    • plyn bez barvy, chuti, zápachu
    • může být zahříván bez rozkladu až na teplotu 500°C
    • chemicky nereaktivní
    • nehořlavý
    • netoxický
    • nerozpustný
    • pro svou stálost a výborné dielektrické vlastnosti se používá jako izolátor ve vysokonapěťových spínačích a generátorech
  • chloridy
   • reakce mají značný ekonomický význam
   • dichlordisulfan (S2Cl2)
    • toxická, zlatožlutá kapalina odporného zápachu
    • plynný se používá k přípravě mono- a dichlorhydrinů
   • chlorid sirnatý (SCl2)
    • oranžově žlutá kapalina s dráždivým zápachem
    • snadno se aduje na dvojnou vazbu v alkenech (ethen a SCl2 – yperit)
  • bromidy
   • dibromdisulfan (S2Br2)
    • granátově červená olejovitá kapalina
  • jodidy
   • jodid sirnatý (SI2)
    • červenohnědá pevná látka, připravená v roce 1980
 • oxidy
  • uvádí se, že existuje nejméně 13 oxidů síry
  • nižší oxidy
   • oxidy obecného vzorce SnO (5≤n≤10) byly přiraveny teprve nedávno
   • všechny mají oranžovou nebo tmavožlutou barvu
   • při zahřátí se rozkládají na SO2 a síru
   • dva dioxidy: S7O2, S6O2
   • tepelně nestálé necyklické oxidy S2O, S2O2, SO
   • oxid siřičitý – (SO2)
    • vyrábí se spalováním síry nebo sulfanu:
     S + O2 → SO2
     H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O
    • vzniká jako nežádoucí a škodlivý vedlejší produkt při spalování uhlí a topných olejů (znečišťování ovzduší)
    • bezbarvý jedovatý plyn s dusivým zápachem
    • nehoří ani hoření nepodporuje
    • kapalný SO2 nevodné rozpouštědlo
    • dobře rozpustný ve vodě
    • vodný roztok „kyselina siřičitá“
    • oxiduje se na oxid sírový:
     SO2 + 1/2O2 → SO3 (katalyzátor Pt nebo V2O5)
    • užití
     • výroba kyseliny sírové
     • bělící činidlo
     • dezinfekční činidlo
     • konzervační činidlo v potravinářském průmyslu
     • chladivo
     • výroba siřičitanů a dithioničitanů
     • spolu s chlorem sulfochlorační činidlo
   • oxid sírový (SO3)
    • připravuje se oxidací oxidu siřičitého:
     2SO2 + O2 → 2SO3 (katalyzátor Pt nebo V2O5)
    • tepelným rozkladem síranů při vysokých teplotách
    • ve formě dýmavé kyseliny sírové
    • čistý bezvodý se obtížně uchovává – mimořádně agresivní vůči většině materálů
    • tvoří cyklický triér S3O9 – pevná látka podobná ledu (γ SO3)
    • stopy vody vedou k tvorbě třpytivých bílých jehličkových krystalů (β SO3)
    • vrstevnatá struktura – vzniká příčným spojením řetězců α SO3
    • s vodou reaguje živě za vzniku kyseliny sírové
    • reakcí s halogenvodíky vznikají halogensírové kyseliny – HSO3X
    • při reakci SO3 s organickými látkami dochází k extrakci vody a k zuhelnatění organického materálu
    • reakcí s některými oxidy kovů (Fe3O4) vznikají sírany – této reakce se využívá k odstraňování SO3 z kouřových plynů
  • vyšší oxidy
   • vznikají reakcí plynného SO2 nebo SO3 s kyslíkem v tichém elektrickém výboji
   • jsou to bezbarvé polymerní kondenzované sloučeniny
   • SO4
    • těkavá látka
    • má buď otevřenou nebo uzavřenou peroxidovou strukturu
 • kyseliny
  • kyselina siřičitá (H2SO3)
   • příprava - zaváděním oxidu siřičitého do vody:
    SO2 + H2O → H2SO3
   • středně silná
   • velmi nestálá dvojsytná kyseina
   • známá pouze v roztoku
   • silné redukční činidlo
   • tvoří dvě řady solí: siřičitany (SO3)2- a hydrogensiřičitany (HSO3)-
   • siřičitany
    • hydrogensiřičitany stálé ve vodných roztocích
    • siřičitany poměrně stálé, známé i krystalické
    • příprava - reakcí oxidu siřičitého s vodnými roztoky hydroxidů nebo uhličitanů:
     SO2 + NaOH → NaHSO3
     NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O
     SO2 + Na2CO3 → Na2SO3 + CO2
    • nebo rozpouštěním kovů ve vodném roztoku kyseliny siřičité
    • reakcí siřičitanů alkalických kovů s roztoky solí jiných kovů:
     Na2SO3 + CuCl2 → CuSO3 + 2NaCl
    • většina siřičitanů je ve vodě málo rozpustná (kromě siřičitanů alkalických kovů a amonia)
    • roztoky reagují vlivem hydrolýzy slabě zásaditě
    • středně silná redukční činidla
    • siřičitan sodný (Na2SO3)
     • vyrábí se reakcí uhličitanu sodného s oxidem siřičitým:
      SO2 + Na2CO3(aq) → Na2SO3(aq) + CO2
      Na2SO3(aq) → Na2SO3(s) + H2O (t ≥ 37°C)
     • výroba papíru
    • hydrogensiřičitan vápenatý (Ca(HSO3)2
     • vyrábí se z hydroxidu vápenatého a oxidu siřičitého:
      Ca(OH)2 +2SO2 → Ca(HSO3)2
     • výroba celulosy
  • kyselina disiřičitá (H2S2O5)
   • známá pouze ve formě disiřičitanů (S2O5)2-
  • kyselina dithioničitá (H2S2O4)
   • volná kyselina neexistuje, její přítomnost nebyla zjištěna ani ve vodných roztocích
   • soli dithioničitany (S2O4)2-
    • poměrně stálé
    • silná redukční činidla
    • užití
     • bělení celulosy, slámy, mýdel
  • kyselina sírová (H2SO4)
   • bezvodá kyselina – hustá,viskózní kapalina
   • neomezeně se mísí s vodou
   • 98,3% tvoří azeotropickou směs
   • má vysokou elektrickou vodivost – způsobenou autoprotolýzou:
    2H2SO4 → (HSO4)- + (H3SO4)+
   • silná dvojsytná kyselina
   • koncentrovaná kyselina má silné oxidační vlastnosti
   • zředěná kyselina rozpouští neušlechtilé kovy za vývoje vodíku:
    H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2
   • horká koncentrovaná kyselina rozpouští některé ušlechtilé kovy:
    Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
   • zlato účinkům H2SO4 odolává
   • významná je její dehydratační schopnost
   • tvoří dvě řady solí
    • sírany (SO4)2-
    • hydrogensírany (HSO4)-
   • užití
    • výroba hnojiv
    • při rafinaci ropy
    • výroba papíru a nátěrových barev
    • výroba mýdel a detergentů
    • výroba umělých vláken
   • výroba
    • komorový způsob
     • oxid siřičitý, který vzniká spalováním síry reaguje s vodou a oxidem dusičitým v komorách vyložených olovem:
      S + O2 → SO2
      SO2 + H2O + NO2 → H2SO4 + NO
     • oxid dusnatý se oxiduje vzdušným kyslíkem:
      2NO + O2 → 2NO2
     • oxidy dusíku odcházející z poslední komory se zachytí v Gay-Lussacově věži v koncentrované kyselině sírové:
      H2SO4 + 2NO2 → HOSO2ONO + HNO3
     • vracejí se do výrobního procesu v Gloverově věži, která je předřazená komorám:
      2HOSO2ONO + SO2 + 2H2O → 3H2SO4 + 2NO
      2HNO3 + 3SO2 + 2H2O → 3H2SO4 + 2NO
    • z komorového způsobu se vyvinul ekonomičtější způsob věžový (komory nahrazeny systémem věží)
   • kontaktní způsob
    • S + O2 → SO2
     2SO2 + O2 → 2SO3 (katalyzátor Pt, V2O5)
     SO3 + konc. H2SO4 → dýmavá H2SO4 (H2S2O7)
  • sírany
   • příprava
    1. rozpouštěním kovu ve vodném roztoku kyseliny:
     Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
    2. reakcí kyseliny s oxidy nebo hydroxidy kovů:
     2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
     ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O
    3. reakcí uhličitanů a kyseliny:
     Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O
    4. podvojnou záměnou:
     BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
    5. oxidací sulfidů nebo siřičitanů:
     PbS + 2O2 → PbSO4
     CaSO3 + 1/2 O2 → CaSO4
   • většina síranů je ve vodě dobře rozpustná
   • málo rozpustné jsou sírany kovů alkalických zemin, stříbra a olova
   • působením oxidu sírového na sírany lze získat polysírany, např. trisíran didraselný (K2S3O10 )
 • kyselina disírová (H2S2O7)
  • vzniká reakcí koncentrované kyseliny sírové s oxidem sírovým:
   H2SO4 + SO3 → H2S2O7
  • soli: disírany (S2O7)2-
 • kyselina peroxodisírová (H2S2O8)
  • bezbarvá pevná látka
  • ve vodě se rozpouští v jakémkoli poměru
  • soli: peroxodisírany (S2O8)2-
   • oxidační a bělící činidla
 • kyselina thiosírová (H2S2O3)
  • příprava
   • okyselením volných rotoků thiosíranů
   • reakcí hydrodensulfidů s hydrogensiřičitany:
    2(HS)- + 4(HSO3)- → 3(S2O3)2- + 3H2O
   • varem vodných roztoků siřičitanů se sírou:
    Na2SO3 + S → Na2S2O3 (t = 100°C)
   • oxidací polysulfidů vzdušným kyslíkem:
    CaS2 + 3/2O2 → CaS2O3
   • nestálá látka, rozkládá se na oxid sírový a sulfan
    H2S2O3 → H2S + SO2
   • soli: thiosírany (S2O3)2-
    • mírná redukční činidla:
     2(S2O3)2- + I2 → (S4O6)2- + 2I-
    • silnější oxidační činidla oxidují thiosíran až na hydrogensíran:
     (S2O3)2- + 4Cl2 + 5H2O → 2(HSO4)- + 8HCl
    • tato reakce se využívá při odstraňování přebytku chloru z vlákna při průmyslovém bělení
   • hydratovaný thiosíran sodný (Na2S2O3 · 10H2O)
    • bílá krystalická látka
    • snadno rozpustná ve vodě
    • užití
     • ustalovač fotografického materiálu (vymývá nezreagovaný AgBr z fotografické emulze):
      AgBr(s) + 3Na2S2O3(aq) → Na5[Ag(S2O3)3](aq) + NaBr(aq)
  • kyselina peroxosírová (H2SO5) (Carova)
   • příprava - reakcí chlorsírové kyseliny s bezvodým peroxidem vodíku:
    Cl(SO2)OH + H2O2 → HCl + HOOSO2(OH)
   • silná jednosytná kyselina
   • bezbarvá krystalická látka
   • soli – hydrogenperoxosírany (HSO5)-
  • kyselina dithionová (H2S2O6)
   • příprava - reakcí dithionanu barnatého s kyselinou sírovou:
    BaS2O6(aq) + H2SO4(aq) →H2S2O6(aq) + BaSO4(s)
   • soli dithionany (S2O6)2-
    • stálé sloučeniny
    • silnými oxidačními činidly (X2, (Cr2O7)2- , (MnO4)-) se oxidují na sírany
    • silnými redukčními činidly (Na/Hg) se redukují na siřičitany (SO3,)2- a dithioničitany (S2O4)2-
  • kyselina polythionová H2SxO6 (x = 3 až 6)
   • soli: polythionany – (SxO6)2-
 • halogenidy kyselin síry
  • dichlorid kyseliny siřičité, thionylchlorid (SOCl2)
   • příprava - působením chloridu fosforečného na siřičitan sodný:
    Na2SO3 + 2PCl5 → SOCl2 + 2POCL3 + 2NaCl
   • bezbarvá kapalina ostrého zápachu
   • silně láme světlo
   • vodou se hydrolyzuje:
    SOCl2 + 2H2O → H2SO3 + 2HCl
   • užití
    • v organické chemii k nahrazování hydroxylových skupin chlorem
  • dichlorid kyseliny sírové, sulfurylchlorid (SO2Cl2)
   • vzniká reakcí oxidu siřičitého s chlorem v přítomnosti kafru nebo aktivního uhlí
   • bezbarvá kapalina
   • snadno se hydrolyzuje:
    SO2Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl
   • je-li vody málo, vzniká chlorsulfonová kyselina:
    SO2Cl2 + H2O → SO2(OH)Cl + HCl
  • kyselina chlorosulfonová (SO2(OH)Cl)
   • bezbarvá kapalina
   • nepříjemného zápachu
   • hydrolyzuje:
    SO2(OH)Cl + H2O → H2SO4 + HCl
   • užití
    • sulfochlorace v organické chemii