protonové číslo 17
relativní atomová hmotnost 35.453
elektronegativita 2.8
elektronová konfigurace [Ne]3s23p5
hustota (g·cm-3) 1.655 (kapalný)
teplota tání (°C) -101.0
teplota varu (°C) -34.00

Chlor (17Cl)

historie

V roce 1779 připravil švédský lékárník C.W. Scheele chlor reakcí kyseliny chlorovodíkové s oxidem manganičitým.

Název chloru, který v roce 1811 navrhl H. Davy, vychází z charakteristické barvy tohoto plynu (řecké chloros znamená nažloutlý nebo světle zelený).

Bělící účinky chloru popsal Scheele v roce 1774 a o jejich technické využití se zasloužil v roce 1785 Berthollet.

výskyt

 • chlor je v pořadí výskytu prvků v zemské kůře na dvacátém místě
 • vyskytuje se pouze ve sloučeninách
 • největší zásoby chloridů jsou v mořské vodě
 • menší množství chloridů je ve vodách některých vnitrozemských moří a slaných jezer
 • sylvín - KCl
 • halit - NaCl
 • karnalit - KCl·MgCl2·6H2O
 • kainit - KCl·MgSO3·3H2O
 • v žaludeční šťávě je asi 0,5% HCl (aktivuje pepsin)

laboratorní příprava

oxidací kyseliny chlorovodíkové (Např.: oxidem manganičitým, manganistanen draselným, dichromanen didraselným):
MnO2 + 4HCl → Cl2 + MnCl2 + 2H2O
16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
14HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O

průmyslová výroba

 • elektrolytická oxidace chloridových iontů
 • elektrolýza taveniny NaCl:
  A: Cl- - e- → Cl
  2Cl → Cl2
 • K: Na+ + e- → Na
 • elektrolýza roztoku NaCl (s diafragmou):
  A: Cl- - e- → Cl
  2Cl → Cl2
  K: Na+ + e- → Na
  2Na + 2H2O → 2NaOH(aq) + H2
 • vedlejší produkt při výrobě hydroxidu sodného amalgámovým způsobem:
  A: Cl- - e- → Cl
  2Cl → Cl2
  K: Na+ + e- → Na
  Na + xHg → 2NaHgx + 2H2O → 2NaOH(aq) + H2 + 2xHg
  při této výrobě protéká roztok chloridu sodného (NaCl) v elektrolyzéru s grafitovými elektrodami po vrstvě rtuti (Hg), vzniká plynný chlór (Cl2) a amalgám sodíku (NaHgx)

fyzikální vlastnosti

 • žlutozelený plyn charakteristického zápachu
 • ve vyšších koncentracích toxický (malé množství dráždí ke kašli a může způsobit nebezpečné záněty dýchacích orgánů)
 • biatomická molekula
 • dvaapůlkrát těžší než vzduch
 • dá se snadno zkapalnit snížením teploty na -34°C nebo jen stlačením

chemické vlastnosti

 • velmi reaktivní
 • reaguje se všemi prvky kromě kyslíku, dusíku, vzácných plynů a platinových kovů
 • oxidační vlastnosti
 • z bromidů vytěsňuje brom a z jodidů jod
 • ve vodě rozpustný na tzv. chlorovou vodu:
  Cl2 + H2 → HCl + HClO
  na světle pokračuje rozklad kyseliny chlorné na kyselinu chlorovodíkovou a kyslík:
  HClO → HCl + O
  chlorová voda má oxidační vlastnosti
 • směs stejných objemů chlóru a vodíku při náhlém intenzivním osvětlení vybuchuje a nazývá se chlorový třaskavý plyn (ve tmě dochází k velmi pomalému slučování)

užití

 • výroba chlorovaných organických sloučenin (alkylchloridy, vinylchlorid)
 • bělení papíru, textilu a celulózy
 • dezinfekce pitné a užitkové vody (v plaveckých bazénech a odpadních stokách)
 • výroba anorganických sloučenin (HCl, HClO, NaClO3 atd.)

sloučeniny

 • chlorovodík (HCl)
  • výroba
   • spalováním vodíku v chloru:
    H2 + Cl2 → 2HCl
   • vedlejší produkt při průmyslové chloraci uhlovodíků
   • vytěsňování chlorovodíku z chloridu sodného koncentrovanou kyselinou sírovou:
    2NaCl + H2SO4 → 2HCl + Na2SO4 (600 °C)
  • bezbarvý plyn ostře štiplavého zápachu
  • těžší než vzduch
  • poměrně snadno zkapalnitelný
  • když unikne a setká se se vzdušnou vlhkostí vznikne mlha s kapičkami kyseliny chlorovodíkové
  • užití
   • výroba bezvodého chloridu amonného (NH4Cl)
   • syntéza bezvodých chloridů kovů
   • výroba chloridu chloričitého (ClO2), výroba oxidu hlinitého (Al2O3), výroba oxidu titaničitého (TiO2)
 • kyselina chlorovodíková (HCl(aq))
  • výroba - rozpouštěním chlorovodíku ve vodě
  • jednosytná silná kyselina
  • koncentrovaná 37%, 42% - dýmavý kyselina
  • užití
   • moření oceli a jiných kovů, při kterém se odstraňuje krusta oxidů
   • koagulace latexu
   • rozklad kostí, které se používají jako surovina k výrobě želatiny
   • výroba chloroprenu
   • výroba PVC
   • příprava chloridů
 • chloridy (Cl-)
  • příprava - reakcí kovu, oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu kovu s kyselinou chlorovodíkovou
  • podle způsobu vazby rozdělujeme chloridy
   • iontové - do této skupiny patří chloridy alkalických kovů, kovů alkalických zemin,lanthanoidů, tvoří krystaly dobře rozpustné ve vodě (např. NaCl, CaCl2)
   • kovalentní - tuto skupinu tvoří chloridy nekovů a chloridy kovů s oxidačním číslem ≥ III (např. TiCl4, SiCl4, SnCl4, PCl5)
   • přechodné kovy s vysokými teplotami tání tvoří halogenidy, které mají charakter klastrů
  • podle rozpustnosti ve vodě
   • chloridy nerozpustné ve vodě (Ag, Hg, Pb)
   • chloridy rozpustné ve vodě (CaCl2, FeCl3)
   • chloridy s vodou reagující:
    TiCl4 + 2H2O → TiO2 + 4HCl
    PCl3 + 3H2O → H3PO3 + 3HCl
 • oxidy
  • oxid chlorný (Cl2O)
   • hnědožlutý plyn
   • kondenzuje na červenohnědou kapalinu nebo pevnou látku
   • při zahřívání nebo zapálení exploduje
   • příprava reakcí suchého chloru s suchým oxidem rtuťnatým při 0 °C:
    HgO + 2Cl2 → Cl2O + HgCl2
   • rozpustný ve vodě, roztok obsahuje kyselinu chlornou:
    Cl2O + H2O → 2HClO
   • užití
    • výroba chlornanů
    • bělení celulózy
    • chlorovaná rozpouštědla
  • oxid chloritý (Cl2O3)
   • tmavohnědá pevná látka
   • exploduje při teplotách pod 0 °C
   • užití
    • oxidační činidlo
  • oxid chloričitý (ClO2)
   • výroba - redukcí silně kyselého roztoku chlorečnanu chloridem:
    ClO3- + Cl- + 2H+ → ClO2 + ½ Cl2 + H2O
   • žlutý paramagnetický plyn
   • dimér Cl2O4 - světle žlutá kapalina
   • silné oxidační vlastnosti – cukr nebo fosfor ve styku s ním vzplanou
  • užití
   • výroba papíru
   • bělení celulosy
  • oxid chlorový (Cl2O6)
   • příprava - redukcí oxidu chloričitého ozonem
    2ClO2 + 2O3 → Cl2O6 + 2O2
   • tmavočervená kapalina
   • snadno se rozkládá na ClO2 a O2
   • hydrolýzou vzniká kyselina chlorečná a chloristá
    Cl2O6 + H2O → HCLO3 + HCLO4
  • oxid chloristý (Cl2O7)
   • příprava - opatrná dehydratace kyseliny chloristé kyselinou fosforečnou při -10 °C
   • bezbarvá olejovitá kapalina
   • anhydrid kyseliny chloristé
   • nárazem vybuchuje
 • kyseliny
  • kyselina chlorná (HClO)
   • slabá kyselina
   • málo stálá
   • známá pouze ve vodných roztocích
   • silnější roztoky podléhají disproporcionaci:
    3HClO → HClO3 + 2HCl
   • příprava
    • hydrolýzou chloru:
     Cl2 + H2O → HClO + HCl (Cl- se z reakční směsi odstraňují přidáním HgO nebo Ag2O)
    • reakcí oxidu chlorného s vodou při 0 °C:
     Cl2O + H2O crarr; 2HClO
   • soli - chlornany (ClO)-
    • silná oxidační činidla
    • desinfekční a bělící činidla
    • vznikají zaváděním chlóru do roztoků hydroxidů:
     2NaOH(aq) + Cl2 → NaClO(aq) + NaCl + H2O
    • chlornan sodný (NaClO) – bělení
    • chlorovaný fosforečnan trisodný (Na3PO4 · 11H2O)4 · NaClO – detergent v myčkách nádobí
     s chloridem vápenatým CaCl2 tzv. bělící korek
    • chlornan vápenatý (Ca(ClO)2) – bělení celulózy a papíru
    • chlorové vápno Ca(ClO)2·CaCl2·Ca(OH)2 · 2H2O – bělení a desinfekce
  • kyselina chloritá HClO2
   • příprava - vytěsněním ze suspenze chloritanu barnatého kyselinou sírovou
    Ba(ClO2)2 + H2SO4 → 2HClO2 + BaSO4
   • slabá kyselina
   • nejméně stálá oxokyselina chlóru
   • jen ve vodném roztoku
   • rozkládá se:
    5HClO2 → 4ClO2 + HCl + 2H2O
   • 3HClO2 → 2HClO3 + HCl
   • soli - chloritany (ClO2)- - oxidační a bělící činidla
  • kyselina chlorečná (HClO3)
   • příprava reakcí chlorečnanu barnatého s kyselinou sírovou:
    Ba(ClO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HClO3
   • jen ve vodném roztoku
   • silná kyselina
   • při vyšší koncentraci než 40% nestálá a rozkládá se:
    8HClO3 → 4HClO4 + 2Cl2 + 3O2 + 2H2O
    3HClO3 → HClO4 + 2ClO2 + H2O
   • soli - chlorečnany (ClO3)-
    • vznikají zaváděním chlóru do hydroxidu:
     6KOH + 3Cl2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O
    • chlorečnan sodný (NaClO3)- herbicid, sušení sojových bobů
    • chlorečnan draselný (KClO3)- složka zápalných směsí pro hlavičky zápalek
  • kyselina chloristá (HClO4)
   • příprava - reakcí chlorečnanu barnatého s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou:
    Ba(ClO4)2 + 2HCl → 2HClO4 + BaCl2 (vysráží se a odfiltruje)
   • nejstálejší kyselina z kyslíkatých kyselin chloru
   • dá se připravit bezvodá
   • bezbarvá kapalina
   • velmi silné oxidační činidlo
   • při nárazu vybuchuje
   • reaguje explozivně s organickými látkami
   • soli - chloristany (ClO4)-
    • silná oxidační činidla
    • chloristan amonný (NH4ClO4) - oxidační činidlo pro raketové palivo
    • chloristan draselný (KClO4)- - hlavní složka pyrotechnických směsí pro ohňostroje, signalizační světla
     směs KClO4, S a Al – vytváření bílých záblesků a zvukových efektů hromu
     směs KClO4 a Mg – světelné efekty (divadlo, rockové koncerty)