protonové číslo 19
relativní atomová hmotnost 39.098
elektronegativita 0.9
elektronová konfigurace [Ar]4s1
hustota (g·cm-3) 0.86
teplota tání (°C) 63.20
teplota varu (°C) 765.50

Draslík (19K)

historie

 • kovy draslíku izoloval v roce 1807 Humphry Davy elektrolýzou roztaveného KOH

výskyt

 • osmý nejrozšířenější prvek v zemské kůry
 • sylvín - KCl
 • sylvinit - NaCl·KCl
 • karnalit - KCl·MgCl2·6H2O
 • kainit - KCl·MgSO4·3H2O
 • langbeinit - K2Mg2(SO4)3
 • ortoklas - KAlSi3O8
 • mořská voda (0,06 % KCl)
 • vnitrozemské bažiny a jezera (jezero Searle, Velké solné jezero) – až 1,5 % KCl

průmyslová výroba

redukcí roztaveného chloridu draselného (KCL) kovovým sodíkem při 850 °C (při této teplotě se ustavuje rovnováha, protože draslík je těkavější, oddestiluje se snadněji, rovnováha se poruší a umožní pokračování reakce):
Na(g) + K+(l) → K(g) + Na+(l)

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý, měkký kov
 • dobře vede teplo a elektrický proud
 • krystalizuje v kubické soustavě prostorově centrované

chemické vlastnosti

 • reaktivnější než sodík
 • na vzduchu ztrácí lesk, pokrývá se vrstvičkou hydroxidu
 • s vodou reaguje prudce, unikající vodík se vznítí a hoří fialovým plamenem:
  2K + 2H2O → 2KOH + H2
 • za vyšší teploty shoří na peroxid (K2O2) a hyperoxid draselný (KO2)
 • reaguje prudce s halogeny, sírou, fosforem
 • barví plamen fialově (zabarvení často překryto sodíkem – odclonění sodíku kobaltovým sklem)
 • redukční vlastnosti – vyredukuje kov i z chloridu hořečnatého (MgCl2) a chloridu hlinitého (AlCl3)
 • vytěsňuje bor a křemík z jejich oxidů:
  B2O3 + 2K → 2B + K2O2
  SiO2 + 2K → Si + K2O2
 • rozpustný v kapalném amoniaku – roztok má neobvyklé vlastnosti závislé na koncentraci (elektrická vodivost, změna magnetické susceptibility, barva)
 • redukční činidlo organických látek, které jsou těžce redukovatelné nebo vůbec neredukovatelné
 • základní prvek nezbytný pro růst rostlin

užití

 • redukční činidlo
 • ve slitině se sodíkem cirkulační kapalina v atomových reaktorech
 • výroba hyperoxidu (KO2)

sloučeniny

 • hydrid draselný (KH)
  • příprava přímou syntézou prvků
  • bílá krystalická látka
  • stálý do 210°C
  • reaguje bouřlivě s vodou:
   KH + H2O → KOH + H2
  • užití – redukční činidlo
 • halogenidy (KX)
  • příprava reakcí hydroxidu (KOH) nebo uhličitanu draselného (K2CO3) s kyselinou halogenvodíkovou:
   KOH + HX → KX + H2O
   K2CO3 + 2HX → 2KX + CO2 + H2O
  • bezbarvé, krystalické látky
  • mají vysokou teplotu tání
  • dobře rozpustné ve vodě
   • chlorid draselný (KCl)
    • získává se z přírodních zdrojů
    • čistí se jednoduchou krystalizací
    • užití
     • draselné hnojivo
     • výroba draslíku, hydroxidu draselného
   • bromid draselný (KBr)
    • užití
     • zdroj bromu v organické syntéze
     • ve fotografii
   • jodid draselný (KI)
    • užití
     • v lékařství
     • ve fotografii
 • oxid draselný (K2O)
  • příprava reakcí dusičnanu draselného s draslíkem:
   KNO3 + K → K2O + NO2
  • světle žlutá látka
 • peroxid draselný (K2O2)
  • příprava oxidací draslíku oxidem dusnatým (NO) nebo oxidací v kapalném amoniaku
  • reaguje s kyselinami a vodou:
   K2O2 + 2HCl → 2KCl + H2O2
   K2O2 + 2H2O → 2KOH + H2O2
 • hyperoxid draselný (KO2)
  • vzniká hořením draslíku na vzduchu
  • oranžová látka
  • užití
   • silné oxidační činidlo
   • dýchací přístroje (pomocný zdroj kyslíku v dolech, ponorkách a kosmických lodích):
    4KO2 + 2CO2 → 2K2CO3 + 3O2
    4KO2 + 2CO2 + 2H2O → 4KHCO3 + 3O2
 • seskvioxid draslíku (K2O3)
  • příprava opatrným termickým rozkladem hyperoxidu (KO2)
   nebo oxidací roztoku draslíku v kapalném amoniaku
   nebo kontrolovanou oxidací peroxidu
 • ozonid draslíku (KO3)
  • příprava reakcí ozonu (O3) s práškovým bezvodým hydroxidem draselným za nízké teploty
  • stáním se rozkládá – vzniká kyslík a hyperoxid (KO2):
   2KO3 → 2KO2 + O2
  • hydrolýzou přechází na hydroxid:
   4KO3 + 2H2O → 4KOH + 5O2
 • hydroxid draselný (KOH)
  • vyrábí se elektrolýzou roztoku chloridu draselného:
   KCl → K+ + Cl-
   K : K+ + e- → K
   2K + 2H2O → 2KOH(aq) + H2
   A : Cl- - e- → Cl
   2Cl → Cl2
  • bezbarvá krystalická látka
  • dobře rozpustná ve vodě
  • hygroskopická
  • na vzduchu se roztéká
  • silná zásada
  • absorbuje oxid uhličitý – vzniká uhličitan (hydrogenuhličitan) draselný:
   2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
   KOH + CO2 → NaHCO3
  • absorbuje sulfan – vzniká sulfid (hydrogensulfid) draselný:
   2KOH + H2S → K2S + 2H2O
   KOH + H2S → KHS + H2O
  • reaguje s amfoterními oxidy (Al, Zn, Sn, Pb)
   2KOH + 3H2O + Al2O3 → 2K[Al(OH)4] – terahydroxohlinitan draselný
   KOH + H2O + ZnO → K[Zn(OH)3] – trihydroxozinečnatan draselný
   KOH + H2O + SnO → K[Sn(OH)3] – trihydroxocínatan draselný
   KOH + 2H2O + SnO2 → K[Sn(OH)5] – pentahydroxocíničitan draselný
   KOH + H2O + PbO → 2K[Pb(OH)3] – trihydroxoolovnatan draselný
  • působí na oxid křemičitý (a křemičitá skla):
   2KOH + SiO2 → K2SiO3 + H2O
  • dražší než hydroxid sodný (NaOH)
  • užití
   • příprava trihydrogenfosforečnanu draselného (K3PO4) pro tekuté mycí prostředky
   • výroba pryže
   • odstraňování thiolů z ropných produktů
 • uhličitan draselný (potaš) (K2CO3)
  • výroba z hydroxidu draselného a oxidu uhličitého:
   2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
  • bílá hygroskopická látka
  • užití
   • optické čočky
   • barevné obrazovky
   • fluorescenční lampy
   • porcelán
   • textilní barviva
   • dekorativní skleněné výrobky
 • hydrogenuhličitan draselný (KHCO3)
  • příprava zaváděním oxidu uhličitého do nasyceného roztoku uhličitanu draselného:
   K2CO3 + CO2 + H2O → 2KHCO3
  • méně rozpustný než uhličitan
  • zahříváním se rozkládá:
   2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O
 • dusičnan draselný (KNO3)
  • vzniká při hnití živočišných zbytků
  • vyrábí se z dusičnanu sodného a chloridu draselného:
   NaNO3 + KCl → KNO3 + NaCl
  • vedlejší produkt při výrobě amoniaku a kyseliny dusičné
  • nad teplotou 500°C se rozkládá na dusitan draselný (KNO2) a kyslík:
   2KNO3 → 2KNO2 + O2
  • nad teplotou 800°C se rozkládá na oxid draselný (K2O) dusík a kyslík:
   4KNO3 → 2K2O + 2N2 + 5O2
  • užití
   • silné oxidační činidlo (střelný prach, pyrotechnika)
   • solná lázeň (v roztaveném stavu)
   • médium převádějící teplo
 • dusitan draselný (KNO2)
  • příprava tepelným rozkladem dusičnanu draselného:
   2KNO3 → 2KNO2 + O2
  • výroba absorpcí oxidů dusíku v roztoku uhličitanu draselném:
   K2CO3 + NO + NO2 → 2KNO2 + CO2
  • bílá krystalická látka
  • dobře rozpustná ve vodě
  • zahříváním za nepřístupu vzduchu disproporcionuje:
   5KNO2 → 3KNO3 + K2O + N2
 • chlorečnan draselný (KClO3)
  • příprava zaváděním chloru za tepla do roztoku hydroxidu draselného:
   6KOH + 3Cl2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O
  • výroba elektrolýzou teplého roztoku chloridu draselného
  • bílá hygroskopická látka
  • užití - v malém množství v zápalkách a výbušninách
 • síran draselný (K2SO4)
  • příprava reakcí kyseliny sírové s hydroxidem draselným:
   H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O
  • bílá hygroskopická látka
  • dobře rozpustná ve vodě
  • užití
   • sklářský průmysl
   • hnojivo
   • výroba kamenců K RIII(SO4)2·12H2O