protonové číslo 2
relativní atomová hmotnost 4.002
elektronegativita -
elektronová konfigurace 1s2
hustota (g·cm-3) 0.1785 (standardní podmínky)
teplota tání (°C) -272.2
teplota varu (°C) -268.9

Helium (2He)

historie

 • objeven roku 1868 ve sluneční protuberanci a později ve spektru chromosféry J. N. Lockyerem a E. Franklandem
 • 1881 — L. Palmieri zjistil přítomnost helia ve spektru vulkanického plynu z Vesuvu
 • přítomnost na Zemi potvrdil W. Ramsay
 • název z řeckého helios - Slunce

výskyt

 • druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru
 • malé množství v zemské atmosféře (0,5 ml na 100 l vzduchu)
 • v radioaktivních horninách, zemním plynu

průmyslová výroba

 • vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu
 • ze zemního plynu (pokud je jeho obsah vyšší než 0,4 %) po zkapalnění uhlovodíků a jiných přítomných plynů

fyzikální vlastnosti

 • monoatomické molekuly
 • bezbarvý, bez chuti, bez zápachu
 • těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání (velmi slabé van der Waalsovy vazby)
 • schopnost difundovat řadou materiálů (např. pryž, PVC, sklo)

chemické vlastnosti

 • chemicky mimořádně netečný plyn
 • netvoří žádné sloučeniny

užití

 • k dosažení velmi nízkých teplot — kryogenní chladivo (např. studium supravodivosti)
 • varem kapalného helia je možno dosáhnout teploty až 0,003 K
 • plnění osvětlovacích trubic a výbojek
 • příprava speciální vzduchové směsi pro hloubkové potápěče (nedochází ke vzniku tzv. kesonové nemoci)
 • plnění meteorologických balónů
 • vytvoření inertní atmosféry při svařování hliníku a hořčíku, popř. jejich slitin
 • při práci s hořlavinami
 • nosný plyn v plynové chromatografii