protonové číslo 20
relativní atomová hmotnost 40.08
elektronegativita 1.0
elektronová konfigurace [Ar]4s2
hustota (g·cm-3) 1.55
teplota tání (°C) 839.00
teplota varu (°C) 1494.0

Vápník (20Ca)

historie

 • sloučeniny vápníku používali již Římané (malta – z písku a vápna odolávala vlhkému podnebí v Italii lépe než egyptská)
 • malta egyptská (hlavní složka CaSO4) - stavba Velké pyramidy v Gaze a všechny omítky v Tutanchamónově hrobce obsahují sádru
 • název vápníku - calcium - z latinského calx, calcis - vápno navrhl v roce 1808 H. Davy

výskyt

 • pátý nejrozšířenější prvek zemské kůry a třetí nejrozšířenější kov
 • vápenec - CaCO3 - kalcit (šesterečná soustava) + aragonit (kosočtverečná soustava)
 • dolomit - CaCO3·MgCO3
 • anhydrit - CaSO4
 • sádrovec - CaSO4.2H2O
 • kazivec (fluorit) - CaF2
 • apatit - 3Ca3(PO4)2.CaCl2 nebo 3Ca3(PO4)2.CaF2
 • sloučeniny vápníku jsou obsaženy téměř ve všech minerálních vodách, v orgánech živočichů a rostlin (kosti, zuby, vaječné skořápky atd.)

průmyslová výroba

 • elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého (CaCl2)
 • CaCl2 se získává jako vedlejší produkt při výrobě sody Solvayovým způsobem
  nebo reakcí kyseliny chlorovodíkové s uhličitanem vápenatým:
  2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý, lesklý, měkký kov
 • barví plamen oranžově červeně

chemické vlastnosti

 • velmi reaktivní
 • na vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidu resp. hydroxidu
 • při dostatečně vysoké teplotě shoří na oxid
 • tvoří peroxid (CaO2) - stálejší než oxid
 • snadno se slučuje s fluorem, za vyšší teploty s ostatními halovými prvky, sírou, fosforem a dusíkem
 • reaguje s vodíkem - vzniká hydrid vápenatý (CaH2)
 • reaguje s vodou:
  Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
 • reaguje s kyselinami
 • nereaguje s roztoky alkalických hydroxidů
 • rozpouští se v kapalném amoniaku – modročerné roztoky, z kterých se odpařením získají amminkomplexy [M(NH3)6] postupně se rozkládají na amidy:
  [M(NH3)6](s) → M(NH2)2(s) + 4NH3(g) + H2(g)

užití

 • legovací látka pro zesílení hliníkových nosníků
 • regulace obsahu grafitického uhlíku v litině
 • odstraňování bismutu z olova
 • čistící látka při výrobě oceli (odstranění O, S a P)
 • příjemce kyslíku a dusíku
 • odstranění dusíku z argonu
 • redukční činidlo při výrobě kovů, např. Cr, Zr, Th a U

sloučeniny

 • hydrid vápenatý (CaH2)
  • vyrábí se vedením vodíku přes žhavý vápník:
   Ca + H2 → CaH2
  • vodou se snadno hydrolyzuje:
   CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2 - tato reakce se používá k přípravě vodíku
 • halogenidy
  • fluorid vápenatý (CaF2)
   • bílá látka
   • ve vodě je nerozpustná
   • vzniká srážením vápenatých iontů fluoridovými ionty:
    CaCl2 + 2NaF → CaF2 + 2NaCl
   • bývá zbarven stopami oxidů kovů
   • užití
    • výroba sloučenin fluoru
    • sklářství
    • tavidlo v metalurgii
  • chlorid vápenatý (CaCl2)
   • krystalizuje jako hexahydrát (CaCl2·6H2O
   • je dobře rozpustný ve vodě
   • při rozpouštění spotřebuje značné množství tepla
   • užití
    • příprava chladících směsí (led : chlorid - 2 : 3)
    • postřik dálnic a dláždění (chodníků) při sněhu a náledí
    • proti zamrzání uhlí a rud na lodích a haldách
    • snížení prašnosti vedlejších silnic
    • do betonových směsí, aby byla počáteční směs tekutější, těžší a měla velkou pevnost
   • rozpouštěním bezvodého CaCl2 se teplo naopak uvolňuje
   • bezvodý CaCl2 se využívá k sušení plynů a kapalin, je však vytlačován silikagelem (SiO2)
   • užití
    • chladící kapalina (30% roztok) - mrzne při -48 °C
    • impregnace dřeva, tkanin
    • čistý - lékařství
  • bromid vápenatý (CaBr2)
   • užití
    • fotografický průmysl
    • lékařství
  • chlornan vápenatý (Ca(OCl)2)
   • součást chlorového vápna:
    Ca(OCl)2·CaCl2 = CaOCl2
   • užití – desinfekce, bělení:
    CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + Cl2
 • karbid vápenatý (CaC2)
  • výroba:
   CaO + 3C → CaC2 + CO
  • bílá krystalická látka, technický produkt zbarven šedě až černě
  • vodou se rozkládá za vzniku acetylénu:
   CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
  • zahříváním v proudu vzduchu nebo dusíku vzniká kyanamid vápenatý (CaCN2):
   CaC2 + N2 → CaCN2 + C
  • užití
   • dusíkaté hnojivo
 • sulfid vápenatý (CaS)
  • vzniká redukcí síranu vápenatého uhlíkem:
   CaSO4 + 2C → CaS + 2CO2
  • užití
   • výroba fosforeskujících barev
   • depilační prostředek
 • oxid vápenatý - pálené vápno (CaO)
  • příprava - spálením vápníku
  • výroba - tepelný rozklad vápence:
   CaCO3 → CaO + CO2
  • prudce reaguje s vodou za značného vývoje tepla:
   CaO + H2O → Ca(OH)2
   této reakci se říká hašení vápna
  • užití
   • v metalurgii k odstranění P, S, Si z oceli - struskotvorná látka
   • mazivo při tažení ocelových drátů
   • výroba skla
   • karbidu vápenatého
   • neutralizace přebytečné kyseliny sírové
 • peroxidy vápníku (CaO2 a Ca(O2)2)
  • užití - oxidační a bělící činidla:
   CaO2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O2
   Ca(O2)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O2 + O2
 • hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)
  • výroba – reakcí oxidu vápenatého s vodou:
   CaO + H2O → Ca(OH)2 – silně exotermická reakce
  • silný hydroxid
  • nazývá se „hašené vápno“
  • vodný roztok - vápenná voda se používá k důkazu uhlíku v organické chemii
  • suspenze hydroxidu vápenatého ve vodě se nazývá vápenné mléko
   v mlékárenství se přidává do smetany, aby se snížila její kyselost před pasterizací a výrobou másla
  • fermentací syrovátky a přidáním vápenného mléka vzniká mléčnan vápenatý (využití ve farmacii), nebo se z něj okyselením získá kyselina mléčná
  • v cukrovarnictví se používá k čeření řepné šťávy - odstranění necukerných složek
  • úprava pitné a průmyslové vody (s kamencem a solemi železa se používá ke kolaguaci rozptýlených látek a k odstranění zákalů)
  • změkčování vody - odstranění přechodné tvrdosti:
   Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O
   Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 → MgCO3 + CaCO3 + 2H2O
  • fungicidní postřiky (CuSO4 + Ca(OH)2 - Bordeauxská směs)
  • malta - kašovitá směs písku s hašeným vápnem a vodou, na vzduchu postupně tuhne, protože odpařováním ztrácí vodu a hydroxid vápenatý reaguje se vzdušným CO2 - tvoří se nerozpustný CaCO3:
   Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  • cement - vzniká pálením hlinitých vápenců nebo směsí vápence a hlín (křemičitan hlinitý), po rozmíchání s vodou tuhne i bez přístupu vzduchu, a to i pod vodou
   významný ve stavebnictví - příprava betonů (směs cementu, písku a drobného štěrku)
  • natronové vápno – směs Ca(OH)2 a NaOH
  • užití
   • absorbce oxidu uhličitého
   • důkaz dusíku v organické analýze
 • hydrogensiřičitan vápenatý (Ca(HSO3)2)
  • příprava zaváděním oxidu siřičitého do suspenze hydroxidu vápenatého:
   Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2
  • znám jen v roztoku
  • užití - výroba celulózy sufitovým způsobem
 • síran vápenatý (CaSO4)
  • vyskytuje se obvykle jako dihydrát (sádrovec - CaSo4·2H2O), méně často jako anhydrit (CaSO4).
   Alabastr – kusová, kompaktní jemně zrnitá forma CaSO4·2H2O, připomínající mramor
  • kalcinací – zahříváním (t = 150°C) ztrácí sádrovec vodu, přechází na hemihydrát - sádra (CaSO4·1/2H2O), poté na bezvodý síran vápenatý (CaSO4 (t = 200 °C) → β CaSO4 (t = 600 °C)
   při dalším zahřívání (t = 1100 °C ) se bezvodý β CaSO4 rozkládá na CaO a SO3
  • nekalcinované sádry se využívají v zemědělství a k výrobě Portlandského cementu
  • hemihydrát CaSO4·1/2H2O je nepatrně rozputný ve vodě (sádrová voda - analytické činidlo)
   rozmíchán s vodou na kaši tuhne (odlitky, sádrové obvazy, obkládačky)
  • β CaSO4 se používá ve stavebnictví - tvrdé sádrové podlahy
   CaSO4 v přírodních vodách způsobuje trvalou tvrdost vody
 • uhličitan vápenatý (CaCO3)
  • nejrozšířenější sloučenina vápníku
  • příprava - srážením vápenatých solí alkalickými uhličitany:
   CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl
  • nerozpustný ve vodě
  • s kyselinami reaguje za uvolňování oxidu uhličitého:
   CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
  • užití
   • výroba papíru (dodává lesk, neprůhlednost, hladkost a schopnost přijímat inkoust)
    velmi kvalitní papír vyžaduje speciálně srážený CaCO3 (příprava - kalcinace vápence, hydratace a kalcinace vzniklého CaO:
    CaCO3 → CaO + CO2
    CaO + H2O → Ca(OH)2
    Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O)
   • plnidlo pryže, malířských hlinek, emailů
   • přidává se do plastů - zlepšení tepelné odolnosti, tuhosti, tvrdosti a zpracovatelnosti
   • lék proti překyselení žaludku
   • brusivo v zubních pastách
   • zdroj vápníku při dietách
   • složka žvýkaček
   • plnidlo některých kosmetických výrobků
 • dusičnan vápenatý (Ca(NO3)2)
  • obchodní název - norský ledek (dříve se dovážel hlavně z Norska)
  • vyskytuje se v místech rozkladu organických látek v přítomnosti vápna (stěny bílených chlévů)
  • výroba - působením kyseliny dusičné na vápenec:
   CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2
  • hygroskopický
  • dusíkaté a vápenaté hnojivo
 • fosforečnan vápentý (Ca3(PO4)2)
  • výroba reakcí chloridu vápenatého s alkalickým fosforečnanem nebo hydrogenfosforečnanem:
   3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl
   3CaCl2 + 2Na2HPO4 + 2NH3 → Ca3(PO4)2 + 4NaCl + 2NH4Cl
  • nerozpustný ve vodě
  • v kyselinách se rozpouští a vzniká dihydrogenfosforečnan vápenatý:
   Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2
   dobře rozpustný, rychle přechází z půdy do rostlin (hnojivo)
  • v zemědělství se využívá i superfosfát:
   Ca3(PO4)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2CaHPO4
  • pro dlouhodobé hnojení je výhodnější Thomasova moučka, která je odpadem při zpracování železa – obsahuje (Ca3(PO4)2, CaO, CaSiO3)
  • samotný fosforečnan vápenatý je v půdě vlivem prostředí (organické kyseliny z humusu, voda, oxid uhličitý) také pomalu převáděn na dihydrogenfosforečnan, a tak je rostlinami také využitý