protonové číslo 21
relativní atomová hmotnost 44.96
elektronegativita 1.2
elektronová konfigurace [Ar]4s23d1
hustota (g·cm-3) 3.10
teplota tání (°C) 1540.0
teplota varu (°C) 2730.0

Skandium (21Sc)

historie

 • kovové skandium bylo připraveno v roce 1937 elektrolýzou taveniny chloridů draselného, litného a skanditého
 • skandium 99% čistoty bylo získáno až v roce 1940

výskyt

 • v přírodě značně rozšířeno, ale jen zřídka ve větším množství na jednom nalezišti
 • thortveitit - Sc2Si2O7 (Norsko, vzácný)
 • Sc2O3 - vedlejší produkt při zpracování uranu

průmyslová výroba

 • zhledem k malému technickému významu se vyrábí jen v omezeném množství elektrolýzou nebo z fluoridu skanditého (ScF3) redukcí vápníkem (Ca)

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý měkký kov

chemické vlastnosti

 • značně reaktivní
 • na vzduchu shoří na oxid skanditý (Sc2O3)
 • snadno reaguje s halogeny
 • po zahřátí reaguje s většinou nekovů
 • reaguje s vodou za vývoje vodíku
 • rozpouští se ve zředěných kyselinách
 • soli Sc a silných kyselin jsou dobře rozpustné, soli slabých kyselin těžce
 • sklon k tvorbě komplexů
 • vodné roztoky skanditých solí jsou silně hydrolyzovány

užití

 • zatím je nulové (Sc je příliš drahé)

sloučeniny

 • oxid skanditý (Sc2O3)
  • příprava - přímým slučováním prvků
  • bílá pevná látka
  • nerozpustný ve vodě
  • rozpustný v kyselinách - vznikají skandité soli
 • hydroxid skanditý (Sc(OH)3) (spíše hydratovaný oxid Sc2O3 · nH2O)
  • příprava - reakcí skanditých solí s alkalickými hydroxidy
  • rozpouští se v nadbytku koncentrovaného hydroxidu sodného (NaOH) na anion hexahydroxoskanditanový [Sc(OH)6]3-
  • gelovitá sraženina
 • soli skandité se připravují reakcí oxidu nebo hydroxidu s kyselinami