protonové číslo 25
relativní atomová hmotnost 54.94
elektronegativita 1.6
elektronová konfigurace [Ar]4s23d5
hustota (g·cm-3) 7.43
teplota tání (°C) 1240.0
teplota varu (°C) 2150.0

Mangan (25Mn)

výskyt

 • pyroluzit (burel) - MnO2
 • dialogit - MnCO3
 • hausmannit - Mn3O4
 • braunit - Mn2O3

průmyslová výroba


  Rudy se zpracovávají na ferromangan - redukcí rudy (MnO2 a Fe2O3) koksem. Slitina obsahuje 80% Mn.
Aluminotermie - MnO2 se vyžíhá na tzv. červený oxid Mn3O4, protože MnO2 by reagoval s Al příliš prudce:
3MnO2 ® Mn3O4 + O2
3Mn3O4 + 8Al ® 9Mn + 4Al2O3
  Čistý mangan se vyrábí elektrolyticky z okyseleného roztoku síranu manganatého.

fyzikální vlastnosti

 • šedobílý kov
 • tvrdý, ale křehký
 • pouze jeden izotop vyskytující se v přírodě
 • snadněji tavitelný než prvky první přechodné řady

chemické vlastnosti

 • reaktivní kov, zvláště tehdy není-li čistý
 • na vzduchu se oxiduje na povrchu
 • je schopen rozkládat vodu a uvolňovat z ní vodík
 • snadno se rozpouští ve zředěných kyselinách na manganaté soli
 • s nekovy reaguje za zvýšené teploty (F, Cl, S, P, C, Si)

užití

 • do manganových bronzů
 • manganová ocel - velmi tvrdá a houževnatá
 • součást všech ocelí - odstraňuje síru a kyslík
 • manganin - slitina s Cu a Ni - téměř neměřitelný teplotní součinitel odporu - využívá se v elektrických přístrojích

sloučeniny

 • ve sloučeninách Mn v oxidačních číslech I až VII
 • nejdůležitější jsou sloučeniny manganu dvojmocného, čtyřmocného a sedmimocného
 • MnI
  • kyanomangannany - např. Na5[Mn(CN)6]
 • MnII
  • halogenidy
   • MnF2 (světle růžový), MnCl2, MnBr2, MnI2 (růžové)
   • vznikají rozpouštěním kovového manganu ve vodných roztocích HX
  • Oxid (MnO)
   • vzniká redukcí vyšších oxidů manganu vodíkem nebo oxidem uhelnatým:
    MnO2 + CO ® MnO + CO2
    MnO2 + H2 ® MnO + H2O
   • má bazický charakter, proto se rozpouští v kyselinách na roztoky příslušných manganatých solí:
    MnO + H2SO4 ® MnSO4 + H2O
   • nerozpustný ve vodě
  • hydroxid (Mn(OH)2)
   • bílá látka
   • vzniká srážením roztoků manganatých solí roztoky alkalických hydroxidů:
    MnSO4 + 2NaOH ® Mn(OH)2 + Na2SO4
   • na vzduchu hnědne, protože se oxiduje na hydroxid manganitý, resp. podle podmínek až na hydrátový oxid manganičitý
   • rozpouští se v kyselinách na manganaté soli (růžová barva)
  • sulfid (MnS)
   • vzniká reakcí manganaté soli s alkalickým sulfidem:
    MnCl2 + Na2S ® MnS + 2NaCl
   • na vzduchu se oxiduje - tmavne
   • rozpouští se ve zředěných kyselinách
  • Dále od MnII existují síran, uhličitan, dusičnan, fosforečnan
   • připravují se reakcí manganaté soli s příslušnou kyselinou
   • krystalují jako hydráty
   • nerozpustný je MnS a MnCO3
   • stopová množství Mn2+ jsou nezbytná pro výživu rostlin, u zvířat způsobuje nedostatek manganu deformaci kostí
 • MnIII
  • halogenidy
   • MnF3
    • purpurově červený
    • tepelně stálá látka
    • připravuje se působením fluoru na halogenidy MnII:
     2MnF2 + F2 ® 2MnF3
  • oxid (Mn2O3)
   • vzniká oxidací roztoků manganatých solí vzdušným kyslíkem a následnou dehydratací vysráženého hydroxidu:
    Mn2O3
   • H2O - použití jako barva, tzv. manganová hněď Mn3O4 (MnIIMnIII2O4) - vzniká zahříváním kteréhokoli z oxidů manganu asi na 1000 stupňů celsia
   • Ionty Mn3+ ve vodném roztoku disproporcionují na Mn2+ a MnO2
 • MnIV
  • halogenidy
   • MnF4
    • modrý
    • vzniká přímou syntézou z prvků
  • Oxidy
   • MnO2
    • vzniká tepelným rozkladem dusičnanu manganatého:
     Mn(NO3)2 ® MnO2 + 2NO2
    • nad 500 stupňů celsia se rozkládá na Mn2O3
    • slouží jako oxidační činidlo
    • horká kyselina sírová nebo chlorovodíková s ním reaguje za vzniku manganaté soli:
     2MnO2 + 2H2SO4 ® 2MnSO4 + 2H2 + O2
     MnO2 + 4HCl ® MnCl2 + Cl2 + 2H2O
    • nerozpustný oxid, málo reaktivní
    • amfoterní oxid:
     MnO2 + 2H2SO4 ® Mn(SO4)2 + 2H2O - soli manganičité nestálé přecházejí na soli manganaté
     MnO2 + KOH + 2H2O ® K[Mn(OH)5] - manganičitany jsou proměnného složení
    • výroba různých článků (LeClancheův)
    • výroba cihel (dodává řadu odstínů od červeného až po hnědý)
    • odbarvovací prostředek při výrobě skla
    • keramické ferity (MnIIFe2O4) - větší měrný odpor, nízká cena (měkké ferity (Mn,Zn), výroba televizních přijímačů)
    • katalyzátor
   • MnO2·nH2O
    • vzniká oxidací manganatých solí nebo redukcí mangananů nabo manganistanů v alkalickém prostředí
    • je reaktivnější než bezvodý oxid
    • oxidační činidlo
 • MnV
  • tyto sloučeniny jsou velmi vzácné a nestálé
  • Modrý roztok obsahující MnO3- resp. MnO43- ionty vzniká přidáním několika krystalů manganistanu draselného do velmi koncentrovaného roztoku hydroxidu draselného, přičemž jsou ionty MnO4- redukovány na MnO3- za uvolnění kyslíku:
   MnO4-(aq) + H2O + 2e- ® MnO3-(aq) + 2OH-(aq)
   2OH-(aq) ® H2O + ½O2 + 2e-
 • MnVI
  • manganany se odvozují od neznámé kyseliny manganové H2MnO4
  • vznikají tavením oxidu manganičitého s alkalickým hydroxidem nebo uhličitanem na vzduchu nebo za přítomnosti okysličovadla (alkalický dusičnan, chlorečnan):
   2MnO2 + 4KOH + O2 ® 2K2MnO4 + 2H2O
   MnO2 + 2KOH + KNO3® K2MnO4 + KNO2 + H2O
  • manganany mají zelenou barvu. Alkalické manganany jsou ve vodě rozpustné, ale disproporcionují se za vzniku manganistanu a oxidu manganičitého:
   3MnO42- + 4H+ ® 2MnO4- + MnO2 + 2H2O
   BaMnO4 - nejedovatá zelená barva - manganová zeleň
 • MnVII
  • oxid (Mn2O7)
   • zelená olejovitá kapalina
   • stáním pozvolna uvolňuje kyslík a přechází na MnO2
   • zahřát na 95 stupňů celsia vybuchuje
   • většinu organických látek oxiduje za současné exploze
   • získává se působením konc. H2SO4 na manganistany:
    2KMnO4 + H2SO4 ® Mn2O7 + K2SO4 + H2O
   • v nadbytku studené vody se rozpouští na kyselinu manganistou HMnO4
  • kyselina (HMnO4)
   • nedá se získat čistá, protože se v koncentrovanějším roztoku rozkládá
   • ve zředěném stavu úplně disociována, je tedy velmi silná
   • oxidační činidlo
  • soli (manganistany)
   • fialová barva
   • oxidační činidlo
   • manganistany se dají připravit oxidací manganatých solí velmi silným oxidačním činidlem (PbO2, NaBiO3)
   • v průmyslovém měřítku se vyrábějí elektrolytickou oxidací mangananů:
    2K2MnO4 + 2H2O ® 2KMnO4 + 2KOH + H2
   • manganistan draselný (KMnO4)
    • tmavě fialové krystaly
    • výroba tavením MnO2 s KOH a silným oxidačním činidlem; vzniká zelený manganan draselný:
     MnO2 + 2KOH + KNO3® K2MnO4 + KNO2 + H2O
    • extrahuje se vodou a oxiduje na manganistan (buď etherem, nebo elektrolyticky):
     2K2MnO4 + Cl2 ® 2KMnO4 + 2KCl
    • při zahřátí nad 240 stupňů celsia se rozkládá:
     2KMnO4 ® K2MnO4 + MnO2 + O2
    • silné oxidační činidlo (výroba sacharinu, kys benzoové)
    • dezinfekční prostředek
    • KMnO4 se redukuje do různého stupně podle prostředí
     1. kyselé prostředí (fialová barva roztoku mizí v důsledku vzniku iontu Mn2+):
      MnO4- + 8H+ + 5e- ® Mn2+ + 4H2O
     2. neutrální prostředí (tvoří se hnědý nerozpustný oxid manganičitý):
      MnO4- + 4H+ + 3e- ® MnO2 + 2H2O
     3. zásadité prostředí:
      MnO4- + e- ® MnO42-