protonové číslo 28
relativní atomová hmotnost 58.7
elektronegativita 1.7
elektronová konfigurace [Ar]4s23d8
hustota (g·cm-3) 8.90
teplota tání (°C) 1450.0
teplota varu (°C) 2790.0

Nikl (28Ni)

výskyt

 • nikelin - NiAs
 • gersdorfit - NiAsS
 • pentlandit - (Ni,Fe)9S8
 • garnierit - (Ni,Mg)6Si4O10(OH)8

průmyslová výroba

 1. Sulfidové rudy se praží a vzniklý oxid nikelnatý se redukuje uhlíkem.
 2. Karbonylový způsob - pražením vzniklý oxid nikelnatý redukujeme vodním plynem (CO + H2), houbovitý nikl pak reaguje při teplotě 50 - 60 °C s oxidem uhelnatým, vzniká těkavý tetrakarbonyl niklu, který se potom rozloží vedením přes tablety z čistého niklu při teplotě 230 °C a uvolněný CO se vrací zpět.

  Nikl vyrobený tímto způsobem dosahuje čistoty asi 99,95%.

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý, lesklý, kujný, tažný kov

chemické vlastnosti

 • při zahřívání se pokrývá vrstvičkou oxidu
 • za tepla se slučuje s B, P, Si, S, X
 • ve zředěných kyselinách s vyjímkou HNO3 se rozpouští jen zvolna
 • nepůsobí na něj suché halogenvodíky
 • odolný vůči působení alkalických hydroxidů
 • koncentrovaná HNO3 nikl pasivuje

užití

 • přísada do ocelí (korozivzdorné)
 • výroba slitin
  • nichrom (malý součinitel elektrického odporu)
  • invar (malý součinitel teplotní roztažnosti)
 • galvanické pokovování
 • katalyzátor (hydrogenace)
 • akumulátorové baterie (Ni/Fe

sloučeniny

 • Nikl je ve sloučeninách převážně dvojmocný, málokdy trojmocný nebo čtyřmocný.
 • NiII
  • halogenidy
   • NiF2, NiCl2, NiBr2 (žlutý), NiI2 (černý)
   • halogenidy se dají s vyjímkou NiF2 připravit přímou syntézou z prvků
   • rozpouštějí se ve vodě na roztoky a z nich krystalují v podobě hexahydrátů obsahujících kation [Ni(H2O)6]2+
   • jejich roztoky se získávají jednodušeji rozpouštěním - Ni(OH)2 v příslušné kyselině
   • NiF2 se získává působením F2 na NiCl2 při teplotě 350 °C. Je jediným ve vodě málo rozpustným halogenidem nikelnatým, který navíc z roztoku krystalizuje jako trihydrát.
  • oxid (NiO)
   • připravuje se v podobě zeleneného prášku zahříváním hydroxidu, uhličitanu nebo dusičnanu
   • je zásadité povahy, rozpouští se v kyselinách na nikelnaté soli
   • významný při výrobě keramiky, výroba kouřových skel a někdy jako katalyzátor
  • hydroxid (Ni(OH)2)
   • vzniká působením alkalických hydroxidů na roztoky nikelnatých solí
   • zelená látka, zásadité povahy, rozpustná v kyselinách
  • Ni2+ tvoří soli prakticky se všemi anionty a ve vodném roztoku existuje v podobě zeleně zbarveného kationtu [Ni(H2O)6]2+ (NiSO4, NiCO3, Ni(NO3)2, Ni(CN)2 atd.)
  • NiSO4 tvoří s alkalickými sírany schönity, z nichž důležitý je (NH4)2Ni(SO4)2·6H2O používaný do niklovacích lázní
  • komplexní sloučeniny Ni2+
   • [Ni(NH3)6]2+
   • [Ni(NH3)4(H2O)2]2+
   • [Ni(CN)4]2-
   • [Ni(X)4]2-
   • [Ni(NO2)6]4-
   • [Ni(H2O)6]2+
 • NiIII
  • "hydroxid niklitý" (Ni2O3·nH2O)
  • K3[NiF6]
   • fialová krystalická látka, která oxiduje vodu za vývoje kyslíku
 • NiIV
  • K2[NiF6]
   • silné oxidační účinky, z vody uvolňuje kyslík