protonové číslo 31
relativní atomová hmotnost 69.72
elektronegativita 1.8
elektronová konfigurace [Ar]3d104s24p1
hustota (g·cm-3) 5.90
teplota tání (°C) 29.78
teplota varu (°C) 2403.0

Gallium (31Ga)

historie

 • existenci gallia předpověděl v roce 1870 D.I.Mendělejev jako eka-aluminium
 • spektrálně - objeveno v roce 1875 P. E. Lecoq de Boisbaudranem
 • pojmenován na počest Francie (latinsky Gallia)

výskyt

 • neexistují rudy obsahující Ga jako převládající prvek
 • vyskytuje se v sulfidických minerálech, doprovází Zn, Ge nebo Al
 • nachází se v bauxitu, sfaleritu, uhlí
 • vzácný minerál germanit (složitý sulfid Zn, Cu, Ge a As)

průmyslová výroba

 • vedlejší produkt při výrobě hliníku
 • roztok obsahující gallitan sodný se zpracovává elektrolyticky
 • ultračisté Ga pro polovodiče se získává dalším chemickým zpracováním s kyselinou a kyslíkem za vysoké teploty, krystalizací a zonálním čištěním
 • dříve se vyrábělo z popílků při sulfidickém pražení nebo při hoření uhlí

fyzikální vlastnosti

 • stříbřitě modrý vzhled, měkký
 • kov
 • má nízkou teplotu tání (29,78 °C) a značnou tendenci k přechlazení - zůstává i při nižší teplotě tekuté
 • smáčí sklo a porcelán (ne křemen, teflon, grafit)

chemické vlastnosti

 • na vzduchu stálé, nerozkládá vodu
 • má amfoterní charakter, rozpouští se v kyselinách i v roztocích alkalických hydroxidů
 • prudce reaguje s halovými prvky
 • s některými kovy tvoří slitiny

užití

 • polovodičové technologie - GaAs - převádí elektrickou energii na koherentní světlo (laserové diody), ve slunečních bateriích převádí energii slunečního záření na energii elektrickou
 • světlo emitující diody (LED)
 • přísada do jiných polovodičů a tranzistorů
 • sloučenina MgGa2O4 - v ultrafialových aktivátorech jako zelený „fosfor“ (luminofor) - kopírovací zařízení
 • zlepšení citlivosti různých pásů užívaných při spektrální analýze uranu
 • vysokoteplotní kapalný uzávěr
 • náplň do křemenných teploměrů pro měření vysokých teplot
 • náplň manometrů a převodníků tepla
 • nízkotající pájky

sloučeniny

 • hydrid gallitý (GaH3)
  • viskózní kapalina
  • za normální teploty se rozkládá na Ga a H2
  • vytváří adiční produkty a komplexy, např. tetrahydridogallitan lithný Li[GaH4]
 • monohalogenidy (GaX)
  • vznikají reakcí halogenidů gallitých s galliem:
   GaX3 +2Ga → 3GaX
  • reagují s halogenidy hlinitými – vznikají podvojné halogenidy Ga[AlX4]
 • dihalogenidy (GaX2)
  • velmi nestálé
  • vznikají reakcí Ga s halogenidy rtuťnatými:
   Ga + HgX2 → GaX2 + Hg
  • tvoří komplexy s řadou ligandů s donorovými atomy N, As, O, S, Se
 • trihalogenidy (GaX3)
  • příprava - syntézou z prvků
  • tvoří komplexy [GaX4]-
 • oxid gallitý (Ga2O3)
  • příprava zahříváním hydroxidu gallitého:
   2Ga(OH)3 → Ga2O3 + 3H2O
  • bílý prášek
  • nerozpustný ve vodě
  • v proudu vodíku se redukuje na oxid gallný nebo až na kovové gallium:
   Ga2O3 + 2H2 → Ga2O + 2H2O
   2Ga2O3 + 6H2 → 4Ga + 6H2O
  • amfoterní
 • hydroxid gallitý (Ga(OH)3)
  • vzniká reakcí chloridu gallitého s alkalickým hydroxidem:
   GaCl3 + 3NaOH → Ga(OH)3 + 3NaCl
  • bílá látka
 • síran gallitý (Ga2(SO4)3)
  • krystaluje v bílých krystalcích jako 18-hydrát Ga2(SO4)3·18H2O
  • je izomerní se síranem hlinitým
  • tvoří kamence - KGa(SO4)2·12H2O – dodekahydrát síranu draselno-gallitého