protonové číslo 32
relativní atomová hmotnost 72.59
elektronegativita 2.0
elektronová konfigurace [Ar]3d104s24p2
hustota (g·cm-3) 5.32
teplota tání (°C) 945.00
teplota varu (°C) 2850.0

Germanium (32Ge)

historie

Germanium předpověděl J. A. R. Newlands v roce 1864 jako prvek chybějící v triádě mezi křemíkem a cínem. Jeho vlastnosti jako „ekasilicia“ specifikoval v roce 1871 D. I. Mendělejev.

Prvek objevil v roce 1886 C. A. Winkler při analýze nového, vzácného minerálu argyroditu a nazval jej na počest své vlasti Německa (latinsky Germania).

výskyt

 • na 53. místě v zemské kůře
 • rozšířený ve stopovém množství
 • minerály jsou vzácné
 • argyrodit - 4Ag2S·GeS2 (Ag8GeS6)
 • germanit - Cu2GeS4·4CuS
 • malá množství v zinečnatých rudách
 • v popelu černého uhlí

průmyslová výroba

 • germanium se získává z popílku odpadajícím při hutním zpracování zinečnatých rud
  popílek se louží H2SO4, pak se vysráží vodným roztokem hydroxidu sodného (NaOH)
  působením směsi kyseliny chlorovodíkové a chloru (HCl/Cl2) vzniká těkavý chlorid germaničitý (GeCl4),
  po frakční destilaci a hydrolýze vzniká oxid germaničitý (GeO2)
  oxid se redukuje vodíkem při 530°C:
  GeO2 + 2H2 → Ge + 2H2O

fyzikální vlastnosti

 • křehký, šedobílý, lesklý polokov
 • krystalizuje v krychlově soustavě
 • za zvláštních podmínek (vypařováním ve vakuu) lze získat germanium v amorfním stavu

chemické vlastnosti

 • germanium je reaktivnější a elektropozitivnější než Si
 • pokud není přítomno oxidační činidlo, nereaguje s vodou, se zředěnými kyselinami a alkalickými hydroxidy
 • na vzduchu se oxiduje na oxid germaničitý (GeO2) za červeného žáru
 • rozpouští se v horké koncentrované kyselině sírové a kyselině dusičné:
  Ge + 2H2SO4 → GeO2 + 2SO2 + 2H2O
  Ge + 4HNO3 → GeO2 + 4NO2 + 2H2O
 • s H2S a parami S vzniká sulfid germaničitý (GeS2)
 • s Cl2 a Br2 po mírném zahřátí vzniká chlorid germaničitý (GeCl4) a bromid germaničitý (GeBr4)
 • se zahřátým Ge reagují alkylhalogenidy, vznikají organogermaničité halogenidy

užití

 • polovodič (Ge byl první prvek, u kterého byl objeven tranzistorový efekt)
 • zubní lékařství
 • v optice k výrobě speciálních skel (propouští v oblasti infračervené)
 • speciální slitiny
 • supravodiče

sloučeniny

 • germany (GenH2·n+2)
 • german (germanovodík, GeH4)
  • příprava - reakcí chloridu germaničitého s tetrahydridohlinitanem lithným:
   GeCl4 + LiAlH4 → GeH4 + LiAlCl4
   nebo reakcí oxidu germaničitého (GeO2) s tetrahydridoboritanem sodným (NaBH4)
  • méně těkavé než silany
  • na rozdíl od SiH4 a SnH4 v kontaktu se vzduchem nevzplane
  • je netečný k vodným roztokům kyselin nebo 30% vodnému roztoku hydroxidu
  • v kapalném NH3 vystupuje jako kyselina za tvorby iontů NH4+ a GeH3
  • reaguje v něm s alkalickými kovy za vzniku MGeH3(bílé krystalické látky)
 • vyšší germany se připravují působením tichého elektrického výboje na GeH4
 • halogengermany (GeHxX4–x; X = Cl, Br, I; x = 1, 2, 3)
  • bezbarvé, těkavé reaktivní kapaliny
  • připravují se reakcí GeH4 s HX
 • halogenidy
  • germanaté (GeX2)
   • méně stálé než germaničité
   • redukční vlastnosti
   • fluorid germanatý (GeF2)
    • připraví se působením fluoridu germaničitého (GeF4) na práškové Ge při teplotě 150 až 300°C
    • těkavá bílá látka
   • chlorid germanatý (GeCl2)
    • vzniká vedením par chloridu germaničitého (GeCl4) přes zahřáté kovové germanium
     GeCl4 + Ge → 2GeCl2
    • pevná látka
    • velmi citlivá k vlhkosti a vzdušnému kyslíku
     GeCl2 + H2O → GeO + 2HCl
     2GeCl2 + O2 → GeO2 + GeCl4
    • za chladu je téměř bezbarvý, zahříváním se barví oranžově
    • při 313 K se slučuje s plynným HCl na trichlorgerman (GeHCl3) - bezbarvá dýmající kapalina
   • bromid germanatý (GeBr2)
    • příprava - redukcí bromidu germaničitého (GeBr4) zinkem (Zn)
     nebo působením přebytku bromovodíky (HBr) na germanium při 400 °C
    • žlutá pevná látka
    • rozpouští se v lihu a acetonu
    • při 150 °C disproporcionuje na Ge a GeBr4:
     2GeBr2 → Ge + GeBr4
    • hydrolyzuje se na žlutý hydroxid germanatý:
     GeBr2 + 2H2O → Ge(OH)2 + 2HBr
   • jodid germanatý (GeI2)
    • příprava - redukcí jodidu germaničitého (GeI4) vodným roztokem kyseliny trihydrogenfosforné (H3PO2) v přítomnosti HI (brání hydrolýze)
    • sublimací se získávají jasně oranžové krystaly, které jsou na suchém vzduchu stálé
  • germaničité
   • příprava - přímou reakcí prvků
    nebo působením vodného roztoku halogenidu (HX) na oxid germaničitý (GeO2)
   • snadno hydrolyzují
   • fluorid germaničitý (GeF4)
    • GeO2 + 4HF → GeF4 + 2H2O
    • plynná, jedovatá látka
    • vodou hydrolyzuje na oxid germaničitý a kyselinu hexafluorogermaničitou
     2GeF4 + 2H2O → GeO2 + H2[GeF6] + 2HF
   • chlorid germaničitý (GeCl4)
    • Ge + 2Cl2 → GeCl4
    • bezbarvá kapalina
    • důležitý meziprodukt při přípravě organogermaničitých sloučenin
   • bromid germaničitý (GeBr4)
    • bezbarvé krystaly
   • jodid germaničitý (GeI4)
    • oranžové krystalky
    • vodou se rozkládají mnohem prudčeji než chlorid a proto na vzduchu silně dýmají
 • sulfidy
  • sulfid germanatý (GeS)
   • příprava - redukcí sulfidu germaničitého (GeS2) kyselinou trihydrogenfosfornou (H3PO2)
   • tepelně nejstálejší sloučeninou GeII
   • ve vodě nerozpustný
  • sulfid germaničitý (GeS2)
   • příprava - přímým slučováním prvků
   • bílá látka
   • ve vodě nerozpustný
   • nehydrolyzuje
   • rozpouští se v roztocích alkalických sulfidů za vzniku thiogermaničitanů
    GeS2 + Na2S → Na2GeS3
    GeS2 + 2Na2S → Na4GeS4
 • oxidy
  • oxid germanatý (GeO)
   • příprava - zahříváním směsi práškovitého Ge a GeO2 za teploty 1000 °C
   • žlutá, snadno sublimující látka
   • zahříváním žlutého GeO se získá tmavohnědý GeO
   • obě formy GeO mají redukční schopnosti a nad 700 °C disproporcionují na Ge a GeO2
    2GeO → Ge + GeO2
  • oxid germaničitý (GeO2)
   • příprava - žíháním germania nebo oxidací germania koncentrovanou kyselinou dusičnou:
    Ge + 4HNO3 → GeO2 + 4NO2 + 2H2O
   • bílá tuhá látka
   • ve vodě je málo rozpustný
   • v roztoku je přítomna slabá kyselina germaničitá
   • reaguje se zásaditějšími oxidy – vznikají germaničitany
    GeO2 + CaO → CaGeO3 – germaničitan vápenatý
    2Li2O + GeO2 → Li4GeO4 – germaničitan tetrahlinitý
    Na2O + 2GeO2 → Na2Ge2O5 – digermaničitan disodný