protonové číslo 33
relativní atomová hmotnost 74.922
elektronegativita 2.2
elektronová konfigurace [Ar]3d104s24p3
hustota (g·cm-3) 5.78
teplota tání (°C) 816.00 (3.91 MPa)
teplota varu (°C) 615 (sublimuje)

Arsen (33As)

historie

Izolování elementárního arsenu je připisováno Albertu Magnusovi (1193-1280), který jej získal zahříváním auripigmentu (As2S3) s mýdlem. Název je z řeckého arsenikon odvozeného z perského az-zarníkh – zlatožlutý

výskyt

 • 51. místo ve výskytu v zemské kůře
 • většinou se vyskytuje v minerálech (po celém světě)
 • v malém množství nalezen ve volném stavu
 • je chalkofilní – tzn., že se v přírodě vyskytuje spíše ve sloučeninách s chalkogeny S, Se, Te než jako oxid nebo křemičitan
 • realgar - As4S4
 • auripigment - As2S3
 • oxid arsenitý - As2O3 (arsenik)
 • arsenopyrit - FeAsS
 • loellingit - FeAs2
 • safflorit - CoAs
 • smaltin - CoAs2
 • nikelin - NiAs

průmyslová výroba

 • kovový arsen se získává tavením FeAs2 nebo FeAsS při 650 až 700°C bez přístupu vzduchu a kondenzací par sublimujícího prvku:
  FeAsS → FeS + As(g) → As(s)
 • ze sulfidických zbytků lze arsen uvolnit pražením na vzduchu a redukcí As2O3 dřevěným uhlím (při 700 až 800°C):
  As2S3 + 9/2O2 → As2O3 + 3SO2
  As2O3 3C → 3CO + 2As

fyzikální vlastnosti

 • jedovatý (smrtelná dávka arsenu pro člověka je 0.06 - 0.2g ; přítomnost arsenu v těle se dokazuje pomocí Marshovy zkoušky)
 • křehké, ocelově šedé krystaly kovového vzhledu
 • v plynné fázi tvoří molekuly As4
 • není kujný
 • je amfoterní
 • řadí se mezi polokovy (polovodiče)
 • existuje v několika alotropických modifikacích
  • šedý (kovový) arsen
   • nejběžnější, nejstálejší modifikace
   • vede nepatrně el. proud
   • zahřátý na 633°C sublimuje
   • při žíhání na vzduchu hoří šedomodrým plamenem na oxid arzenitý (As2O3)
  • žlutý arsen
   • vzniká ochlazením arsenových par
   • nestálý
   • měkký
   • rozpustný v CS2
   • rychle se přeměňuje na šedý
  • černý arsen
   • - vzniká tepelným rozkladem arsanu
   • amorfní
   • nestálý
   • přeměňuje se našedý
  • hnědý arsen
   • vzniká redukcí arsenitých solí silnými redukčními činidly

chemické vlastnosti

 • na suchém vzduchu stálý
 • na vlhkém vzduchu povrch dostává bronzově matný odstín
 • po delší době se na něm vytváří černý povlak
 • při zahřívání na vzduchu sublimuje a oxiduje se na jedovatý As4O6
 • při teplotách nad 250 až 300°Cje reakce provázena fluorescencí
 • zapálen v kyslíku hoří oslnivým plamenem za tvorby As4O6 (= dimér As2O3) nebo As4O10 (= dimér As2O5)
 • s kovy tvoří arsenidy
 • s halogeny dává sloučeniny typu AsX3, s fluorem AsF5
 • špatně reaguje s vodou, s roztoky hydroxidů a neoxidujícími kyselinami
 • zředěnou kyselinou dusičnou se oxiduje na kyselinu trihydrogenarsenitou H3AsO3
 • koncentrovanou kyselinou. dusičnou se oxiduje na kys. trihydrogenarseničnou H3AsO4
 • horkou koncentrovanou kyselinou sírovou se As oxiduje na As4O6
 • reakcí s roztaveným NaOH uvolňuje H2:
  As + 3NaOH → Na3AsO3 + 3/2H2
 • arsen se neochotně oxiduje do maximálního možného oxidačního stavu, tj. V

užití

 • ve slitinách s olovem a s mědí (zlepšuje vlastnosti - zvyšuje tvrdost)
 • GaAs a InAs - výroba diod emitujících světlo (LED)
 • okénka laserů
 • zařízení pro sledování Hallova jevu

sloučeniny

 • arsan (Arsin, AsH3)
  • mimořádně jedovatý
  • tepelně nestálý
  • bezbarvý plyn
  • má zápach česneku
  • hoří modrým plamenem
  • vzniká redukcí chloridu arsenitého (AsCl3) tetrahydridohlinitanem lithným (LiAlH4) v diethyletheru nebo hydrolýzou arsenidů elektropozitivních prvků (Na, Mg, Zn, atd.) s zředěnými kyselinami:
   Zn3As2 + 6H3O+ → 2AsH3 + 3Zn2+ + 6H2O
  • snadno se oxiduje na oxid arsenitý (As2O3) a vodu:
   2AsH3 + 3O2 → As2O3 + 3H2O
  • při zahřívání s kovy tvoří arsenidy:
   2AsH3 + 3Mg → Mg3As2 + 3H2
  • není zásaditý
  • existují zprávy i o nižším nestálém hydridu As2H4, ale jeho vlastnosti nejsou známé
  • silné redukční činidlo
  • Marshova zkouška - nascentní vodík redukuje sloučeniny arsenu, vzniká arsan, který se na vnitřním povrchu vyhřívané skleněné trubice rozkládá a vzniká arsenové zrcátko – zahříváním těká, nerozpustné v alkalickém chlornanu
 • arsenidy
  • většina kovů tvoří arsenidy, např. arsenid sodný - Na3As, arsenid zinečnatý Zn3As2
 • halogenidy arsenité (AsX3)
  • fluorid arsenitý (AsF3)
   • připrava - působením fluorovodíku (HF) na oxid arsenitý (As2O3)
   • bezbarvá kapalina
  • chlorid arsenitý (AsCl3)
   • bezbarvá kapalina
   • nevodné rozpouštědlo
   • používá se ke konverzi chloridů nekovů na fluoridy
   • slabé oxidační činidlo
  • bromid arsenitý (AsBr3)
   • žlutá pevná látka
  • jodid arsenitý (AsI3)
   • červené krystaly
 • chloridy, bromidy a jodidy se připravují přímou syntézou:
  2As + 3X2 → 2AsX3
 • halogenidy arseničné (AsX5)
  • fluorid arseničný (AsF5)
   • příprava - přímou syntézou z F2 a As nebo reakcí F2 s As2O3
   • fluorační činidlo
   • oxidační činidlo
   • snadno tvoří komplexy s donory elektronového páru
  • chlorid arseničný (AsCl5)
   • byl připraven až v roce 1976
   • příprava - působením ultrafialového záření na chlorid arsenitý (AsCl3) v kapalném chloru při -105 °C
   • nestálý
   • rozkládá se při teplotě nad -50 °C na AsCl3 a Cl2
  • sulfidy
   • sulfid arsenitý (auripigment, As2S3)
    • žlutý minerál
    • výroba - spalováním oxid arsenitého (As2O3) se sírou:
     2As2O3 + 9S → 2As2S3 + 3SO2
     nebo zaváděním sulfanu (H2S) do roztoku oxidu:
     3H2S + As2O3 → As2S3 + 3H2O
    • nerozpustný ve vodě a zředěných kyselinách
    • v roztocích alkalických sulfidů a sulfidů alkalických zemin se rozpouští za vzniku thioarsenitanů:
     3Na2S + As2S3 → 2Na3AsS3 - trithioarsenitan trisodný
   • realgar (As4S4)
    • výroba - přímou syntézou (500 – 600 °C)
    • žlutooranžový minerál
    • voda na As4S4 prakticky nepůsobí
    • v atmosféře chloru se zapaluje
    • protože při zahřívání ve směsi s dusičnanem draselným (KNO3) prudce vzplane
    • užití
     • pyrotechnika (bílé bengálské ohně)
     • pigment
   • sulfid arseničný (As2S5)
    • příprava - zavádění H2S do roztoku arseničnanu
    • žlutá pevná látka
    • na vzduchu se při teplotě nad 95 °C rozkládá za vzniku As2S3 a síry
    • rozpouští se v sulfidech alkalických kovů a sulfidech kovů alkalických zemin za vzniku thioarseničnanů:
     As2S5 + 3Na2S → 2Na3AsS4
  • oxidy
   • oxid arsenitý (As2O3, molekula As4O6)
    • tzv. „bílý arsenik“
    • nejdůležitější sloučenina arsenu
    • příprava - spalováním arsenu na vzduchu:
     4As + 3O2 → 2As2O3
     hydrolýzou AsCl3:
     2AsCl3 + 3H2O → As2O3 + 6HCl
    • průmyslově pražením sulfidických rud (např. arsenopyritu - FeAsS)
    • znám ve formě krystalické a amorfní (sklovité)
     • krystalický je bílý, nerozpustný ve vodě
     • amorfní je bezbarvý, lépe rozpustný ve vodě
    • je to vhodný materiál pro přípravu mnoha jiných sloučenin As
    • užití
     • odbarvování lahvového skla
     • čeření skloviny
     • konzervační prostředek kožešin
     • legování mědi
     • tvrzení železa
   • oxid arseničný (As2O5)
    • příprava - zahříváním arsenu (nebo As2O3) s kyslíkem za zvýšeného tlaku:
     4As + 5O2 → 2As2O5
     dehydratací (dehydratační činidlo H2SO4) krystalické H3AsO4 při 200 °C:
     2H3AsO4 → 3H2O + As2O5
    • rozpustný ve vodě
    • tepelně nestálý
    • silné oxidační činidlo (z HCl uvolňuje Cl2)
   • kyseliny
    • kyselina trihydrogenarsenitá (H3AsO3)
     • nebyla izolována z roztoků ani získána jiným způsobem
     • obsažena ve vodném roztoku As2O3
     • velmi slabá kyselina
     • soli (AsO3)3- - arsenitany
      • arsenitany alkalických kovů jsou ve vodě dobře rozpustné
      • arsenitany těžkých kovů jsou prakticky nerozpustné
      • Na3AsO3, Ca3(AsO3)2 - arsenitan sodný a vápenatý
      • užití
       • zemědělství k hubení škůdců (hlodavci, lesní škůdci, mandelinka, bramborová)
       • ničení plevele
      • Ca3(AsS3)2 - thioarsenitan vápenatý
      • užití
       • impregnace dřeva
   • kyselina trihydrogenarseničná (H3AsO4)
    • příprava - oxidací oxidu arsenitého (As2O3) koncentrovanou kyselinou dusičnou (HNO3):
     As2O3 + 2HNO3 + 2H2O → 2H3AsO4 + N2O3
     rozpuštěním oxidu arseničného (As2O5) ve vodě:
     As2O5 + 3H2O → 2H3AsO4
    • krystalizací při teplotě pod 30 °C vzniká pevná látka - hemihydrát kyseliny trihydrogen arseničné (H3AsO4·1/2H2O)
    • trojsytná kyselina
    • soli (AsO4)3- - arseničnany
     • Pb3(AsO4)2, Ca3(AsO4)2 - arseničnan olovnatý a vápenatý
     • užití
      • postřiky k hubení škůdců ovocných stromů