protonové číslo 34
relativní atomová hmotnost 78.96
elektronegativita 2.4
elektronová konfigurace [Ar]3d104s24p4
hustota (g·cm-3) 4.289
teplota tání (°C) 217
teplota varu (°C) 685

Selen (34Se)

historie

 • selen objevili v roce 1817 švédský chemik J. J. Berzelius a J. G. Gahn v červenohnědé usazenině, která vznikla při hoření síry pocházející z falunských mědinosných pyritů
 • usazenina byla těkavá a snadno se redukovala na selen
 • selen byl izolován o 35 let později než telur
 • protože se svými vlastnostmi teluru podobal byl pojmenován podle řeckého výrazu pro měsíc - selene

výskyt

 • vyskytuje se vzácně
 • v zemské kůře je v pořadí výskytu na 66. místě
 • někdy ryzí
 • obvykle ve směsi s elementární sírou
 • většinou se však nachází ve formě minerálů, hlavně selenidů, např: Cu, Ag, Au
 • SeO2 (selenolit)

průmyslová výroba

 • získavání selenu přímo z jeho rud se nevyplácí pro příliš malou koncentraci
 • z anodových kalů, které zbývají po rafinaci mědi
 • selen se izoluje také z odpadních kalů při výrobě kyseliny sírové a z tzv. létavého prachu, který se usazuje při pražení sulfidů mědi a olova

fyzikální vlastnosti

 • šest alotropoických modifíkací
  • 3 červené monoklinické polymorfní formy (alfa, beta, gama), složené z kruhů Se8, liší se pouze intermolkulárním stěsnáním kruhů v krystalech
  • šedá „kovová“ - hexagonální krystalická forma je tvořena spirálovými polymerními řetězci
  • má fotovodivé vlastnosti
  • nerozpustná v sirouhlíku (CS2)
  • červený amorfní - spirálové poněkud deformované řetězce
  • mírně rozpustný v CS2
  • vzniká kondenzací selenových par na chladném povrchu
  • sklovitý černý selen - nejdostupnější modifikace, má složitou a nepravidelnou strukturu složenou z kruhů, které obsahují až tisíc atomů v jednom kruhu
  • málo rozpustný v CS2
  • příprava - rychlým ochlazením roztaveného selenu
 • je toxický pro organizmus, usazuje se v ledvinách, slezině a játrech, v nepatrných koncentrácích způsobuje bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení a podráždění sliznic
 • přesto však bylo v roce 1957 zjištěno, že selen má v organizmu lidí a zvířat esenciální význam, je potřebný pro tvorbu enzymu glutathoinperoxidázy, která je součástí metabolizmu tuků
 • bylo zjištěno, že výskyt nebezpečné proteinové malnutrice u dětí je spojen s nedostatečným příjmem selenu
 • má význam při prevenci proti některým druhům nádorových onemocnění
 • polovodič

chemické vlastnosti

 • téměř nereaguje s HCl
 • slučuje se s většinou prvků přímo, ale hůře než kyslík a síra
 • tvoří selenidy - se silně elektropozitivními prvky I.A, II.A a lanthanoidy
 • reaguje s elektronegativními prvky - O, F, Cl, v těchto sloučeninách je selen nejčastěji v oxidačních stavech II, IV a VI
 • je odolný vůči oxidaci do takového oxidačního stavu, který odpovídá číslu jeho skupiny v periodické soustavě (to jest do oxidačního stavu VI)

užití

 • odbarvování skla (0,01 - 0,15 kg selenu na jednu tunu skelné hmoty)
 • barvení skla na růžovou (1 - 2 kg selenu na jednu tunu skla)
 • červená rubínová skla (přidávání pevných částic Cd(S, Se))
 • xerografie - nejpoužívanější způsob pořízení kopií listin
 • fotoelektrické přístroje (např. fotoelektrické buňky)
 • rektifikátor v polovodičových zařízeních
 • malá množství ferroselenu - při lití, kování a dalších způsobech opracování korozivzdorných ocelí
 • farmaceutický průmysl

sloučeniny

 • selenovodík (H2Se)
  • příprava - hydrolýzou selenidu hlinitého:
   Al2Se3 + 6H2O → 3H2Se + 2Al(OH)3,
   reakcí zředěné minerální kyseliny se selenidem železnatým:
   FeSe + 2HCl → FeCl2 + H2Se,
   případně katalyzovanou syntézou Se a H2 při teplotě nad 350 °C:
   Se + H2 → H2Se
  • bezbarvý, odporně páchnoucí plyn
  • rozpouští se ve vodě
  • vodný roztok reaguje kysele
  • reakcí vodného roztoku s roztoky solí kovů vznikají selenidy
  • hoří na vzduchu modrým plamenem za vzniku oxidu seleničitého (SeO2)
 • halogenidy
  • Se2Cl2 (žlutohnědá kapalina)
  • Se2Br2 (tmavočervená kapalina)
  • příprava - přímou syntézou nebo přidáváním příslušného halogenu do suspenze práškového selenu v Cs2S
  • fluorid seleničitý (SeF4)
   • bezbarvá, reaktivní kapalina
   • dýmá
   • krystalizuje na bílou pevnou hygroskopickou látku
   • fluorační činidlo
  • fluorid selenový (SeF6)
   • bezbarvý plyn
   • inertní vůči vodě
  • difluorid-oxid seleničitý (SeF2O), dichlorid-oxid seleničitý (SeCl2O)
   • bezbarvé, dýmavé, těkavé kapaliny
   • SeCl2O se používá jako rozpouštědlo
  • dibromid-oxid seleničitý (SeBr2O)
   • oranžová, nestálá pevná látka
   • tyto sloučeniny se připravují reakcí oxidu seleničitého s etrahalogenidem
  • difluorid dioxid selenový (SeF2O2)
   • příprava - fluorací oxidu selenového (SeO3) fluoridem seleničitým (SeF4)
   • hydrolyzující bezbarvý plyn
 • oxidy
  • oxid selenatý (SeO)
   • existuje krátkodobě v plameni
   • nedá se izolovat v pevném stavu
  • oxid seleničitý (SeO2)
   • příprava - hořením selenu ve vzduchu nebo kyslíku
   • bílá pevná látka
   • rozpustný ve vodě na kyselinu seleničitou, ze které může být opět získán dehydratací
   • snadno se redukuje na selen amoniakem (NH3, hydrazínem (N2H4) nebo vodným roztokem oxidu siřičitého (SO2)
   • užití
    • oxidační činidlo v organické chemii
  • oxid selenový (SeO3)
   • nedá se připravit přímou oxidací selenu nebo oxidu seleničitého (SeO2)
   • příprava - dehydratací kyseliny selenové (H2SeO4) oxidem fosforečným (P2O5)
   • bílá, hygroskopická pevná látka
   • za sníženého tlaku sublimuje
  • kyselina seleničitá (H2SeO3)
   • příprava - oxidací práškového selenu zředěnou kyselinou dusičnou (HNO3):
    3Se + 4HNO3 + H2O → 3H2SeO3 + 4NO
   • bílá pevná látka
   • tvoří dvě řady solí - hydrogenseleničitany (HSeO3)- a seleničitany (SeO3)2- (připravují se reakcí kyseliny se stechiometrickým množstvím hydroxidu nebo zahříváním oxidu kovu s SeO2)
   • oxiduje se ozónem na H2SeO4
  • kyselina selenová (H2SeO4)
   • příprava
    • oxidací kyseliny seleničité H2SeO3 peroxidem vodíku (H2O2) manganistanem draselným (KMnO4) nebo kyselinou chlorečnou (HClO3:
     H2SeO3 + H2O2 → H2SeO4 + H2O
     8H2SeO3 + 2KMnO4 → 5H2SeO4 + K2SeO3 + 2MnSeO3 + 3H2O
     5H2SeO3 + 2HClO3 → 5H2SeO4 + Cl2 + H2O
    • oxidací selenu chlórem:
     Se + 3Cl2 + 4H2O → H2SeO4 + 6HCl
    • reakcí bromové vody se suspenzí seleničitanu stříbrného:
     Ag2SeO3 + Br2 + H2O → H2SeO4 + 2AgBr
   • viskózní kapalina, která krystalizuje na bílou pevnou látku
   • při zahřívání uvolňuje vodu
   • snadno se slučuje s oxidem selenovým (SeO3) na kyselinu dihydrogendiselenovou (H2Se2O7) a kyselinu tetrahydrogentriselenovou (H4S3O11)
   • silná kyselina
   • soli selenany, podobají se síranům
   • velmi silné oxidační činidlo, rozpouští nejen kovové stříbro, ale i zlato a paladium; v přítomnosti Cl- iontů i platinu:
    2Au + 6H2SeO4 → Au2(SeO4)3 + 3H2SeO3 + 3H2O
   • oxiduje také halogenidové ionty (vyjma F-) na volné halogeny
  • všechny sloučeniny selenu by měli být považovány za potenciálně toxické, zvláště nebezpečné jsou těkavé sloučeniny např. H2Se a jejich organické deriváty
  • povolena maximální koncentrace těchto sloučenin ve vzduchu je 0,1 mg · m-3 (povolena maximální koncentrace HCN je 10 mg · m-3)