protonové číslo 35
relativní atomová hmotnost 79.904
elektronegativita 2.7
elektronová konfigurace [Ar]3d104s24p5
hustota (g·cm-3) 3.19
teplota tání (°C) -7.25
teplota varu (°C) 59.90

Brom (35Br)

historie

 • elementární brom izoloval v roce 1826 A. J. Balard z matečného roztoku po krystalizaci síranu a chloridu sodného z vody Montpellierských slaných bažin
 • název dostal (z řeckého brómos = zápach) pro svůj nepříjemný pronikavý zápach

výskyt

 • je velmi reaktivní proto se vyskytuje pouze ve sloučeninách
 • v pořadí výskytu v zemské kůře je až na čtyřicátém šestém místě
 • brom se obvykle vyskytuje s chlorem, ale v podstatně menší koncentraci
 • hlavním přírodním zdrojem bromu jsou bromidy obsažené v mořské vodě (6,5 · 10-3% = 65mg/dm3)
 • atomární poměr chloru a bromu v mořské vodě je 660:1
 • dalším zdrojem bromu jsou slaná jezera a slané bažiny (atomární poměr Cl a Br je 200 až 700:1)
 • minerály:
  • bromkarnalit - KBr·MgBr2·6H2O
  • bromargyrit AgBr

laboratorní příprava

 • laboratorně se získává zahřívání bromidu draselného s oxidem manganičitým:
  2KBr + MnO2 + 2H2SO4 → Br2 + K2SO4 + MnSO4 + 2H2O

průmyslová výroba

 • oxidací bromidů chlorem, vzniklý brom se z roztoku vytěsní proudem vodní páry nebo vzduchu, kondenzuje a nakonec se přečišťuje
 • brom se z bezpečnostních důvodů původně přepravoval v nádobách, které obsahovaly 3 až 4 kg bromu
 • od roku 1960 se pro transport používají nádrže z Monelova kovu (kapacita až 100 kg) nebo cisterny s olověným potažením (kapacita 6 až 27 t)

fyzikální vlastnosti

 • tvoří biatomické molekuly
 • tmavě červená kapalina, pronikavého zápachu
 • leptá sliznice a dráždí ke kašli
 • rozpustný ve vodě – nasycený roztok se nazývá bromová voda
 • lépe než ve vodě se rozpouští v sirouhlíku, chloroformu atd.

chemické vlastnosti

 • reaktivní prvek (reaktivita klesá od fluoru k jódu)
 • s vodíkem se slučuje až za zvýšené teploty
 • reaguje prudce s nekovy (např. fosforem), některými kovy (K, Al)
 • má oxidační vlastnosti

užití

 • výroba bromovaných organických sloučenin – účinné nematocidy (prostředek h hubení červů), pesticidy (herbicidy, insekticidy, fungicidy)
 • výroba retardantů pro nehořlavou úpravu vláken, koberců, materiálu z plastů
 • retardační činidlo se může přidávat k výchozím materiálům před polymerizací
 • výroba organických kapalin s velkou hustotou pro vrtné výplach
 • výroba léčiv a barviv
 • dezinfekce vody
 • výroba anorganických sloučenin, např. bromid stříbrný pro fotografické účely

sloučeniny

 • bromovodík (HBr)
  • vyrábí se katalyzovanou syntézou vodíku a brómu
   H2 + Br2 → 2HBr (200 - 400 °C/Pt)
  • laboratorně se připraví reakcí bromu s červeným fosforem a vodou:
   3Br2 + 3P + 6H2O → 6HBr + 2H3PO3
   2H3PO3 + H2O + Br2 → 2HBr + H3PO4
  • mezi molekulami nedochází k vytváření vodíkových vazeb
  • bromovodík je bezbarvý plyn pronikavého zápachu
  • vzdušným kyslíkem se vlhký bromovodík oxiduje
  • suchý bromovodík reaguje s kyslíkem až po zahřátí
  • užití
   • výroba anorganických bromidů
   • syntéza alkylbromidů z alkoholu nebo přímou adicí na alkeny
   • katalyzátor v organické chemii
 • kyselina bromovodíková (HBr(aq))
  • roztok bromovodíku ve vodě
  • patří mezi silné kyseliny
  • je snadno oxidovatelná:
   2HBr + H2O2 → 2H2O + Br2
  • reaguje s kovy, jejich oxidy, hydroxidy nebo uhličitany za vzniku bromidů (Br)-
 • bromidy
  • většinou bezbarvé látky, pokud zabarvení není způsobeno kationem
  • většina bromidů je rozpustných ve vodě
  • nerozpustný je bromid stříbrný, rtuťný a měďný
  • bromid olovnatý a thalný je málo rozpustný
  • alkalické bromidy vznikají reakcí alkalického hydroxidu s bromem; vznikají bromičnany a ty se na bromidy rozloží buď přímo nebo s příměsí dřevěného uhlí
   6NaOH + 3Br2 → 5NaBr + NaBrO3 + 3H2O
   NaBrO3 + 3C → NaBr + 3CO
  • nerozpustné bromidy vznikají reakcí příslušné soli s alkalickým bromidem:
   NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3
 • interhalogenové sloučeniny
  • halogenidy se navzájem slučují exotermními reakcemi za vzniku čtyř typů interhalogenových sloučenin: XY, XY3, XY5, XY7 (X je vždy těžší halogen)
  • všechny jsou diamagnetické
 • oxid bromný (Br2O)
  • příprava - působením par bromu na oxid rtuťnatý:
   2HgO + 2Br2 → Br2O + HgBr2 · HgO
  • tmavohnědá pevná látka, poměrně stálá při teplotě -60°C
  • při -17,5 °C taje a zároveň se rozkládá
  • má oxidační vlastnosti, oxiduje jód na oxid jodičný, benzen na 1,4 benzochinon
  • rozpouští se v alkalických hydroxidech za vzniku bromnanů (BrO)-:
   Br2O + 2OH- → 2(BrO)- + H2O
 • oxid bromičitý (BrO2)
  • žlutá krystalická látka
  • nestálý nad teplotu -40 °C
  • při teplotě 0 °C se rozkládá na prvky
  • v alkalických roztocích dochází k disproporcionaci:
   6BrO2 + 6OH- → 5BrO3- + Br- + 3H2O
 • kyselina bromná (HBrO)
  • velmi reaktivní
  • málo stálá, známá pouze ve vodných roztocích
  • slabá kyselina
  • nejčastěji se připravuje disproporcionační hydrolýzou:
   Br2 + H2O → H+ + Br- + HBrO
   halogenidové ionty se odstraní přidáním oxidu rtuťnatého (HgO) nebo oxidu stříbrného (Ag2O)
  • roztok HBrO se rozkládá dvěma způsoby:
   2HBrO → 2H+ + 2Br- +O2
   3HBrO → 3H+ + 2Br- + (BrO3)-
  • soli se nazývají bromnany (BrO)-
   jsou málo stálé a rychle se rozkládají na bromičnany a bromidy:
   3NaBrO → NaBrO3 + 2NaBr
  • bromnany se používají jako oxidační činidla
 • kyselina bromitá (HBrO2)
  • pokud vůbec existuje pak jen velmi krátkou dobu ve zředěných roztocích
  • soli bromitany (BrO2)- jsou nestálé látky
  • krystalický bromitan barnatý Ba(BrO2)2·H2O byl připraven v roce 1959 reakcí bromanu s bromem při teplotě 0 °C a pH 11,2 a následným odpařením roztoku
  • podobně byl připraven bromitan strontnatý Sr(BrO2)2·H2O
 • kyselina bromičná (HBrO3)
  • příprava - reakcí bromičnanu barnatého a kyseliny sírové:
   Ba(BrO3)2 + H2SO4 → 2HBrO3 + BaSO4
  • vodný roztok může být zahuštěn asi na 50% koncentraci, pak dochází k rozkladu:
   4HBrO3 → 2Br2 + 5O2 + 2H2O
  • ve vodném roztoku je silnou kyselinou
  • má oxidační vlastnosti
  • soli se nazývají bromičnany (BrO3)-
   připravují se disproporcionací bromu v horkých roztocích hydroxidů:
   3Br2 + 6OH- → BrO3- + 5Br- + 3H2O
  • při zahřátí se bromičnany rozkládají:
   2KBrO3 → 2KBr + 3O2
  • jsou to silná oxidační činidla
 • bromistany (BrO4)-
  • příprava - oxidací vodných alkalických roztoků bromičnanů plynným fluorem:
   BrO3- + F2 + 2OH- → BrO4- + 2F- + H2O
   fluoridy se odstraní vysrážením ve formě CaF2, nezareagovaný bromičnan jako nerozpustný bromičnan stříbrný (AgBrO3)
  • filtrát obsahující bromistan se průchodem iontoměničovou kolonou převede na zředěný roztok kyseliny bromisté
   tato kyselina může být zahuštěna na 55 %
   při této koncentraci jsou její roztoky stálé i při teplotě 100 °C
   roztoky o vyšší koncentraci jsou nestálé
   krystalizací se získá pevná látka, která má pravděpodobně složení HBrO4 · 2H2O
  • roztoky bromistanů (BrO4)- jsou při normální teplotě stálé
  • jsou to velmi silná oxidační činidla
   silnější než všechny ostatní oxoanionty halogenů ve vodném roztoku