protonové číslo 4
relativní atomová hmotnost 9.012
elektronegativita 1.5
elektronová konfigurace [He]2s2
hustota (g·cm-3) 1.85
teplota tání (°C) 1287.0
teplota varu (°C) 2500.0

Beryllium (4Be)

historie

 • beryllium objevil v roce 1798 mineralog R. J. Haüy při pozorování berylu z Limoges a smaragdu z Peru
 • L. N. Vauquelin zjistil, že obsahují nejen oxid hlinitý a oxid křemičitý, ale také novou složku nazývanou berylová zemina, která silně připomíná oxid hlinitý, ale netvoří kamence
 • prvek připravil v roce 1828 F. Wöhler redukcí chloridu beryllnatého (BeCl2) kovovým draslíkem a navrhl název (latinsky beryllus z řeckého beryllos)
 • v roce 1898 P. Lebeau připravil prvek elektrolyticky z fluoridu beryllnatého (BeF2)

výskyt

 • v zemské kůře málo rozšířené
 • snadno dostupné, protože beryl tvoří povrchová ložiska v pegmatitových horninách
 • beryl - Be3Al2Si6O18
 • chrysoberyl - Al2BeO4
 • fenakit - Be2SiO4
 • vzácné odrůdy berylu drahokamy – smaragd (zelený), akvamarín (modrozelený)

průmyslová výroba

 • vyrábí se pražením berylu s fluoridem sodno-křemičitým (Na2SiF6) při teplotě 700 – 750 °C
 • kov se připravuje redukcí fluoridu berylnatého hořčíkem při teplotě 1300°C
 • nebo elektrolýzou roztaveného chloridu beryllnatého (BeCl2) s chloridy alkalických kovů

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý, lehký, tvrdý kov
 • na vlhkém vzduchu stálý (vytváří na povrchu vrstvičku oxidu)
 • za červeného žáru tažný a kujný
 • sloučeniny beryllia jsou jedovaté

chemické vlastnosti

  kovové Be není pod teplotou 600°C reaktivní
 • s vodou nereaguje ani za červeného žáru
 • neoxiduje se ani vzdušným kyslíkem
 • ve formě prášku jasně hoří – vzniká oxid beryllnatý (BeO) a nitrid beryllnatý (Be3N2)
 • s halogeny reaguje při teplotě okolo 600°C za vzniku BeX2
 • chalkogeny (S, Se, Te) vyžadují vyšší teplotu – vznikají BeS, BeSe, BeTe
 • s amoniakem reaguje za teploty 1200°C; vzniká nitrid beryllnatý a vodík:
  2NH3 + 3Be → Be3N2 + 3H2
 • s uhlíkem reaguje za teploty 1700°C – vzniká karbid – Be2C
 • nereaguje přímo s vodíkem
 • reaguje s roztoky alkalických hydroxidů:
  NaOH + 2H2O + Be → Na[Be(OH)3] + H2
 • rozpouští se ve vodném roztoku hydrogenfluoridu amonného (NH4HF2) - technicky důležitá rekce sloužící pro přípravu bezvodého BeF2 a čistého Be:
  2NH4HF2(aq) + Be → (NH4)2BeF4 + H2
  (NH4)2BeF4 → BeF2 + NH4F) (t = 280°C)
 • rozpouští se ve zředěných kyselinách (HCl, H2SO4, HNO3)
 • studená koncentrovaná HNO3 Be pasivuje

užití

 • zvyšování pevnosti mědi (2% Be - vzroste pevnost Cu 6krát)
 • slitina s hliníkem - letecký průmysl (nemagnetické, odolné proti korozi)
 • neutronový moderátor a reflektor v jaderných reaktorech
 • okénka v rentgenových trubicích - dobře propouští X paprsky (17krát lépe než Al)

sloučeniny

 • hydrid beryllnatý (BeH2)
  • příprava redukcí chloridu beryllnatého hydridem lithným:
   BeCl2 + 2LiH → BeH2 + 2LiCl
  • bílá amorfní látka
  • zahříváním nad 250°C začíná uvolňovat vodík
  • kyselinami se rychle hydrolyzuje za uvolnění vodíku
 • smíšený hydrid (BeB2H8)
  • připraví se (za nepřítomnosti rozpouštědla) reakcí chloridu beryllnatého s hydridem lithno-boritým v zatavené trubici při teplotě 120 °C:
   BeCl2 + 2LiBH4 → BeB2H8 + 2LiCl
  • těkavá látka
  • struktura této sloučeniny není známa
 • halogenidy (BeX2)
  • bezvodé halogenidy beryllia nelze získat reakcemi ve vodných roztocích, protože vznikají hydráty a při dehydrataci dochází k hydrolýze
  • fluorid beryllnatý (BeF2)
   • připrava rozkladem fluoridu amonno-beryllnatého:
    (NH4)2BeF4 → BeF2 + 2NH4F
   • sklovitá látka
   • obtížně krystalizuje
  • chlorid beryllnatý (BeCl2)
   • příprava z oxidu při teplotě 600 – 800 °C:
    BeO + C + Cl2 → BeCl2 + CO
   • nebo přímým chlorováním kovového Be nebo karbidu (Be2C) za vysoké teploty
   • tato reakce se používá pro přípravu jodidu (BeI2) a bromidu (BeBr2)
 • oxid beryllnatý (BeO)
  • příprava tepelným rozkladem uhličitanu beryllnatého:
   BeCO3 → BeO + CO2
  • nebo dehydratací hydroxidu beryllnatého:
   Be(OH)2 → BeO + H2O
  • žáruvzdorná látka
  • dobrá tepelná vodivost
  • dobrá chemická stabilita
 • peroxid beryllnatý (BeO2)
  • oxidační a bělící činidlo
 • hydroxid beryllnatý (Be(OH)2)
  • příprava reakcí berylnatých solí s roztoky alkalických hydroxidů:
   BeCl2 + 2KOH → Be(OH)2 + 2KCl
  • amfoterní látka - reaguje s kyselinami - berylnaté soli
   Be(OH)2 + H2SO4 → BeSO4 + 2H2O
  • reaguje s alkalickými hydroxidy - tetrahydroxoberyllnatany:
   Be(OH)2 + 2KOH → K2[Be(OH)4]
  • málo rozpustný ve vodě