protonové číslo 40
relativní atomová hmotnost 91.22
elektronegativita 1.2
elektronová konfigurace [Kr]5s24d2
hustota (g·cm-3) 6.51
teplota tání (°C) 1850.0
teplota varu (°C) 4500.0

Zirkonium (40Zr)

historie

 • Roku 1787 M. H. Klaproth isoloval ze zirkonu (ZrSiO4) oxid zirkonia.
 • Roku 1824 J. J. Berzelius připravil zirkonium z fluorozirkoničitanu draselného redukcí.

výskyt

 • zirkon - ZrSiO4 (Austrálie, USA, Brazílie)
 • baddeleyt - ZrO2
 • tyto nerosty jsou doprovázeny harniem (Hf), jehož obsah obvykle představuje 2% obsahu zirkonia (Zr)
  společný výskyt zirkonia a hafnia v přírodě vyplývá z jejich chemické podobnosti, způsobené prakticky shodnými iontovými poloměry

průmyslová výroba

 • Výroba je založena na redukci rud uhlíkem v proudu chloru (Krollova metoda).
 • Velmi čisté zirkonium (Zr )se získá van Arkelovou – de Boerovou metodou.

fyzikální vlastnosti

 • stříbrolesklý kov
 • vysoká teplota tání
 • mechanické vlastnosti závislé na přítomnosti nečistot (O, N, C)
 • jemně práškový je samozápalný

chemické vlastnosti

 • za vyšší teploty reaguje s většinou nekovů
 • odolný vůči korozi (vrstva oxidu)
 • nerozpouští se v kyselinách ani za tepla s výjimkou kyseliny fluorovodíkové (HF)
 • nereaguje ani s horkými roztoky hydroxidů
 • oxidační činidla kov pasivují

užití

 • vynikající odolnost vůči korozi
 • přísada do slitinové oceli
 • přídavek zirkonia k niobu propůjčuje slitině supravodivé vlastnosti, které si udržuje i v silném magnetickém poli
 • potahování tyčí z oxidu uraničitého (UO2) používaných ve vodou chlazených reaktorech

sloučeniny

 • chlorid zirkoničitý (ZrCl4)
  • bílá látka
  • příprava - reakcí oxidu zirkoničitého s chlorem a uhlíkem
   2ZrO2+3C+4Cl2 → 2ZrCl4+CO2+2CO
  • hygroskopický, podléhá hydrolýze:
   ZrCl4+2H2O → ZrO2+4HCl
  • podléhá hydrolýze i v koncentrované kyselině chlorovodíkové (HCl), vzniká dichlorid-oxid zirkoničitý (ZrCl2(O))
 • oxid zirkoničitý (ZrO2)
  • odolný vůči kyselinám a zásadám
  • malá tepelná roztažnost
  • užití
   • žáruvzdorný materiál (tavící kelímky, vyzdívky pecí)
   • podařilo se připravit vláknitý oxid zirkoničitý (ZrO2), vhodný k výrobě tkanin - izolační materiál, filtrace korozivních kapalin
  • zirkoničitany
   • tetraoxozirkoničitany (ZrO4)4-
   • trioxozirkoničitany (ZrO3)2-
    • příprava – reakcí oxidu zirkoničitého (ZrO2) s oxidy, uhličitany nebo dusičnany kovů