protonové číslo 46
relativní atomová hmotnost 106.42
elektronegativita 1.3
elektronová konfigurace [Kr]5s24d8
hustota (g·cm-3) 12.00
teplota tání (°C) 1550.0
teplota varu (°C) 2970.0

Palladium (46Pd)

výskyt


  Společně s ostatními platinovými kovy a nachází se ryzí, rozptýlený v rýžovištích, nebo vázaný v podobě arsenidů a sulfidů v rudách obsahujících ještě také Cu a Fe.

průmyslová výroba


  Výroba stejná jako u ostatnícj platinových kovů, složitá - schématicky znázorněná na obrázku:


fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý kov s vysokým leskem
 • kujný a tažný
 • nejnižší teplota tání ze všech platinových kovů
 • nejmenší hustota ze všech platinových kovů

chemické vlastnosti

 • v kompaktním stavu není příliš reaktivní
 • za normální teploty odolává účinkům atmosféry
 • při zahřívání se pokrývá vrstvou oxidu PdO
 • velká adsorpční schopnost pro vodík
 • rozpouští se v kys. HNO3, lučavce královské, v konc. H2SO4 za varu
 • za vyšších teplot reaguje s F2, Cl2, S, Se
 • dobře rozpustný v taveninách oxidů a peroxidů alkalických kovů

užití

 • katalyzátor (hydrogenační pochody) - palladiová houba (vyžíháním chloropalladičitanu amonného - (NH4)2[PdCl6])
 • palladiová čerň (redukcí vhodných sloučenin)
 • výroba šperků - slitina Pd a Au (bílé zlato)
 • náhrada platiny

sloučeniny

 • Pd je ve sloučeninách dvou až čtyřmocné.
 • halogenidy
  • PdF4 (cihlově červený), PdF2 (světle fialový), PdCl2 (tmavě černý), PdBr2 (červenočerný), PdI2 (černý)
  • PdCl2
   • roztok - analytické činidlo k důkazu redukujících plynů (např. CO)
   • snadno reaguje s HCl na komplexní anion (PdCl4)2-
 • oxid (PdO)
  • vzniká zahříváním kovového Pd v proudu kyslíku
  • nerozpustnáý v kyselinách
  • z vodných roztoků Pd(NO3)2 účinkem alkalických hydroxidů se sráží žlutý hydratovaný oxid gelovitého charakteru, je rozpustný v kyselinách na palladnaté soli, nedá se sušením převést na bezvodý, protože přitom současně dochází k odštěpení kyslíku
  • jestliže se místo Pb(NO3)2 použije vodný roztok obsahující PdIV vzniká tmavě červená sraženina, která se rozkládá za uvolnění kyslíku a při 200 °C přechází úplně na PdO
 • sulfidy
  • PdS - hnědý - vzniká působením H2S na vodné roztoky PdII solí
  • PdS2 - šedý - příprava zahřívání PdS s nadbytkem S
 • komplexní sloučeniny
  • [PdX6]2- (X = F, Cl, Br)
   • méně stálé než analogické komplexy PtIV
   • PdIV se snadno v těchto komplexech redukuje na PdII
  • [PdF6]2-
   • ve vodném roztoku se hydrolyticky rozkládá na PdO·nH2O
  • [PdCl6]2- a [PdBr6]2-
   • při hydrolýze dávají [PdCl4]2- a [PdBr4]2- + Cl2 nebo Br2
  • [Pd(H2O)4]2+
  • [PdX4]2- (X = Cl, Br, I, CN, SCN)
   • z vodného roztoku krystalizuje, jak v podobě amonných solí, tak i solí s kationty alkalických kovů
  • [Pd(NH3)4]2+
  • [Pd(NH3)2Cl2]0