protonové číslo 50
relativní atomová hmotnost 118.69
elektronegativita 1.7
elektronová konfigurace [Kr]4d105s25p2
hustota (g·cm-3) 5.77
teplota tání (°C) 232.00
teplota varu (°C) 2623.0

Cín (50Sn)

historie

Cín patří k nejstarším známým kovům, v podobě bronzu byl používán již v prvních dobách lidské kultury (doba bronzová – 3500-3200 let př. n. l.). Značka prvku pochází z latinského názvu stannum

výskyt

 • na 48. místě v pořadí výskytu v zemské kůře
 • cínovec (kassiterit) - SnO2
 • cínový kyz (stannin) - Cu2S·FeS·SnS
 • malá množství ryzího cínu byla nalezena se zlatem

průmyslová výroba

 • získává se redukcí cínovce uhlím (t = 1000 - 1200 °C):
  SnO2 + 2C → Sn +2CO
 • redukčním pochodem – tj. tavením v plamenných pecích za přísady uhlí a vápna:
  SnSiO3 + CaO +C → Sn + CaSiO3 + CO
 • nebo regenerací z odpadů pocínovaných předmětů

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý lesklý kov
 • nepříliš tvrdý, značně tažný, takže ho lze válcovat na velmi tenké lístky (staniol)
 • vyskytuje se ve třech alotropických modifikacích
  • cín kovový - β (čtverečný)
   • vzniká při ztuhnutí roztaveného cínu
  • cín kososčtverečný
   • vzniká zahříváním cínu kovového nad 161 °C
   • křehký
   • práškovatelný
  • cín šedý - α (krychlový)
   • šedý prášek
   • vzniká dlouhodobým působením teploty pod 13 °C
   • na cínových předmětech zejména v muzeích způsobuje značné škody (předměty se postupně rozpadají na prach) – tento jev se nazývá cínový mor

chemické vlastnosti

 • ve vzduchu a vodě je za běžné teploty stálý
 • při zahřívání na vzduchu nebo v kyslíku vzniká oxid cíničitý (SnO2)
 • s vodní párou reaguje za vzniku SnO2 a H2
 • s volnými halogeny se slučuje na tetrahalogenidy (SnX4), s Cl2 a Br2 za chladu, s F2 a I2při zahřátí
  za vyšší teploty reaguje se sírou a selenem za vzniku chalkogenidů. (SnII, SnIV)
 • se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a sírovou nereaguje
 • reaguje s horkou koncentrovanou HCl, vzniká chlorid cínatý:
  2HCl + Sn → SnCl2 + H2
 • s horkou koncentrovanou H2SO4 vzniká síran cínatý:
  2H2SO4 + Sn → SnSO4 + SO2 + 2H2O
 • reaguje se zředěnou kyselinou dusičnou:
  10HNO3 + 4Sn → 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 • reakcí s horkými vodnými roztoky alkalických hydroxidů vznikají hexahydroxocíničitany:
  Sn + 2KOH + 4H2O → K2[Sn(OH)6] + 2H2
 • snadno tvoří slitiny
 • kovový cín není jedovatý, protože je prakticky nerozpustný

užití

 • bílý plech
  • železný plech se omyje zředěnou kyselinou sírovou a pak se ponoří do roztaveného cínu
  • pro svou velkou odolnost ke kyselinám chrání souvislý povlak cínu železo před korozí
  • bílý plech na konzervové krabice - k pocínování se smí používat cín, prostý olova
  • často se vnitřek konzervových nádob, určených pro ovoce, pokrývá pro lepší ochranu tenkou vrstvou laku, který barví stříbrobílý plech zlatožlutě
 • slitiny
  • pájka - Sn/Pb
  • bronz - Cu/Sn
  • ložiskový kov - Sn/Pb/Cu (ložiska železničních vagónů, dieselových lokomotiv)
  • liteřina - Pb/Sb/Sn
  • cínová slitita - Sn/Sb/Cu (dekorativní a užitková slitina – kávové a čajové servisy, svícny atd.)
  • slitina 90 až 95 % Sn s Pb s dalšími prvky je pro zvukové vlastnosti velmi ceněna při výrobě varhanních píšťal (např. varhany v londýnské koncertní síni Royal Albert Hall mají 10 000 píšťal a obsahují 150 t Sn)
  • Sn a jeho slitiny se jako lázeň roztaveného kovu používají při výrobě plaveného skla
  • Nb3Sn – supravodivé magnety

Staniol, používaný dříve k balení četných potravin, byl čistý cín. Dnes se místo staniolu používají hliníkové folie (alobal).

sloučeniny

 • stannan (cínovodík, SnH4)
  • příprava - redukcí chloridu cíničitého (SnCl4) tetrahydridohlinitanem litným (etherický roztok):
   SnCl4 + Li[AlH4] → SnH4 + Li[AlCl4]
  • za normální teploty se pomalu rozkládá na Sn a H2
  • nereaguje se zředěnými kyselinami a alkalickými roztoky
  • koncentrovanějšími roztoky se rozkládá
  • redukční činidlo
  • jedovatý
 • distannan (Sn2H6) – méně stálý než stannan SnH4
 • halogenidy
  • cínaté (SnX2)
   • fluorid cínatý (SnF2)
    • získává se odpařováním roztoku oxidu cínatého (SnO) ve 40% vodném roztoku HF
    • bezbarvé krystaly
    • užití - zubní pasty (brání demineralizaci zubů a omezuje vývoj zubního kazu)
   • chlorid cínatý (SnCl2)
    • příprava - v bezvodém stavu zahříváním cínu v proudu chlorovodíku:
     Sn + 2HCl → SnCl2 + H2
    • bezbarvé krystaly
    • mírné redukční činidlo v kyselém prostředí
    • SnCl2·2H2O
     lázeň pro galvanické pocínování
     senzibilizátor při postříbřování zrcadel a pokovování plastů
     stabilizátor parfému v toaletních mýdlech
   • bromid cínatý (SnBr2)
    • bílá pevná látka
    • tvoří různé hydráty
   • jodid cínatý (SnI2)
    • vzniká zahříváním Sn a I2 v HCl o koncentraci 2 mol/l
    • jasně zářící červené jehlice
   • všechny halogenidy tvoří podvojné halogenidy s halogenidy alkalických kovů a halogenidy amonnými:
    SnX2 + MX → MSnX3
  • cíničité (SnX4)
   • fluorid cíničitý (SnF4)
    • připravuje se působením bezvodého HF na chlorid cíničitý:
     SnCl4 + 4HF → SnF4 + 4HCl
    • bílá krystalická látka
    • hygroskopická látka
    • polymerní struktura
    • reaguje s HF a vzniká kyselina hexafluorocíničitá:
     2HF + SnF4 → H2[SnF6]
   • chlorid cíničitý (SnCl4)
    • příprava - přímým slučováním prvků
     nebo působením Cl2 na chlorid cínatý:
    • Cl2 + SnCl2 → SnCl4
    • bezbarvá těkavá kapalina
    • rozpustný ve vodě za vývoje tepla
    • vytváří krystalické hydráty
    • roztoky vedou elektrický proud v důsledku hydrolýzy:
     SnCl4 + 2H2O → SnO2 + 4HCl
    • reaguje s HCl – vzniká kyselina hexachlorocíničitá:
     2HCl + SnCl4 → H2[SnCl6]
    • soli
     • hexachlorocíničitany [SnCl6]2-
     • vznikají reakcí SnCl4 s alkalickými halogenida nebo halogenidem amonným
     • hexachlorocíničitan amonný – (NH4)2(SnCl6) – „pinková sůl“
      NH4Cl + SnCl4 → (NH4)2[SnCl6]
      mořidlo v textilním průmyslu;
     • SnCl4 – Friedel-Craftsův katalyzátor
   • halogenidy cíničité tvoří komplexy s anorganickými i organickými ligandy (L) nejčastěji koordinační číslo Sn 6 - [SnX6]II-
   • méně často koordinační číslo Sn 5 - [SnX5]-
 • sulfidy
  • sulfid cínatý (SnS)
   • připravuje se reakcí cínatých solí s alkalickými sulfidy:
    SnCl2 + Na2S → SnS + 2NaCl
   • tmavě hnědá látka
   • rozpustný ve žlutém sulfidu amonném vznikají thiocíničitany:
    SnS + 2NH4S → (NH4)2SnS3
  • sulfid cíničitý (musivní, mozaikové zlato, cínový bronz) (SnS2)
   • příprava - reakcí Sn se sírou a chloridem amonným
    nebo působením sulfanu (H2S) na okyselené roztoky cíničitých solí:
    2H2S + SnCl4 → SnS2 + 4HCl
   • pevná látka světle zlaté barvy
   • reaguje s alkalickými sulfidy a se sulfidem amonným vznikají thiocíničitany:
    (NH4)2S + SnS2 → (NH4)2SnS3
    2NH4S + SnS2 → (NH4)2SnS4
   • užití – nátěry, zlacení rámů, dřevěných ozdob
 • oxidy
  • oxid cínatý (SnO)
   • modročerná modifikace vzniká alkalickou hydrolýzou cínatých solí za nepřístupu vzduchu
   • červená modifikace vzniká zahříváním bílého hydratovaného oxidu (SnO·nH2O)
    zahříváním nebo silnými alkalickými roztoky přechází na modifikaci modročernou
   • obě formy zahřáté na 300 °C ve vzduchu žhnou a oxidují se na oxid cíničitý (SnO2)
   • amfoterní:
    SnO + 2HCl → SnCl2 + H2O - chlorid cínatý
    SnO + NaOH + H2O → Na[Sn(OH)3] - trihydroxocínatan sodný
  • oxid cíničitý (SnO2)
   • hlavní ruda cínu
   • nerozpustný ve vodě
   • nerozpustný ve zředěných kyselinách a hydroxidech
   • rozpouští se v roztavených alkalických hydroxidech – vznikají hexahydroxocíničitany M2[Sn(OH)6]2-:
    SnO2 + 2NaOH + 2H2O → Na2[Sn(OH)6]
   • reaguje se směsi sody a síry – vzniká thiocíničitan:
    SnO2 + 2Na2CO3 + 4S → Na2SnS3 + Na2SO4 +2CO2
  • hydratovaný oxid cíničitý (SnO2·nH2O)
   • rozpustný v kyselinách a hydroxidech:
    SnO2 + 2H2SO4 → Sn(SO4)2 + 2H2O - síran cíničitý
    SnO2 + 2KOH + 2H2O → K2[Sn(OH)6] - hexahydroxocíničitan draselný
   • dehydratací při 110 °C vzniká monohydrát oxidu cíničitého (SnO2 · 2H2O
   • dalším zahříváním do 600 °C vzniká bezvodý oxid cíničitý (SnO2
   • podobně se chovají i cíničitany
   • dehydratací K2[Sn(OH)6] vznikají K2SnO3·3H2O, K2SnO3·2H2O, K2SnO3
   • bezvodé cíničitany se připravují reakcí oxidu kovu s oxidem cíničitým:
    CaO + SnO2 → CaSnO3
   • užití
    • keramický průmysl – glazury, emaily
    • součást elektroluminiscenčních zařízení (displeje, antistatická krycí skla, odmrazovatelná skla – zvláště pro letadla)
    • tepelná izolace oken
    • složka heterogenních katalyzátorů
 • hydroxid cínatý (Sn(OH)2)
  • příprava - reakcí roztoku cínaté soli s roztoky alkalických hydroxidů
   SnCl2 + 2NaOH → Sn(OH)2 + 2NaCl
  • bílá látka
  • amfoterní
   Sn(OH)2 + 2HNO3 → Sn(NO3)2 + H2O - dusičnan cínatý
   Sn(OH)2 + KOH → K[Sn(OH)3] - trihydroxocínatany
   nestálé, snadno se oxidují