protonové číslo 51
relativní atomová hmotnost 121.75
elektronegativita 1.8
elektronová konfigurace [Kr]4d105s25p3
hustota (g·cm-3) 6.70
teplota tání (°C) 630.70
teplota varu (°C) 1587.0

Antimon (51Sb)

historie

 • sloučeniny známy již ve starověku
 • antimonit užívaly ženy v dávných biblických dobách jako kosmetický prostředek pro zvýrazňování a zkrášlování obočí
 • vzácné chaldejské vázy z litého antimonu vznikly přibližně 4000 let před Kr.
 • Plinius (50 let po Kr.) dal prvku název stibium,
  v rukopisech přisuzovaných Jabirovi (800 let po Kr.) je použito pojmenování antimonium
 • historie antimonu je značně zatemněna, je možné, že jej připravil v roce 1492 benediktinský mnich Basilius Valentinus
 • roku 1707 publikoval Pojednání o antimonu N. Lémery

výskyt

 • není příliš zastoupen v zemské kůře (v pořadí výskytu v zemské kůře na 62. místě)
 • je chalkofilní, tzn. že se v přírodě vyskytuje spíše ve sloučeninách s chalkogeny S, Se a Te než jako oxid nebo křemičitan
 • Sb2S3 - antimonit
 • NiSbS – ullmanit
 • HgSb4S8 - livingstonit
 • Cu2SbS3 - tetraedrit
 • CuSbS2 - chalkostibit
 • Sb2O3 - valentinit (antimonový květ)
 • Sb2O4 - cervantit
 • Sb2O4·H2O - stibikonit
 • v nepatrných množstvích se vyskytuje ryzí

průmyslová výroba

 • využívají se rudy , které obsahují 5 – 60 % antimonu
  • obsah 5 - 25 % Sb - sulfid se převede na oxid, který se redukuje na kov dřevěným uhlím za přítomnosti uhličitanů nebo síranů alkalických kovů jako tavidel:
   2Sb2S3 + 9O2 → 2Sb2O3 + 6SO2
   Sb2O3 + 3C → 3Sb + 3CO
  • obsah 40 – 60 % - za teploty 550 – 600°C se vycezováním získá z rudy snadno tavitelný sulfid antimonitý, ze kterého se antimon uvolní železným šrotem:
   Sb2S3 + 3Fe → 2Sb + 3FeS
  • některé sulfidické rudy se louží a výluhy se zpracovávají elektrolyticky

fyzikální vlastnosti

 • tvoří několik alotropických modifikací
 • kovový
  • modravěbílé, lesklé krystaly
  • izomorfní se šedým arsenem
  • vede nepatrně elektrický proud
  • vysoký měrný odpor
 • žlutý
  • nestálý nad t = -90 °C
 • černý
  • vzniká ochlazením plynného Sb
 • explozivní
  • připravuje se elektrolyticky
 • další dvě modifikace vznikají za vysokých tlaků (5.103 MPa)
  • modifikace I – jednoduchá kubická mřížka
  • modifikace II – nejtěsnější hexagonální uspořádání atomů Sb

chemické vlastnosti

 • méně reaktivní než arsen
 • při teplotě kolem 20 °C je na vzduchu stálý i za přítomnosti vlhkosti
 • zahříváním na vyšší teplotu se oxiduje podle podmínek na Sb2O3, Sb2O4 nebo Sb2O5
 • prudce reaguje s chlorem - vzniká chlorid antimonitý (SbCl3)
 • s bromem i jodem reaguje stejným způsobem, ale pomaleji
 • při zahřívání reaguje se sírou, fosforem, a některými kovy
 • s H2 přímo nereaguje
 • nereaguje se zředěnými kyselinami
 • s koncentrovanými oxidujícími kyselinami reaguje snadno
 • s HNO3 – vzniká hydratovaný oxid antimoničný (Sb2O5 · nH2O)
 • s lučavkou královskou (3 HCl : 1 HNO3) vzniká roztok chloridu antimoničného (SbCl5)
 • s horkou koncentrovanou H2SO4 vzniká - síran antimonitý (Sb2(SO4)3 )

užití

 • akumulátory (Pb/Sb)
 • slitiny – pájka, liteřina, broky
 • výroba polovodičů
 • AlSb, GaSb, InSb
  při výrobě zařízení pro infračervenou oblast světla
  výroba diod
  zařízení pro sledování Hallova jevu
 • ZnSb - dobré termoelektrické vlatnosti

sloučeniny

 • stiban, stibin (SbH3)
  • jedovatý, bezbarvý plyn
  • tepelně nestálý
  • nevytváří ionty (SbH4)+
  • zapálen hoří zeleným plamenem
  • tepelným rozkladem vzniká antimonové zrcátko - na rozdíl od zrcátka arsenového zahřáním netěká, rozpustné v alkalických chlornanech
  • vzniká redukcí sloučenin antimonu nascentním vodíkem:
   hydrolýzou arzenidů elektropozitivních prvků s ředěnými kyselinami
   SbO33- + 3Zn + 9H3O+ → SbH3 + 3Zn2+ + 12H2O
  • Zn3Sb3 + 6H3O+ → 2SbH3 + 3Zn2+ + 6H2O (HCl zředěná)
  • snadno se oxiduje:
   2SbH3 + 3O2 → Sb2O3 + 3H2O
  • zahříváním s kovy vytváří antimonidy, této reakce se využívá při výrobě polovodičů
 • halogenidy
  • antimonité (SbX3)
   • fluorid antimonitý (SbF3)
    • příprava - působením vodného roztoku fluorovodíku na oxid antimonitý:
     6HF + Sb2O3 → 2SbF3 + 3H2O
    • bezbarvá krystalická látka
    • užití
     • příprava organofluorových sloučenin
   • chlorid antimonitý (SbCl3)
    • příprava - přímou syntézou halového prvku s antimonem nebo halogenvodíkové kyseliny s oxidem antimonitým
    • bílé rozplývavé krystaly
    • v nadbytku H2O hydrolyzuje na chlorid – oxid antimonitý:
     SbCl3 + H2O → SbCl(O) + 2HCl
    • užití
     • nevodné rozpouštědlo – má nízkou viskozitu
   • bromid antimonitý (SbBr3)
    • bílé rozplývavé krystaly
   • jodid antimonitý (SbI3)
    • červené krystaly
   • příprava stejná jako u chloridu antimonitého
   • antimonité halogenidy vytvářejí komplexy s donory elektronového páru [SbX4]-, [SbX5]2-, [SbX6]3-
  • antimoničné (SbX5)
   • fluorid antimoničný (SbF5)
    • mimořádně viskózní kapalina
    • silné fluorační a oxidační činidlo
    • snadno vytváří komplexy s donory elektronového páru
    • polymeruje
   • chlorid antimoničný (SbCl5)
    • vzniká reakcí chloru a chloridu antimonitého:
     Cl2 + SbCl3 → SbCl5
    • nadbytkem vody hydrolyzuje, vzniká trichlorid-oxid antimoničný:
     SbCl5 + H2O → SbCl3(O) + 2HCl
 • oxidy
  • oxid antimonitý (Sb2O3 (Sb4O6))
   • vzniká spalováním antimonu na vzduchu
   • nepatrně rozpustný ve vodě
   • reaguje se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (ne dusičnou a sírovou)
   • reaguje s koncentrovanou kys. dusičnou i sírovou, vzniká dusičnan antimonitý a síran antimonitý:
    6HNO3 + Sb2O3 → 2Sb(NO3)3 + 3H2O
    3H2SO4 + Sb2O3 → Sb2(SO4)3 + 3H2O
   • reakcí s alkalickými hydroxidy vznikají antimonitany
   • jsou známé metaantimontany a polyantimonitany [SbO2]-, [Sb3O5]-, [Sb2O7]2-
   • užití
    • zhášecí prostředek ve tkaninách, papíru, nátěrových hmotách, plastech, epoxidických pryskyřicích, lepidlech, pryžích
  • oxid antimonito-antimoničný (Sb2O4 (SbIIISbVO4))
   • příprava - zahřáním oxidu anrimonitého v suchém vzduchu (450 - 550 °C)
  • oxid antimoničný (Sb2O5)
   • vzniká hydrolýzou chloridu antimoničného vodným roztokem amoniaku a následnou dehydratací vzniklé sraženiny při 275 °C
   • žlutá látka
   • antimoničnany mají různé složení (odvozeny od různých hydrátů oxidu antimoničného) [Sb(OH)6]-, [SbO3]-, [SbO4]3-, [Sb2O6]2-,[Sb2O12]14-
 • sulfidy
  • sulfid antimonitý (Sb2S3)
   • v přírodě jako minerál antimonit
   • výroba - přímou syntézou prvků t = 500 - 900 °)
   • reaguje s roztoky alkalických sulfidů – vznikají thioantimonitany, které se okyselením opět rozkládají:
    Sb2S3 + 3Na2S → 2Na3SbS3
   • užití
    • výroba zápalek
    • výroba výbušnin
    • výroba rubínově zbarveného skla
    • pigment se zhášecími účinky v plastech (polyetylen, polyvinylchlorid)
   • sulfid antimoničný (Sb2S5)
    • příprava - zaváděním sirovodíku do roztoku antimoničné soli:
     2SbCl5 + 5H2S → Sb2S5 + 10HCl
    • červená pevná látka
    • užití
     • v ohňostrojích, jako pigment
     • vulkanizace červené gumy
  • Sb2Te3, Sb2Se3 - tellurid a selenid antimonitý
   • užití
    • chladničky s médiem v pevné fázi (velký termoelektrický efekt)