protonové číslo 53
relativní atomová hmotnost 126.905
elektronegativita 2.2
elektronová konfigurace [Kr]4d105s25p5
hustota (g·cm-3) 4.94
teplota tání (°C) 113.60
teplota varu (°C) 185.20

Jod (53I)

historie

 • objeven Bernardem Curtaisem roku 1811
 • připravil ho extrakcí popela mořských chaluh kyselinou sírovou
 • o dva roky později jej pojmenoval podle charakteristické vlastnosti – fialové barvy – L. Gay Lussac

výskyt

 • pořadí výskytu v zemské kůře na 60. místě
 • původně se získával z kalcinovaných mořských řas
 • roku 1840 byla zjištěna přítomnost jodičnanu sodného (NaIO3) v chilském ledku (NaNO3)
 • Chile největším světovým producentem jódu až do 60. let 20. století, kdy ve státě Michigan a v Japonsku zahájena těžba jodidů z vod slaných jezer a bažin (tzv. přírodních solanek)
 • minerály:
  • lautarit - Ca(IO3)2
  • dietzeit - 7Ca(IO3)2 · 8CaCrO4
  • jodargyrit - AgI
 • vedlejším produktem při těžbě ropy
 • v malém množství v mořské vodě, hnědých chaluhách rodu Laminaria a Fucus
 • nachází se v tělech rostlin a živočichů, kde má důležitou fyziologickou funkci

průmyslová výroba

 • Jodidy obsažené v solankách se oxidují chlorem na jód, který se z roztoku vyhání proudem vzduchu a přečiští sublimací
  2KI+Cl2 → I2 + 2KCl

fyzikální vlastnosti

 • jemná černofialová krystalická látka
 • charakteristicky páchne
 • jedovatý, leptavý
 • snadno sublimuje
 • intenzivně fialové páry způsobují prudké záněty dýchacích cest a očí
 • ve vodě málo rozpustný
 • rozpouští se naopak v organických rozpouštědlech (např. chloroform, sirouhlík) a v jodidu draselném
 • jodová tinktura - lihový 6,5% roztok
 • dvojrozměrný polovodič

chemické vlastnosti

 • biatomická molekula
 • atomární nevzniká elektrickým výbojem, ale při tepelné disociaci plynného jodu
  I2 → 2I
 • reaguje s méně prvky než fluor, chlor, brom
 • slabé oxidační činidlo
 • při reakci se škrobovým roztokem vzniká intenzivní modré zabarvení, to při zahřátí zmizí, ale po ochlazení se obnoví (změna struktury škrobu) - důkaz jodu nebo škrobu.

užití

 • asi 1/2 se zpracovává na organické sloučeniny
 • katalyzátor při výrobě syntetického kaučuku
 • doplněk stravy dobytka a drůbeže
 • výroba léků
 • dezinfekcí (jodová tinktura = jód + ethanol = účinné antiseptikum)
 • příprava chemikálií k rychlému vyvolání negativů ve fotografii
 • inhibitor smogu a jako zárodky pro kondenzaci mraků
 • v medicíně různé izotopy jódu od roku 1946 k léčbě rakoviny štítné žlázy
  pokrokem v léčbě radiojodem objevení izotopu 130I vylučovaného v atomových elektrárnách
 • ve formě jodidu draselného (KI) od roku 1819 k léčení strumy (= zvětšení štítné žlázy)
  štítná žláza produkuje růstový hormon thyroxin, jehož podstatou je jodovaný tyrosin
  při nedostatečném příjmu jodu dojde ke zvětšení štítné žlázy - to vede v dětství ke kretenismu
  k prevenci stačí obohacení kuchyňské soli o 0,01 % jodidu sodného (NaI)
  léčení nadměrné tvorby hormonu - malé dávky radioaktivního jódu
 • v analytické chemii k přípravě činidel ke stanovení přítomnosti amoniaku a alkaloidů

sloučeniny

 • jodovodík (HI)
  • příprava - reakcí jodu s červeným fosforem a vodou
   2P + 3I2 → 2PI3
   PI3 + 3H2O → H3PO3 + 3HI
  • výroba - syntéza prvků
   H2 + I2 → 2HI – energeticky nevýhodná (t > 300 °C, Pt katalyzátor)
   častěji reakcí jodu s hydrazínem nebo sulfanem
   2I2 + N2H4 → 4HI + N2
   I2 + H2S → 2HI + S
  • bezbarvý plyn, pronikavě páchne
  • na vzduchu dýmá
  • dráždí ke kašli, leptá sliznici
  • při vyšších teplotách (180 °C) se rozkládá
  • halogeny s nižším protonovým číslem z něho vytěsňují jod
   2HI + Cl2 → I2 + 2HCl
  • užití
   • jen v laboratoři
  • ve vodě se rozpouští na kyselinu jodovodíkovou (HIaq)
   • silná kyselina
   • vzdušný kyslík ji oxiduje (vylučuje se I2, hnědne)
   • silné redukční vlastnosti
   • reaguje s některými kovy za vývoje vodíku
    2HI + Fe → FeI2 + H2
   • soli jodidy (I)-
 • jodidy
  • příprava - reakcí kyseliny jodovodíkové s kovy, oxidy kovů, hydroxidy, uhličitany nebo přímou syntézou kovů a jodu
   • Cu + 2HI → CuI2 + H2
   • FeO + 2HI → FeI2 + H2O
   • HI + KOH → KI + H2O
   • CaCO3 + 2HI → CaI2 + H2O + CO2
   • 2Al + 3I2 → 2AlI3
   Reakcí jodu s roztokem alkalického hydroxidu, jodičnan se dřevným uhlím redukuje na jodid.
   3I2 + 6KOH → 5KI + KIO3 + 3H2O
   2KIO3 + 6C → 2KI + 6CO
  • většina jodidů ve vodě rozpustná
  • nerozpustné jodid stříbrný (AgI), jodid thalný (TlI), jodid olovnatý (PbI2), aj., ty se připravují srážením roztoků rozpustných jodidů
   KI + AgNO3 → AgI + KNO3
 • oxidy jodičný (I2O5)
  • nejstálejší oxid halogenů
  • příprava - dehydratací kyseliny jodičné
   2HIO3 → I2O5 + H2O
  • tvoří bílé krystaly
  • dobře se rozpouští ve vodě na kyselinu jodičnou
   I2O5 + H2O → 2HIO3
  • rychle oxiduje CO na CO2
   5CO + I2O5 → I2 + 5CO2
   (používá se pro stanovení koncentrace CO v atmosféře)
  • reaguje s SO3, vznikají soli jodylu (IO2)+
  • s koncentrovanou H2SO4 a jinými kyselinami vznikají soli jodosylu (IO)+
 • kyseliny
  • kyselina jodná (HIO)
   • příprava - disproporcionační hydrolýzou
    I2 + H2O → H+ + I- + HIO
   • velmi reaktivní a nestálá
   • známá pouze ve vodném roztoku, stejně i její soli – jodnany (IO)-
  • kyselina jodičná (HIO3)
   • příprava - oxidací jodu dýmavou kyselinou dusičnou:
    3I2 + 10HNO3 → 6HIO3 + 10NO + 2H2O
   • tvoří bílé krystalky
   • dobře rozpustné ve vodě
   • slabší než kyselina chlorečná a bromičná
   • silné oxidační činidlo
   • soli – jodičnany (IO3)-
    při krystalizaci jodičnanů z roztoků obsahujících přebytek HIO3 vznikají hydrogenjodičnany H(IO3)2-, případně dihydrogenjodičnany H2(IO3)3-
   • jodičnany se vyrábějí buď přímou oxidací jodidů alkalických kovů kyslíkem (za vysokého tlaku, t = 600 °C)
    nebo oxidací jodu chlorečnanem
    I2 + 2NaClO3 → 2NaIO3 + Cl2
  • kyselina jodistá (HIO4)
   • bezbarvá krystalická látka
   • silné oxidační činidlo
  • kyselina trihydrogenjodistá (H3IO5)
  • kyselina pentahydrogenjodistá (H5IO6)
   • bezbarvá krystalická látka
   • silné oxidační činidlo
   • soli – jodistany (IO6)5-
   • příprava - oxidací alkalického roztoku jodičnanu chlorem
    IO3- + 6OH- + CL2 → IO65- + 2Cl- + 3H2O
  • kyselina tetrahydrogendijodistá (H4I2O9)