protonové číslo 7
relativní atomová hmotnost 14.006
elektronegativita 3.1
elektronová konfigurace [He]2s22p3
hustota (g·cm-3) -
teplota tání (°C) -210.0
teplota varu (°C) -195.8

Dusík (7N)

historie

 • objeven v roce 1772 D. Rutherfordem, C. W. Scheelem a H. Cavendishem
 • název nitrogen navrhl J. A. C. Chaptal v roce 1790, kdy se zjistilo, že tento prvek je součástí kyseliny dusičné a dusičnanů (řecky nitron, gennan- tvořit). Lavoisier dával přednost názvu azot (řecky azotikos = bez života), vzhledem k dusivým vlastnostem plynu tento název se stále používá ve francouzštině a ruštině

výskyt

 • dusík tvoří 78,1 % objemu zemské atmosféry
 • zjištěn v sopečných plynech a některých plynech vyvěrajících z pramenů minerálních vod
 • biogenní prvek – bílkoviny
 • v amoniaku a jeho solích
 • v horninách zemské kůry a v zeminách se vyskytuje vzácně
 • v pořadí výskytu je na 33. místě
  jeho hlavními minerály jsou:
  • ledek draselný = salnitr - KNO3
  • ledek sodný = chilský ledek = chilský salnitr - NaNO3 (ohromná ložiska NaNO3 jsou v pustých neobydlených pouštních oblastech severního Chile)
 • z vázaného dusíku jsou suchozemskými i mořskými rostlinami syntetizovány bílkoviny, které jsou po odumření, rozpadu a oxidaci denitrifikovány bakteriemi opět na N2, který se vrací do moře a atmosféry

průmyslová výroba

 • vzhledem k dostupnosti průmyslově vyráběného dusíku jsou laboratorní způsoby přípravy čistého dusíku používány zřídka
 • jednou z možností je tepelný rozklad azidu sodného při teplotě 300°C za pečlivě kontrolovaných podmínek:
  2NaN3 → 2Na + 3N2
 • horké roztoky dusitanu amonného se rozkládají za vzniku dusíku, přitom se však tvoří malá množství NO a HNO3 , která musí být odstraněna vhodnými absorbenty, jako je dichroman rozpuštěný ve zředěné kyselině sírové:
  NH4NO2 → N2 + 2H2O
 • jinými způsoby přípravy jsou tepelný rozklad dichromanu amonného (NH4)2Cr2O7
  reakce NH3 s bromovou vodou nebo reakce amoniaku (NH3) s oxidem měďnatým (CuO) za vysokých teplot:
  (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O:
  8NH3 + 3Br2 → N2 + 6NH4Br
  2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O
 • jediným významným způsobem výroby dusíku v průmyslovém měřítku je zkapalnění a frakční destilace vzduchu

fyzikální vlastnosti

 • diamagnetický bezbarvý plyn bez chuti a zápachu
 • lehčí než vzduch
 • nehoří a hoření nepodporuje
 • za nízkých teplot a za vysokého tlaku se dá zkapalnit
 • ve vodě je méně rozpustný než kyslík
 • molekula biatomická

chemické vlastnosti

 • molekulový dusík je za běžné teploty inertní
 • molekuly jsou tvořeny dvěma atomy vzájemně vázanými velice pevnou trojnou vazbou, která je příčinou jeho malé reaktivity
  tato trojná vazba je velice stabilní (vazebná energie 945 kJ/mol) a štěpí se až za vysokých teplot
 • reaktivita roste s teplotou
 • přímo se slučuje s Be, s kovy alkalických zemin, B, Al, Si, Ge za vzniku nitridů (za zvýšené teploty)
 • s Li reaguje za laboratorní teploty
 • reaguje s vodíkem (p = 20 MPa, t = 400 °C), v přítomnosti katalyzátoru
 • atomární dusík
  • vzniká při elektrickém výboji N2 (tlak 0,01 – 0,3 kPa)
  • velmi reaktivní

užití

 • 2/3 vyrobeného dusíku se dodává v plynném skupenství, 1/3 v kapalném
 • používá se k vytváření inertní atmosféry (v železářském a ocelářském průmyslu)
 • v elektrotechnickém průmyslu
 • při balení zpracovaných potravin a léků
 • k udržování tlaku v elektrických a telefonních kabelech
 • k huštění pneumatik
 • elementární dusík je surovinou na výrobu amoniaku, kyseliny dusičné, dusíkatých hnojiv a řady dalších látek
 • ochrana biologických vzorků – krve, spermatu atd.
 • kapalný N2 – mražení potravin, lékařství

sloučeniny

 • amoniak (NH3)
  • bezbarvý alkalický plyn
  • charakteristický pronikavý zápach
  • dráždí a při v7yšších koncentracích leptá sliznice
  • snadno zkapalnitelný
  • přítomen v nepatrném množství ve vzduchu a v sopečných plynech
  • snadno se rozpouští ve vodě
  • vodné roztoky jsou slabě bazické – vzhledem k rovnováze:
   NH3(aq) + H2O → NH4+(aq) + OH-(aq)
  • příprava - reakcí amonných solí s roztoky silných zásad (NaOH, KOH, Ca(OH)2):
   NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
  • průmyslová výroba - Haberova-Boschova vysokotlaká redukce dusíku vodíkem (p = 20 MPa, t = 400 °C, katalyzátor Fe):
   N2 + 3H2 → 2NH3
  • dále se získává z plynárenských nebo koksárenských čpavkových vod
  • volný el. pár na dusíku způsobuje jeho zásaditý charakter:
   NH3 + HCl → NH4+Cl-
  • při pokojové teplotě stálý
  • při vysokých teplotách, zejména v přítomnosti katalyzátorů, se rozkládá na dusík a vodík - tímto způsobem se vysvětlují redukční vlastnosti amoniaku za zvýšené teploty
   reakce se využívá k redukci oxidů ušlechtilých kovů:
   3CuO + 2NH3 → 3Cu + 3H2O + N2
   halogeny se redukují již za pokojové teploty:
   3Cl2 + 2NH3 → 6HCl + N2
  • reaguje s kyselinami za vzniku amonných solí:
   2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 - síran amonný
  • na vzduchu hoří žlutým plamenem:
   • neúplné spalování:
    4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O
   • úplné spalování:
    4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (Pt, t = 800°C)
    2NO + O2 → 2NO2 (Pt, t = 400°C)
  • ve fluoru hoří za vzniku fluorodusíku (NF3)
  • s chlorem poskytuje v závislosti na podmínkách několik produktů: chlorid amonný (NH4Cl), chloramin (NH2Cl), chlorimin (NHCl2), chlorodusík (NCl3)
   reakce poskytující chloramin (NH2Cl) je důležitá pro městské i domácí systémy čištění vody
  • za žáru reaguje s uhlíkem za vzniku kyanidu amonného a vodíku (NH4CN a H2)
  • s fosforem vzniká fosfan a dusík (PH3 a N2)
  • se sírou vzniká sulfan (H2S) a N2S4
  • s kovy reaguje za zvýšené teploty za vzniku nitridů
  • kapalný NH3 je nejznámější nevodné rozpouštědlo
  • rozpouští alkalické kovy za vzniku zbarvených elektricky vodivých roztoků
  • vodné roztoky amoniaku nasycené vzduchem způsobují korozi mědi v mosazi, niklu
  • může být vázán jako ligand v koordinačních sloučeninách např.: anion tetraaminnměďnatý [Cu(NH3)4]2-
  • kapalný NH3 má nižší teplotu tání i varu, nižší hustotu a elektrickou vodivost než H2O, je to zčásti způsobeno slabší vodíkovou vazbou v NH3 a dále tím, že tato vodíková vazba nemůže tvořit stejné sítě jako H2O (pouze jeden elektronový pár proti dvěma u H2O)
  • NH3 podléhá autoprotolýze - vzniká kation amonný (amonium) a anion amidový
   2NH3 → NH4+ + NH2-
  • užití
   • výroba kyseliny dusičné
   • výroba uhličitanu sodného Solvayovou metodou
   • v chladírenství jako cirkulační kapalina do chladicích zařízení (vysoké skupenské teplo vypařování)
   • v různých formách jako hnojivo
  • fluorid amonný (NH4F)
   • vzniká reakcí fluoridu sodného se salmiakem:
    NaF + NH4Cl → NH4F + NaCl
   • hygroskopický
   • rozpustný v H2O
   • při zahřívání se mění na hydrogenfluorid:
    2NH4F → NH4HF2 + NH3
   • roztok hydrogenfluoridu leptá sklo – k tomu účelu se také používá
  • chlorid amonný - salmiak (NH4Cl)
   • příprava - reakcí amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou:
    NH3 + HCl → NH4Cl
   • bílá krystalická látka
   • lehce sublimuje
   • ve vodě snadno rozpustný
   • zahříváním se rozkládá:
    NH4Cl → NH3 + HCl
   • se silnějšími zásadami reaguje za uvolnění amoniaku:
    NH4Cl + NaOH → NaCl + H2O + NH3
   • užití
    • pájení kovů
    • elektrolyt v suchých (Lechlancheových) článcích
  • sulfid amonný ((NH4)2S)
   • vzniká při -18 °C přímou syntézou amoniaku a sulfanu:
    2NH3 + H2S → (NH4)2S
   • málo stálý
   • ve vodě rozpustný
   • užití
    • analytická chemie
  • síran amonný ((NH4)2SO4)
   • vzniká reakcí:
    2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
   • tvoří bezbarvé, ve vodě snadno rozpustné krystalky
   • zahříváním se rozkládá na hydrogensíran amonný a amoniak:
    (NH4)2SO4 → NH4HSO4 + NH3
   • užití
    • dusíkaté hnojivo
  • dusičnan amonný (NH4NO3)
   • vzniká reakcí:
    NH3 + HNO3 → NH4NO3
    k odstranění výbušnosti se přidává do zahuštěného roztoku jemně mletý vápenec a horká směs se granuluje
   • užití
    • bezpečnostní trhavina
    • průmyslové hnojivo - ledek amonno-vápenatý (směs NH4NO3 s CaCO3)
  • uhličitan amonný ((NH4)2CO3)
   • bílá krystalická látka
   • ve vodě snadno rozpustná
   • součástí kypřícího prášku
    na vzduchu se snadno rozkládá na amoniak a hydrogenuhličitan amonný, při dalším zahřívání až na amoniak, oxid uhličitý a vodu (cukrářské kvasnice):
    (NH4)2CO3 → NH4HCO3 + NH3
    NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2
  • deriváty amoniaku
   • amidy
    • obsahují NH2- (např. NaNH2 - amid sodný)
    • příprava - vedením suchého amoniaku přes zahřívaný kov (alkalické kovy a kovy alkalických zemin):
     2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2
    • amidy těžkých kovů vznikají reakcí alkalického amidu se solí těžkého kovu v kapalném amoniaku
     Pb(NO3)2 + 2NaNH2 → Pb(NH2)2 + 2NaNO3
   • imidy
    • obsahují NH2- (např. CaNH - imid vápenatý)
    • vznikají zahříváním některých amidů v dusíkové atmosféře
   • nitridy
    • obsahují N3- (např. Mg3N2 - nitrid hořečnatý)
    • příprava - přímou reakcí s N2 nebo NH3:
     3Ca + N2 → Ca3N2
     3Mg + 2NH3 → Mg3N2 + 3H2
    • termickým rozkladem kovových amidů:
     3Zn(NH2)2 → Zn3N2 + 4NH3
  • hydrazin (N2H4)
   • příprava - reakcí NH3 s alkalickým chlornanem v přítomnosti želatiny nebo klihu:
    2NH3 + NaOCl → N2H4 + NaCl + H2O
   • bezvodý N2H4 je dýmavá bezbarvá kapalina
   • tvoří dvě řady solí: (N2H5)+ a (N2H6)2+
    př. N2H5Cl - chlorid hydrazonia; N2H6SO4 - síran hydrazonia
   • užití
    • N2H4 a jeho methylderiváty CH3NHNH2 a (CH3)2N-NH2 – paliva v řízených střelách, raketoplánech, kosmických zařízeních
    • nadouvadlo
    • zemědělské chemikálie
    • léky
    • redukční činidlo
    • úprava vody pro vysokotlaké kotle (odstraňuje O2, nezvyšuje obsah rozpuštěných látek, sám i jeho reakční a rozkladné produkty jsou těkavé)
    • inhibitor koroze (převádí Fe2O3 na tvrdý Fe3O4)
    • N2H4 a jeho deriváty – syntéza biologicky aktivních látek (např. hydrazid kyseliny isonikotinové, hydrazid kyseliny maleinové, pesticidy)
  • hydroxylamin (NH2OH)
   • bezvodý je bezbarvý
   • termicky nestálá hygroskopická látka
   • používá se ve vodném roztoku nebo ve formě soli
   • užití
    • redukční činidlo
    • absorbent pro spalovací analýzu
    • výroba kaprolaktamu, z kterého se vyrábí polyamidová vlákna (silon)
  • azoimid - kyselina azidovodíková (HN3)
   • nestálá explozivní kapalina
   • odpudivý, dráždivý zápach
   • smrtelný jed
   • soli - azidy (N3)-
  • azid olovnatý (Pb(N3)2) (náplň do rozbušek)
  • sloučeniny dusíku se sírou
   • tetranitrid tetrasíry - S4N4
    • vzniká rozpouštěním síry v kapalném amoniaku:
     4NH3(aq) + 10S → S4N4 + 6H2S
    • nebo zaváděním suchého amoniaku do roztoku chloridu sirného v lihu:
     6S2Cl2 + 16NH3 → S4N4 + 12NH4Cl + S8
    • vytváří oranžové krystalky
    • ve vodě nerozpustný
    • rozpouští se však v mnohých organických rozpouštědlech
    • sublimací ve vakuu se S4N4 mění na S2N2, tato sloučenina polymeruje na (SN)x, vlastnosti polovodiče
  • sloučeniny dusíku s halogeny
   • fluorodusík (NF3)
    • výroba - fluorace amoniaku
     4NH3 + 3F2 → NF3 + 3NH4F (katalyzátor Cu)
    • nejstálejší halogenid dusíku
    • bezbarvý plyn, bez zápachu
    • při vyšších teplotách fluorační činidlo
   • chlorodusík (NCl3)
    • příprava - elektrolýza roztoku chloridu amonného (NH4Cl)
    • hustá, těkavá, vysoce explozivní kapalina
    • v plynném stavu méně nebezpečná látka
    • užití
     • bělení a sterilizace mouky
      NCl3 + 3H2O → NH3 + 3HOCl
   • bromodusík (NBr3)
    • temně rudá,těkavá pevná látka
    • silně citlivá na teplo
    • exploduje již při 100 °C
  • jododusík (NI3)
   • čistý nebyl izolován
   • (NI3 · NH3)x - nerozpustná sloučenina (polymérní struktura extrémně citlivá na náraz)
  • halogenid - oxidy (XNO - halogenidy nitrosylu; XNO2 - halogenidy nitrylu)
   • chlorid nitrosylu - NOCl
    • příprava - reakcí oxidu dusitého s chlorovodíkem za přítomnosti látek odnímajících vodu:
     N2O3 + 2HCl → 2NOCl + H2O (P2O5)
    • červenožlutý plyn, který je poměrně stálý
    • působením ozonu vzniká chlorid nitrylu - NO2Cl, který je nestálý
  • oxidy
   • oxid dusný - rajský plyn (N2O)
    • příprava - opatrným termickým rozkladem roztaveného dusičnanu amonného:
     NH4NO3 → N2O + 2H2O (t = 250 °C)
    • bezbarvý plyn
    • bez chuti
    • málo reaktivní
    • reaktivita výrazně stoupá s rostoucí teplotou:
     NaNH2 + N2O → NaN3 + H2O (t = 200 °C) - reakce průmyslové výroby azidu sodného, z kterého se vyrábějí ostatní azidy
    • může vystupovat jako ligand a může nahradit H2O v aquakomplexech:
     [Ru(NH3)5H2O]2+ + N2O(aq) → [Ru(NH3)5N2O]2+ + H2O
    • rozpustný v rostlinných tucích za zvýšeného tlaku
    • užití
     • dříve anestetikum
     • hnací plyn do bombiček na přípravu šlehačky
   • oxid dusnatý (NO)
    • příprava - reakcí mědi se zředěnou kyselinou dusičnou:
     3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
     nebo redukcí okyselených vodných roztoků dusitanů jodidy:
     KNO2 + KI + H2SO4 → NO + K2SO4 + H2O + 1/2I2
    • průmyslová výroba:
     4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (Pt/800 °C)
    • bezbarvý paramagnetický plyn
    • nestálý, při vyšší teplotě se rozkládá na prvky
    • vzdušným kyslíkem se oxiduje na oxid dusičitý (NO2) a zbarvuje se dohněda:
     2NO + O2 → 2NO2
    • při vysokých tlacích a mírných teplotách (50 °C) rychle disproporcionuje:
     3NO → N2O + NO2
    • reakcí s alkalickými hydroxidy vznikají dusitany, oxid dusný a voda:
     2NaOH + 4NO → 2NaNO2 + N2O + H2O
    • snadno reaguje s mnoha sloučeninami přechodných kovů za vzniku nitrosylových komplexů např. [Fe(H2O)5NO]2+ nebo Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O – nitroprussid sodný
    • většina nitrosylových komplexů je zbarvena tmavě rudě, hnědě nebo černě
   • oxid dusitý (N2O3)
    • příprava - kondenzací oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při t = -20 °C
    • modrá pevná látka, bez technického významu
    • podléhá disproporcionaci:
     N2O3 → NO + NO2
    • reaguje s H2O na kyselinu dusitou:
     N2O3 + H2O → 2HNO2
    • s alkalickým hydroxidem na dusitan:
     2NaOH + N2O3 → 2NaNO2 + H2O
   • oxid dusičitý (NO2)
    • příprava - oxidací oxidu dusnatého:
     2NO + O2 → 2NO2
     nebo reakcí mědi s koncentrovanou kyselinou dusičnou:
     Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
     termickým rozkladem dusičnanu olovnatého:
     2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2
    • hnědočervený, paramagnetický plyn
    • silně jedovatý
    • charakteristický zápach
    • ochlazením pod t = -11 °C tuhne na ledový dimér N2O4:
     2NO2 → N2O4
    • reaguje s vodou za vzniku kyseliny dusičné a dusité:
     N2O4 + H2O → HNO3 + HNO2
     protože tvoří směs kyselin, nazývá se smíšeným anhydridem
   • oxid dusičný (N2O5)
    • příprava - dehydratací kyseliny dusičné např. oxidem fosforečným:
     2HNO3 + P2O5 → 2HPO3 + N2O5
    • bezbarvá krystalická látka
    • snadno se rozkládá:
     N2O5 → NO2 + O2 + NO
     je explozivní
    • při 30 °C sublimuje
    • jako oxidační činidlo reaguje prudce s mnoha kovy:
     N2O5 + Na → NaNO3 + NO2
    • reaguje s vodou na kyselinu dusičnou:
     N2O5 + H2O → 2HNO3
    • s H2O2 reaguje za vzniku kyseliny dusičné a kyseliny peroxodusičné:
     H2O2 + N2O5 → HNO3 + HOONO2
   • Oxidy NO a NO2 hrají spolu s oxidy síry hlavní roli při tvorbě kyselého deště. V Evropě způsobují asi 1/3 okyselení dešťových srážek. Oxid dusičitý navíc způsobuje snižování odolnosti vůči virovým onemocněním, bronchytýdě a zápalu plic.
  • kyseliny:
   • kyselina didusná (H2N2O2)
    • příprava - působením bezvodého chlorovodíku na didusnan distříbrný v etherovém roztoku:
     2HCl + Ag2N2O2 → H2N2O2 + 2AgCl↓
    • bezbarvá krystalická látka
    • snadno se rozkládá
    • slabá dvojsytná kyselina
    • soli didusnany (N2O2)2-
     • příprava - redukcí roztoků dusičnanů amalgamem Na nebo Mg:
      4H2O + 2NaNO3 + 8Na/Hg → Na2N2O2 + 8NaOH + 8Hg
     • redukční činidla
   • kyselina dusitá (HNO2)
    • příprava - působením kyseliny chlorovodíkové na roztok dusitanu sodného:
     NaNO2 + HCl → HNO2 + NaCl
    • slabá kyselina
    • stálá jen ve zředěných roztocích
    • podléhá disproporciaci:
     3HNO2(aq) → HNO3 + 2NO + H2O
    • užití
     • diazotace
    • soli: dusitany (NO2)-
     • příprava - mírnou redukcí dusičnanů pomocí C, Fe nebo Pb za zvýšené teploty:
      NaNO3 + Pb → NaNO2 + PbO
     • rozpustné ve vodě
     • něktěré hygroskopické (NaNO2, KNO2)
     • snadno se redukují oxidem siřičitým na NO a N2O
     • oxidují se manganistanem draselným (KMnO4na dusičnany
    • dusitan sodný (NaNO2)
     • užití
      • nakládací sůl na maso
      • výroba hydroxylaminu
      • v kyselém roztoku při diazotaci primárních aromatických aminů
   • kyselina dusičná (HNO3)
    • výroba - 50 – 60% kyselina vzniká katalytickou oxidací amoniaku:
     2NH3 + 5/2O2 → 2NO + 3H2O
     2NO + O2 → 2NO2
     2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3
     vzniklá HNO2 se rozkládá podle rovnice:
     3HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O
    • tzv. dýmavá kyselina (w = 0,89) vzniká reakcí kapalného N2O4 za přítomnosti O2:
     2N2O4 + O2 + 2H2O → 4HNO3
    • bezvodá se získá destilací koncentrovaného roztoku kyseliny v přítomnosti oxidu fosforečného nebo bezvodé kyseliny sírové za sníženého tlaku
    • bezbarvá kapalina
    • silná kyselina
    • oxidační vlastnosti
    • uchovává se v tmavých lahvích, poněvadž se působením světla rozkládá:
     4HNO3 → 4NO2 + 2H2O + O2
    • reaguje s většinou kovů s vyjímkou Au, Pt, Rh, Ir, Ti, Ta, často však záleží na její koncentraci
    • koncentrovaná pasivuje některé kovy (vytváří filmy oxidů, které brání další reakci kovu s kyselinami např. Al, Cu, Fe)
    • některé nekovy oxiduje až na kyselinu:
     3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO
    • lučavka královská – směs HNO3 a HCl (v poměru 1:3) rozpouští i Au a platinové kovy
    • užití
     • výroba hnojiv
     • výbušnin
     • zápalných prostředků
     • plastů, léčiv, barviv
    • soli – dusičnany (NO3)-
     • příprava - reakcí kovu, oxidu kovu nebo hydroxidu s HNO3
     • často krystalizují jako hydráty
     • rozpustné ve vodě
     • některé dusičnany hydrolyzují:
      Bi(NO3)3 + 2H2O → Bi(OH)2NO3 + 2HNO3 - zásaditý dusičnan bismutitý
     • dusičnany alkalických kovů se zahřátím rozkládají na dusitan a kyslík:
      2KNO3 → 2KNO2 + O2
     • dusičnany těžkých kovů se zahřátím rozkládají na oxid dusičitý a oxid olovnatý
      Pb(NO3)2 → 2NO2 + PbO
     • užití
      • dusíkatá hnojiva (NaNO3 – chilský ledek, Ca(NO3)2 – norský ledek, KNO3 – draselný ledek , NH4NO3 – amonný ledek)
      • oxidační činidla