protonové číslo 72
relativní atomová hmotnost 178.49
elektronegativita 1.3
elektronová konfigurace [Xe]6s24f145d2
hustota (g·cm-3) 13.28
teplota tání (°C) 2220.0
teplota varu (°C) 4450.0

Hafnium (72Hf)

historie

 • Hafnium objevili v roce 1922 G. von Hevesy a D. Coster rengenospektrograficky při zkoumání norského zirkonu.

výskyt

 • zirkon - ZrSiO4 (Austrálie, USA, Brazílie)
 • baddeleyt - ZrO2
 • tyto nerosty jsou doprovázeny hafniem (Hf), jehož obsah obvykle představuje 2% obsahu zirkonia (Zr)
 • společný výskyt Zr a Hf v přírodě vyplývá z jejich značné chemické podobnosti, způsobené prakticky stejnými iontovými poloměry

průmyslová výroba

 • Krollova metoda
 • velmi čisté hafnium van Arkelovou – de Boerovou metodou

fyzikální vlastnosti

 • stříbrolesklý kov
 • vysoká teplota tání
 • mechanické vlastnosti závislé na přítomnosti nečistot (O, N, C)
 • jemně práškový je samozápalný

chemické vlastnosti

 • za vyšší teploty reaguje s většinou nekovů
 • odolný vůči korozi (vrstva oxidu)
 • nerozpouští se v kyselinách ani za tepla s výjimkou kyseliny fluorovodíkové (HF)
 • nereaguje ani s horkými roztoky hydroxidů
 • oxidační činidla kov pasivují

užití

 • vynikající schopnost absorbovat neutrony - kontrolní tyče v reaktorech ponorek na jaderný pohon

sloučeniny

 • chlorid hafničitý (HfCl4)
  • příprava - reakcí oxidu hafničitého s chlorem a uhlíkem
   2HfO2+3C+4Cl2 → 2HfCl4+CO2+2CO
  • bílá látka
  • hygroskopický, podléhá hydrolýze:
   HfCl4+2H2O → HfO2+4HCl
 • oxid hafničitý (HfO2)
  • odolný vůči kyselinám a zásadám
  • malá tepelná roztažnost
  • užití
   • žáruvzdorný materiál
 • tavením nebo spalováním oxidu hafničitého (HfO2) s oxidy, uhličitany, nebo dusičnany vznikají "hafničitany"
  • (HfO4)4- tetraoxohafničitany
  • (HfO3)2- trioxohafničitany