protonové číslo 78
relativní atomová hmotnost 195.08
elektronegativita 1.4
elektronová konfigurace [Xe]6s24f145d8
hustota (g·cm-3) 21.40
teplota tání (°C) 1770.0
teplota varu (°C) 4530.0

Platina (78Pt)

výskyt


  jako palladium

průmyslová výroba


  Výroba stejná jako u ostatních platinový kovů.

fyzikální vlastnosti

 • šedobílý lesklý kov
 • kujný a tažný
 • velká hustota a vysoká teplota tání
 • dá se získat v jemně rozptýlené formě - platinová čerň
 • stejný koeficient roztažnosti jako sodné sklo, do kterého se proto dá zatavit

chemické vlastnosti

 • odolný vůči chemickým činidlům
 • v kompaktním stavu odolná účinku halogenů za obyčejné teploty
 • nerozpouští se v minerálních kyselinách (výjimka je lučavka královská)
 • rozpustný v taveninách oxidů a peroxidů alkalických kovů
 • slévá se s četnými kovy
 • adsorpční vlastnosti (př. vodík)

užití

 • výroba elektrod, kontaktů a odporových drátů
 • katalyzátor (př. výroba HNO3, oxidace škodlivých organických par ve výfukových plynech automobilů)
 • výroba šperků
 • výroba chemického nádobí

sloučeniny

 • Pt ve sloučeninách dvojmocná až šestimocná.
 • Běžné jsou sloučeniny platnaté a platičité.
 • halogenidy
  • PtF6
   • tmavě červený
   • těkavá pevná látka
   • patří mezi nejsilnější oxidační činidla
  • (PtF5)4
   • tmavě červený
   • reaktivní, podléhá disproporcionaci na hexa a tetrafluorid
  • PtF4, PtCl4, PtBr4, PtI4 - liší se barvou, která se mění od světle hnědé až po tmavě hnědou
  • PtCl4 se rozpouští ve vodě za vzniku H2[PtCl4(OH)2]
  • Reakcí PtCl4 s HCl nebo rozpouštěním platiny v lučavce královské vzniká kyselina H2[PtCl6]
  • PtCl3, PtBr3, PtI3 (černozelené) - obsahují PtII a PtIV
  • PtCl2
   • hnědozelený
   • nerozpustný ve vodě
   • rozpustný v HCl na roztoky, v nichž jsou přítomny anionty [PtCl4]2-
  • PtBr2 (hnědý), PtI2 (černý) - nerozpustné ve vodě
 • U Pt se setkáváme vedle halogenidů i s halogenid-oxidy PtF3(O).
 • oxid (PtO2)
  • vzniká působením alkalické látky na vodný roztok PtCl4, nejprve vzniká [Pt(OH)6]2-, který dehydratací za tepla poskytuje PtO2 (nesmí se zcela dehydratovat, protože dříve než odštěpí veškerou vodu dochází ke ztrátě kyslíku)
  • při zahřátí nad 650 °C se rozkládá na Pt a O2
 • Působením alkalických hydroxidů na vodné roztoky PtII se sráží černá látka Pt(OH)2, která je nestálá (oxiduje se již vzdušným kyslíkem).
 • sulfidy
  • PtS2 (černý) - působením H2S na vodné roztoky PtIV
  • PtS (zelený) - připraví se zahříváním směsi PtCl2, Na2CO3 a S
 • komplexní sloučeniny
  • [PtX6]2- (X = F, Cl, Br, I, CN, SCN, NH3) - stálé komplexy
  • nejdostupnějšími sloučeninami Pt jsou K2[PtCl6] a H2[PtCl6](aq) - silná dvojsytná kyselina
  • [PtX4]2- (X = Cl, Br, I, CN, SCN) - z vodných roztoků krystalují v podobě solí amonných nebo solí s alkalickým kationtem
  • [Pt(NH3)4]2+
   • NH3 se snadno nahrazuje Cl:

  • cis[Pt(NH3)2Cl2] (tzv. cisplatina) - látka s protinádorovou aktivitou, jeden z nejúčinnějších prostředků k léčbě rakoviny (terapeutický index 8,1)
  • cis[PtCl2(dach)] (dach = 1,2 diaminocyklohexan) (terapeutický index 267 - dosud nejvyšší hodnota)
  • Podle současných názorů se platinové komplexy váží na DNA, tvoří komplex zabraňující dělění a tím i množení rakovinných buňek.
   Vznik aduktu cisplatin-DNA ve dvojité šroubici DNA způsobuje malé lokalizované přerušení řetězce, takže šroubovice pak není rozpoznána příslušným enzymem.
   Trans izomér je neúčinný, poruchu, kterou na řetězci DNA způsobí, enzym snadno odstraní.