protonové číslo 8
relativní atomová hmotnost 15.995
elektronegativita 3.5
elektronová konfigurace [He]2s22p4
hustota (g·cm-3) 1.426 (-252.5 °C)
teplota tání (°C) -218.4
teplota varu (°C) -182.96

Kyslík (8O)

historie

 • za objevitele kyslíku jsou považováni C. W. Scheele a J. Priestley
 • Scheele, lékárník ze švédského města Uppsala, připravil kyslík v období 1771–1773 zahříváním KNO3, Mg(NO3)2, Ag2CO3, HgO, nebo směsi H3AsO4 s MnO2
 • vzniklý plyn nazval vitriolový vzduch a uvedl, že vzniklý plyn je bez barvy, zápachu a chuti a podporuje hoření lépe než normální vzduch

výskyt

 • nejrozšířenější prvek na Zemi
 • volný prvek O2, případně jako ozon O3
 • O2 v zemské atmosféře tvoří 20,948 objemových procent jejího složení
 • značná množství kyslíku jsou také rozpuštěna ve světových oceánech a v povrchových vodách, všechen tento kyslík je biologického původu a vznikl fotosyntézou v zelených rostlinách z oxidu uhličitého a z vody
 • fotosyntéza zelenými rostlinami začala asi před 2 500 000 000 let
 • obsah O2 v atmosféře dosáhl před 800 000 000 let asi 2% současného stavu a před 580 000 000 let asi 20% současného obsahu v atmosféře
 • ve sloučeninách (jako voda a jako složka většiny hornin, minerálů a půd)
 • biogenní prvek

laboratorní příprava

 • elektrolýzou odplyněných vodných roztoků elektrolytů (získáme vlhký O2)
 • katalytickým rozkladem peroxidu vodíku pomocí poplatinované niklové folie
 • tepelným rozkladem některých solí kyslíkatých kyselin, nejvhodnější pro tyto účely je chlorečnan draselný (KClO3), který uvolňuje kyslík při zahřívání na 400 až 500°C:
  2KClO3 → 2KCl + 3O2 (t = 400 - 500 °C)
 • malé množství dýchatelného kyslíku pro nouzové použití (např. selhání hlavního zdroje v letadle nebo v ponorce) může být získáno rozkladem chlorečnanu sodného (NaClO3) v tzv. kyslíkových svíčkách
 • nejlepší metodou pro získání velmi čistého kyslíku je však tepelný rozklad rekrystalizovaného, předsušeného a odplyněného manganistanu draselného (KMnO4) ve vakuu. Reakce probíhá při 215 až 235 °C za vzniku MnVI a MnIV:
  2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

průmyslová výroba

frakční destilací zkapalněného vzduchu při teplotách okolo -183 °C
ačkoliv se světová produkce kyslíku blíží 100 milionům tun ročně, je to stále méně než jedna desetimiliontina kyslíku obsaženého v atmosféře, který je stále doplňován fotosyntézou

fyzikální vlastnosti

 • plyn bez barvy, zápachu a chuti
 • tuhý a kapalný kyslík mají modrou barvu
 • tvoří tři stabilní izotopy z nichž výrazně převládá 16O, který tvoří více než 99,73 hmotnostních %, ostatní, velmi vzácné izotopy jsou 17O a 18O
 • uměle se dají izotopy připravit frakční destilací vody, elektrolýzou vody nebo termální difúzí plynného kyslíku
 • tvoří tříatomový alotrop O3, nazývaný ozon
 • existuje i atomární kyslík, vzniká elektrickým výbojem
 • dopravuje se podobně jako vodík v ocelových bombách, označených modrým pruhem, stlačený na 15 MPa, anebo v kapalném stavu ve speciálních nádobách

chemické vlastnosti

 • extrémně reaktivní plyn
 • přímo oxiduje mnoho prvků, buď při normální nebo při zvýšené teplotě
 • přes vysokou disociační energii vazby v molekule O2 jsou tyto reakce silně exotermické a mohou probíhat spontánně (hoření) nebo až explozivně (např.: reakce s uhlíkem a vodíkem)
 • některé prvky se neslučují s kyslíkem přímo, např. některé těžko tavitelné nebo vzácné kovy, jako W, Pt, Au, a vzácné plyny, i když jsou známy oxosloučeniny všech prvků s výjimkou He, Ne, Ar a pravděpodobně Kr
 • za vhodných podmínek přímo reaguje s mnoha anorganickými a také všemi organickými sloučeninami (reakce mohou být spontánní nebo mohou vyžadovat iniciaci teplem, světlem, elektrickým výbojem, chemisorpcí nebo různými katalyzátory)
 • oxidační čísla v izolovatelných sloučeninách mohou mít hodnoty +1/2, 0, -1/3, -1/2, -1 a -2
 • ozon - O3
  • nestálý namodralý diamagnetický plyn s charakteristickým ostrým zápachem, podle kterého byl poprvé zjištěn a podle kterého ( z řeckého ozein = čichat, páchnou) jej v roce 1840 C. F. Schőnbein pojmenoval
  • při -111,9°C kondenzuje na tmavěmodrou kapalinu
  • při -192,5°C černofialová pevná látka
  • obě látky výbušné – rozklad na plynný O2
  • připravuje se elektrickým výbojem nebo ultrafialovým ozařováním O2 - vhodné pro přípravu nízkých koncentrací, užívá se ke sterilizaci potravin a k desinfekci vody
  • silné oxidační vlastnosti
  • silná absorpce v UV oblasti - chrání povrch Země před intenzivním UV zářením Slunce
  • vytváří ozonidy (MO3) - připravují se působením O3 na suchý práškový alkalický hydroxid při teplotě -10°C
  • ozonidy jsou červenohnědé paramagnetické pevné látky
  • při zvýšené teplotě se rozkládají na hyperoxidy MO2
  • organické ozonidy se štěpí na aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny
  • užití ozonu
   • příprava kys. pelargonové, azelaové, peroxooctové
   • desinfekce pitné vody
   • konzervace potravin v mrazírnách
   • zpracování průmyslových odpadů
   • deodorace vzduchu a odpadních plynů
 • atomární kyslík - O
  • příprava - působením elektrického výboje na O2 za sníženého tlaku
  • reaktivnější než O2

užití

 • autogenní sváření a řezání kovů
 • dýchací přístroje a kyslíkové stany
 • inhalace při otravách
 • intenzifikace metalurgických procesů (tavení železných a neželezných kovů)
 • v kapalném stavu pro pohon raket a kosmických lodí

sloučeniny

 • voda (H2O)
  • nejhojnější, nejpřístupnější a nejdůležitější sloučenina kyslíku
  • nezbytná pro vznik a udržení života, alespoň v naší pozemské formě
  • voda se na zemském povrchu vyskytuje velmi nerovnoměrně, v oblasti pouští se voda vyskytuje velice vzácně, zatímco oceány obsahují 97% dostupné vody a pokrývají 70,8% povrchu Země, asi 2,7% připadá na sladké povrchové vody, zbytek je voda atmosférická
  • těkavá, pohyblivá kapalina s mnoha zvláštními vlastnostmi, které lze většinu přisoudit vodíkovým vazbám
  • vystupuje ve sloučeninách ve formě krystalové vody (např. FeSO4·7 H2O, CuSO4·5H2O)
  • polární rozpouštědlo – dipólový moment sloučeniny různý od nuly
  • bod varu vyšší, než odpovídá molární hmotnosti (způsobeno asociací molekul vlivem vodíkové vazby)
  • voda se podle přítomnosti minerálních látek dělí na měkkou a tvrdou
  • dočasná tvrdost je způsobena hydrogenuhličitanovými anionty (HCO3)- a dá se odstranit varem:
   2(HCO3)- → (CO3)2- + H2O + CO2
  • trvalá tvrdost je způsobena kationty hořečnatými a vápenatými (Mg2+, Ca2+), dá se odstranit sodou (Na2CO3) nebo pomocí iontoměničů:
   Ca2+ + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2Na+
  • tvrdost vody (přechodná a trvalá) se udává ve stupních: 1 ° německý 10 mg CaO v 1 l vody, 1 ° francouzský – 10 mg CaCO3 v 1 l vody, 1 ° americký – 1 mg CaCO3 v 1 l vody
 • peroxid vodíku (H2O2)
  • poprvé připraven v roce 1818 J. L. Thenardem reakcí kyseliny sírové s peroxidem barnatým a odpařením nadbytečné vody za sníženého tlaku:
   BaO2 + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O2(aq)
  • průmyslově se vyrábí autooxidací 2-ethylantrachinolu (30%)
  • destilací za sníženého tlaku lze získat až 85%
  • bezbarvá kapalina
  • méně těkavá než voda
  • má větší hustotu a viskozitu než voda
  • rozkládá se:
   2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g)
   rozklad zpomaluje např. močovina, kys. fosforečná
   rozklad urychluje oxid manganičitý, stříbro, platina
  • silnější kyselina než voda
  • soli hydrogenperoxidy (HO2)- a peroxidy (O2)2-
  • užití
   • oxidační i redukční činidlo
 • fluorid kyslíku (OF2)
  • příprava - reakcí plynného fluoru (F2) s 2% vodným roztokem hydroxidu sodného (NaOH)
   2F2 + 2NaOH → OF2 + 2NaF + H2O
  • bezbarvý, velmi jedovatý plyn
  • kondenzuje na světle žlutou kapalinu
  • silné oxidační a fluorační činidlo
 • difluorid kyslíku (O2F2)
  • příprava - působením elektrického výboje na směs O2 a F2 za nízkého tlaku
  • červenohnědá pevná látka
  • při velmi nízkých teplotách (-150 °C) prudké silné oxidační a fluorační činidlo)
 • oxidy
  • s výjimkou lehčích vzácných plynů jsou známé oxidy všech prvků periodické tabulky
  • vlastnosti oxidů se mění v širokém rozmezí - od nesnadno kondenzovatelných plynů, jako je např.: oxid uhelnatý (CO) (teplota varu -191,5 °C) až po netěkavé, těžkotavitelné oxidy, např.: oxid zirkoničitý (ZrO2) (teplota varu 4850 °C)
  • z chemického hlediska dělíme oxidy na několik podskupin:
   • kyselé: většinou oxidy nekovů (CO2, SO2, NO2)
   • bazické: oxidy elektropozitivních prvků (Na2O, CaO, Tl2O)
   • amfoterní: oxidy méně elektropozitivních prvků (BeO, ZnO, Al2O3)
   • neutrální: oxidy, které nereagují s vodou ani s vodnými roztoky kyselin nebo hydroxidů (CO, N2O)
  • z hlediska vodivosti
   • výborné isolanty (např. MgO)
   • polovodiče (např. NiO)
   • dobré vodiče (ReO3)
  • podle struktury
   • molekulové (CO, CO2, OsO4)
   • řetězové (HgO, CrO3, Sb2O3)
   • vrstevnaté (SnO, As2O3, Re2O7)