protonové číslo 81
relativní atomová hmotnost 204.383
elektronegativita 1.4
elektronová konfigurace [Ar]4f145d106s26p1
hustota (g·cm-3) 11.85
teplota tání (°C) 303.50
teplota varu (°C) 1457.0

Thallium (81Tl)

historie

 • objevili ho nezávisle na sobě roku 1861 W. Crookes a C.A. Lamy
 • název podle charakteristické světle zelené linie v plamenném spektru (řecky thallos = rašící výhonek)

výskyt

 • v sulfidických rudách těžkých kovů (snaha nahrazovat Pb v galenitu)
 • ve vyvřelých draselných minerálech (slídy, živce)

průmyslová výroba

 • z popílků emitovaných při sulfidickém pražení sloužícím k výrobě kyseliny sírové
 • při tavení Zn/Pb rud
 • dělící procesy jsou složité, neboť je nutné současně oddělit Cd

fyzikální vlastnosti

 • nízkotající kov
 • měkký
 • malý elektrický měrný odpor
 • na řezu lesklý, na vzduchu šedne (pokrývá se vrstvičkou oxidu)

chemické vlastnosti

 • reaguje s párou nebo vlhkým vzduchem za vzniku TlOH
 • ve vodném roztoku stálejší TlI než TlIII
 • prvek i jeho sloučeniny jsou prudce jedovaté
 • nebezpečný je styk s pokožkou, požití, vdechnutí
 • největší přípustná koncentrace rozpustných Tl sloučenin ve vzduchu je 0,1 mg/m3
 • s halogeny reaguje za chladu
 • se sírou reaguje za vyšší teploty
 • rozpouští se ve zředěné kyselině sírové a dusičné
 • tvoří slitiny s As, Sb, Bi

užití

 • v průmyslu se thallium neuplatňuje
 • malé množství se používá v infračervené technologii
 • amalgam Tl má nižší teplotu tání než Hg – speciální teploměry pro měření nízkých teplot

sloučeniny

 • hydrid thallitý (TlH3)
  • nestálý
 • monohalogenidy (TlX) (X = Cl, Br,I)
  • příprava působením halogenidových iontů na rozpustné soli thallné
   TlNO3 + HX → TlX + HNO3
  • citlivé na světlo
  • výborné izolanty se zanedbatelnou vodivostí
  • TlCl, TlBr - fotocitlivé diody, infračervené detektory
 • trihalogenidy (TlX3)
  • připravují se reakcí oxidu thallitého s halogenvodíkovou kyselinou:
   Tl2O3 + 6HX → 2TlX3 + 3H2O
  • vytvářejí komplexy [TlX4]-, [TlX6]3-
  • fluorid thallitý (TlF3)
   • bílá krystalická látka
   • netvoří hydráty
   • hydrolyzuje na Tl(OH)3 a HF:
    TlF3 + 3H2O → Tl(OH)3 + 3HF
  • chlorid thallitý a bromid thallitý (TlCl3 a TlBr3)
   • bílé krystalické látky
   • krystalizují z vodných roztoků jako stále tetrahydráty a TlX3·4H2O (X = Cl, Br)
   • pomocí thionylchloridu se dehydratují na bezvodý TlX3 (X = Cl, Br)
  • jodid thallitý (TlI3)
   • vzniká odpařením roztoku, který obsahuje ekvimolární množství TlI a I2 v koncentrované HI
   • černé krystaly
 • oxid thallný (Tl2O)
  • příprava - zahříváním uhličitanu thallého (Tl2CO3) v atmosféře dusíku při teplotě 700 °C:
   Tl2CO3 → Tl2O + CO2
  • černé destičky
  • hygroskopický
  • reakcí s vodou vzniká hydroxid thallný:
   Tl2O + H2O → 2TlOH
 • oxid thallitý (Tl2O3)
  • hnědočerný
  • příprava - oxidací vodného roztoku dusičnanu thallného (TlNO3) chlorem nebo bromem a následným srážením oxidu Tl2O3·3/2H2O a vysušením
 • smíšený oxid (Tl4O3)
 • peroxid thalia (TlO2)
  • příprava - elektrolýzou vodného roztoku síranu thallného (Tl2SO4)
 • hydroxid thallný (TlOH)
  • příprava - reakcí oxidu thallného s vodou:
   Tl2O + H2O → 2TlOH
  • pevná látka
  • dobře rozpustná ve vodě
  • silná zásada
 • síran thallný (Tl2SO4)
  • příprava - reakcí hydroxidu thallného s kyselinou sírovou:
   2TlOH + H2SO4 → Tl2SO4 + 2H2O
  • rozpustný ve vodě
  • tvoří se síranem hlinitým kamenec (TlAl(SO4)2·12H2O)
  • dříve na hubení hlodavců a mravenců, ale pro vysokou toxicitu je v mnoha zemích zakázán