protonové číslo 82
relativní atomová hmotnost 207.2
elektronegativita 1.5
elektronová konfigurace [Ar]4f145d106s26p2
hustota (g·cm-3) 11.34
teplota tání (°C) 327.00
teplota varu (°C) 1751.0

Olovo (82Pb)

historie

 • patří k nejdéle známým kovům, prokazatelně ho znali již staří Egypťané
 • ve starém Egyptě se používalo při glazování keramiky a visuté zahrady babylonské měly pro udržení vlhkosti podloží pokryté olověným plechem
 • značka prvku pochází z latinského názvu plumbum

výskyt

 • nejrozšířenější těžký kov
 • toto rozšíření souvisí s faktem, že tři ze čtyř přirozených izotopů olova (206Pb, 207Pb a 208Pb) vznikají jako stabilní produkty přirozených rozpadových řad
 • pouze 204Pb radioaktivním rozpadem nevzniká
 • vyskytuje se v rudách
  • galenit - PbS
  • anglesit PbSO4
  • cerussit PbCO3
  • krokoit PbCrO4
  • řidčeji pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl
  • mimetesit Pb5(AsO4)3Cl
  • wulfenit PbMoO4
  • stolzit PbWO4
  • je známo dalších 25 minerálů, nejsou však ekonomicky důležité

průmyslová výroba

 • olovo se obvykle získává z PbS
  ten se nejprve koncentruje z chudých rud pěnovou flotací
  praží se za omezeného přístupu vzduchu na oxid olovnatý (PbO) a nebo na síran olovnatý (PbSO4) (za nepřístupu vzduchu):
  PbS + 3/2O2 → PbO + SO2
  PbS + 2O2 → PbSO4
  dále se reakční hmota zahřívá pokud možno za nepřístupu vzduchu, přičemž zbylý PbS reaguje buď s PbO nebo síranem na kovové olovo:
  PbS + 2PbO → 3Pb + SO2
  PbS + PbSO4 → 2Pb + 2SO2
 • praží se za omezeného přístupu vzduchu na PbO a ten se po přidání koksu a tavidla např. vápence, redukuje v šachtové peci:
  PbS + 3/2O2 → PbO + SO2
  PbO + C → Pb + CO
  PbO + CO → Pb + CO2

Ve všech případech olovo obsahuje nežádoucí nečistoty především Cu, Ag, Zn, Sn, As, a Sb, z nichž mnohé jsou velmi cenné.

Měď se nejprve odstraní vycezováním: surové olovo se roztaví a udržuje se právě nad teplotou tuhnutí, přičemž Cu vyplave na povrch a jako nerozpustná pevná látka se z něho sesbírá. Sn, As a Sb se v plamenové peci přednostně oxidují a potom se odstraní jako oxidy, které se rovněž sesbírají.

Získané měkké olovo stále ještě obsahuje Ag, Au, popř. Bi. Odstranění prvních dvou prvků je založeno na jejich lepší rozpustnosti v Zn, směs kovů se pomalu ochladí ze 480 °C pod 420 °C, kdy Zn, obsahující prakticky veškeré Ag a Au, tuhne a jako škraloup se odstraní; přebytek Zn se potom odstraní oxidací v plamenové peci. Bismut se odstraní elektrolýzou.

fyzikální vlastnosti

 • kujný
 • modrošedý
 • na čerstvém řezu lesklý kov
 • lesk na vzduchu rychle zmizí – olovo se potahuje vrstvou oxidu
 • vlhkém vzduchu – vrstva zásaditého uhličitanu olovnatého (PbCO3 · Pb(OH)2
 • těžký jedovatý kov
 • nejměkčí z běžných těžkých kovů
 • snadno rýpatelný
 • dá se krájet nožem
 • pro jeho malou tvrdost a velkou tažnost lze olovo snadno válcovat na plech
 • nelze je však táhnout v příliš tenké dráty pro jeho malou pevnost
 • tepelná a elektrická vodivost je poměrně malá

chemické vlastnosti

 • tvoří slitiny – pájka, ložiskový kov, liteřina
 • se rtutí tvoří amalgám, který je při menším obsahu olova kapalný
 • reaktivita kovu je snížena tvorbou tenké vrstvy nerozpustného produktu (oxid, oxid-uhličitan, síran nebo chlorid)
 • s kyselinou HCl reaguje pomalu, vzniká málo rozpustný chlorid olovnatý (PbCl2)
 • s H2SO4 za chladu téměř nereaguje
 • s kyselinou dusičnou reaguje prudce za uvolnění oxidů dusíku a tvorby rozpustného dusičnanu olovnatého (Pb(NO3)2)
 • organické kyseliny např. octová, v přítomnosti vzduchu rozpouštějí Pb za vzniku soli, která brání kontaktu s kovem, např. při výrobě nebo skladování vína, ovocných šťáv a ostatních nápojů
 • s fluorem reaguje za normální teploty za vzniku fluoridu olovnatého (PbF2)
 • s chlorem reaguje až po zahřátí,vzniká chlorid olovnatý (PbCl2)
 • roztavené olovo reaguje s chalkogeny za vzniku sulfidu olovnatého (PbS), selenidu olovnatého (PbSe) a telluridu olovnatého (PbTe)

užití

 • potrubí, obaly kabelů
 • kyselinovzdorné povlaky nádrží a nádob
 • ochrana proti rentgenovým paprskům a záření gama
 • slitiny - pájka (Sn/Pb), ložiskový kov (Pb/Sn/Sb/Cu), liteřina (Pb/Sb/Sn)
 • výroba akumulátorů
 • výroba munice - jádra střel, broků, kde se slévá s malým množstvím arsenu (asi 0,3 %)
 • závaží, zátěže

sloučeniny

 • plumban (PbH4)
  • připraven jen ve stopovém množství
 • halogenidy
  • dihalogenidy - (PbX2, X = F, Cl, Br, I)
   • jsou mnohem tepelně i chemicky stálejší než tetrahalogenidy (PbX4)
   • krystalické látky
   • ve vodě nerozpustné
   • připravují se působením halogenvodíkových kyselin na rozpustné olovnaté soli
   • chlorid olovnatý (PbCl2)
    • příprava - reakcí oxidu olovnatého s HCl:
     PbO + 2HCl → PbCl2 + H2O
    • bílá látka
    • zahříváním v proudu vodíku nebo zahříváním s uhlím za přítomnosti vodní páry se redukuje na kov
    • v roztaveném stavu a také ve vodném roztoku za obyčejné teploty má značnou elektrolytickou vodivost
    • citlivý na světlo
     ultrafialovým nebo viditelným světlem dochází k vylučování kovového Pb
   • bromid olovnatý (PbBr2)
    • bílá látka
    • na světle pozvolna černá - vylučuje se Pb
   • jodid olovnatý (PbI2)
    • fotovodivý
    • rozkládá se při ozáření zeleným světlem
    • vylučuje se z horkých roztoků ve formě zlatolesklých šupinek tzv. „zlatý déšť“
  • vedle halogenidů PbX2 existuje řada dobře charakterizovaných smíšených halogenidů - PbClF (gravimetrické stanovení fluoru), PbBrF, PbIF
  • PbII tvoří komplexy s neobvyklým složením (PbX6)4- (X = Cl, Br, I)
  • tetrahalogenidy (PbX4)
   • fluorid olovičitý (PbF4)
    • je žlutý a je to jediný stabilní tetrahalogenid
   • chlorid olovičitý (PbCl4)
    • žlutá olejovitá látka
    • stálá pod teplotou 0°C
    • zahřátím nad 50°C se rozkládá na PbCl2 a Cl2
   • bromid olovičitý (PbBr4)
    je ještě méně stabilní
   • jodid olovičitý (PbI4) - existence pochybná
 • sulfid olovnatý (PbS)
  • galenit (leštěnec olověný) - základní olověná ruda
  • čistý PbS vzniká reakcí dusičnanu olovnatého se sulfanem:
   Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3
   nebo přímou reakcí prvků
  • užití
   • polovodič
   • jeden z nejcitlivějších detektorů infračerveného záření
   • vykazuje fotoelektrickou vodivost stejně jako selenid olovnatý (PbSe) a tellurid olovnatý (PbTe)
   • tyto tři sloučeniny vykazují hradlový efekt, který se využívá ve fotočláncích, např. PbS ve fotografických expozimetrech
 • oxid olovnatý (PbO)
  • podle způsobu přípravy červený (klejt), oranžový nebo žlutý (masikot)
  • výroba - oxidací roztaveného Pb vzduchem nebo kyslíkem nad 600 °C
  • amfoterní – rozpouští se v kyselinách i alkalických hydroxidech
  • užití
   • výroba skla (křišťálové a flintové sklo, štras), vysoký obsah olova dodává sklu větší hustotu, menší tepelnou vodivost, vyšší index lomu, vyšší lesk, větší odolnost a houževnatost
   • keramické glazury a skelné emaily
   • výroba elektrických akumulátorů
    • buď jako klejt, nebo jako tvz. černý oxid, tj. PbO + Pb
    • desky akumulátorů z neaktivní mřížky (nosiče), na kterou je nanesena pasta PbO/H2SO4
    • anody jsou aktivovány oxidací PbO na PbO2
     na katodách se PbO redukuje na Pb
    • děje na elektrodách
     • nabíjení
      • katoda: PbSO4 + 2H+ + 2e- → Pb + H2SO4
      • anoda : PbSO4 + SO42- - 2e- + 2H2O → PbO2 + 2H2SO4
     • vybíjení
      • katoda : Pb + (SO4)2- → PbSO4 + 2e-
      • anoda: PbO2 + H2SO4 + 2H+ + 2e- → PbSO4 + 2H2O
   • stav nabití akumulátoru se dá tedy kontrolovat hustotou kyseliny
   • jestliže se v nabíjení pokračuje i potom, co byl spotřebován síran olovnatý vyloučený na deskách, tedy nejsou-li již k dispozici ionty Pb2+, vyvíjí se na olověné elektrodě vodík, na elektrodě s oxidem olovičitým kyslík: akumulátor „vře“
   • protože je nabíjecí napětí vždy vyšší než vybíjecí, jsou v akumulátorovém provozu ztráty elektrické energie nevyhnutelné v praxi se počítá se ztrátou okolo 20 %
    klejt se také používá při výrobě pigmenů, fermeží a náplastí
 • oxid diolovnato-olovičitý (suřík, Pb3O4 = 2PbO·PbO2)
  • výroba - zahříváním PbO v plamenové peci v proudu vzduchu při 450 až 500 °C:
   6PbO + O2 → Pb3O4
  • červený prášek
  • ve vodě je téměř nerozpustný
  • rozpouští se v roztaveném ledku a krystalizuje z něho v drobných hranolech
  • zahříváním se suřík barví temně, ochlazením se vrací jeho původní zbarvení
  • užití
   • antikorozní povrchové nátěry železa a oceli
   • výroba skla pro vitráže
   • keramické glazury
   • aktivátor vulkanizačních prostředků
   • pigment pro přírodní i syntetické kaučuky a plasty
 • oxid olovičitý (PbO2)
  • výroba - oxidací suspenze Pb3O4 v alkalickém roztoku chlorem nebo vyloužením ze suříku působením kyseliny dusičné:
   Pb3O4 + 4HNO3 → PbO2 + 2Pb(NO3)2 + 2H2O
  • hnědý prášek
  • ve vodě je prakticky nerozpustný
  • rozpustný v kyselinách
  • má slabě zásaditou povahu
  • silné oxidační činidlo
  • užití
   • výroba chemikálií
   • výroba barviv
   • výroba zápalek
   • výroba pyrotechnického materiálu
   • vytvrzovací činidlo pro sulfidové polymery
  • vzhledem k nestabilitě olovičitých sloučenin má PbO2 sklon poskytovat s kyselinami soli olovnaté za současného uvolnění O2, např.:
   PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2O + 1/2O2
   PbO2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O + 1/2O2
  • s horkou kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid olovnatý (PbCl2) a chlor (Cl2):
   PbO2 + 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2H2O
  • za chladu vzniká PbCl4:
   PbO2 + 4HCl → PbCl4 + 2H2O
  • jestliže jej třeme se snadno hořlavými látkami sírou nebo fosforem, dochází ke vznícení, na tom je založeno použití oxidu olovičitého při výrobě zápalek
  • zahřívá-li se PbO2 na vzduchu, rozkládá se následujícím způsobem:
   PbO2 → Pb12O19 → Pb12O17 → Pb3O4 → PbO
 • smíšené oxidy PbIV s ostatními kovy se vyrábějí zahříváním PbO2 (nebo PbO) na vzduchu s vhodným oxidem, hydroxidem nebo solí oxokyseliny, povaha vzniklého produktu závisí na stechiometrii reakce, např. M2PbO4, MPbO3 (M = Ca, Sr, Ba)
 • olovičitan vápenatý (CaPbO3)
  • často nahrazuje Pb3O4 jako základní nátěr k ochraně oceli před korozí slanou vodou
 • olovo netvoří jednoduchý hydroxid Pb(OH)2
  při postupném alkalizování roztoků solí Pb2+ dochází pouze k hydrolýze a kondenzaci vzniklých částic [Pb6O(OH)6]4+
 • dusičnan olovnatý (Pb(NO3)2)
  • vzniklá rozpouštěním olova, oxidu olovnatého nebo uhličitanu olovnatého v kyselině dusičné:
   3Pb + 8HNO3 → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O
   PbO + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O
   PbCO3 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + CO2 + H2O
  • zahříváním se Pb(NO3)2 rozkládá:
   2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2
  • dobře rozpustný ve vodě
  • užití
   • výroba zápalek
   • výchozí látka k přípravě jiných sloučenin olova
 • uhličitan olovnatý (PbCO3)
  • v přírodě se vyskytuje jako cerussit
  • rozpustnost ve vodě je nepatrná
  • zahříváním se dá lehce štěpit na oxid olovnatý a oxid uhličitý
  • je součástí pigmentu olověné běloby
  • běloba olovnatá - 2PbCO3·Pb(OH)2
   • amorfní prášek
   • má jednu z největších krycích schopností ze všech bílých pigmentů
   • nevýhodou je, že na vzduchu obsahujícím stopy H2S zvolna tmavne (vzniká sulfid olovnatý)
   • pigmenty olova jsou nahrazovány jinými méně toxickými např. oxidem titaničitým (TiO2) (titanová běloba)
 • chroman olovnatý (PbCrO4)
  • důležitý pigment – chromová žluť
  • ve vodě velmi málo rozpustný
  • dobře se však rozpouští v kyselině dusičné a v alkalických louzích
  • zahříváním s roztokem NaOH vzniká chromová červeň:
   2PbCrO4 + 2NaOH → PbCrO4·PbO + Na2CrO4 + H2O
  • užití
   • nátěrová hmota na značení silnic
   • přísada (spolu s berlínskou modří) do zelených nátěrových hmot a barevných plastů
 • síran olovnatý (PbSO4)
  • bílá práškovitá látka
  • vzniká reakcí zředěné kyseliny sírové s roztoky olovnatých solí
  • ve vodě nerozpustný
  • lépe se rozpouští v koncentrovaných silných kyselinách (chlorovodíkové, dusičné, sírové)
  • v přírodě se síran olovnatý vyskytuje jako minerál anglesit
  • krystalky jsou v čistém stavu čiré jako sklo, proto se také nazývá „olověné sklo“
 • síran olovičitý Pb(SO4)2
  • připravuje se elektrolýzou H2SO4 mezi olověnými elektrodami, které jsou oddělené diafragmou
  • při chladnutí roztoku se vylučuje jako nažloutlý krystalický prášek
  • vodou se hydrolyzuje
  • oxidační vlastnosti