protonové číslo 83
relativní atomová hmotnost 208.98
elektronegativita 1.7
elektronová konfigurace [Xe]4f145d106s26p3
hustota (g·cm-3) 9.91
teplota tání (°C) 271.40
teplota varu (°C) 1564.0

Bismut (83Bi)

historie

 • o bismutu jako kovu se zmiňuje Basilius Valentinus v 15. století
 • název odvozen z německého wismut (což znamená bílý kov nebo luční doly)
 • v roce 1530 G. Bauer název polatinštil na bisemutum

výskyt

 • bismutin - Bi2S3
 • bismutový okr - Bi2O3
 • velmi zřídka jako ryzí kov společně s rudami Pb, Ag a Co

průmyslová výroba

 • z rud, které obsahují ryzí bismut, se získává pouhým vytavením
 • sulfidické rudy se praží na oxid, který se redukuje uhlíkem:
  Bi2S3 + 9/2O2 → Bi2O3 + 3SO2
  Bi2O3 + 3C → 2Bi + 3CO

fyzikální vlastnosti

 • pouze jeden stabilní izotop
 • křehký, bílý krystalický kov s narůžovělým odstínem
 • nejdiamagnetičtější kov
 • vysoký měrný odpor
 • špatně vede elektrický proud a teplo

chemické vlastnosti

 • na vzduchu je za běžných podmínek stálý
 • v žáru shoří na oxid bismutitý
 • čistá voda na bismut nepůsobí
 • voda s rozpuštěným vzduchem způsobuje korozi bismutu
 • se sírou reaguje na sulfid bismutitý (Bi2S3)
 • s halogeny na bismutité halogenidy (BiX3)
 • nereaguje s kyselinou chlorovodíkovou s koncentrovanou kyselinou sírovou reaguje za horka, vzniká síran bismutitý (Bi2(SO4)3)
 • snadno reaguje s kyselinou dusičnou vzniká dusičnan bismutitý (Bi(NO3)3
 • reakcí s lučavkou královskou vzniká chlorid bismutitý BiCl3
 • oxidační stav V je u bismutu méně stálý než u antimonu

užití

 • výroba lehkotavitelných slitin (Woodův kov, Roseův, Lipowitzův)
 • metalurgické přísady
 • farmaceutický průmysl

sloučeniny

 • bismutan (BiH3)
  • mimořádně nestálý
  • vzniká působením zředěné kyseliny sírové na slitinu Bi a Mg
 • halogenidy
  • bismutité - (BiX3)
   • připravují se působením vodných roztoků halogenvodíků na oxid bismutitý:
    Bi2O3 + 6HX → 2BiX3 + 3H2O
   • fluorid bismutitý (BiF3) – šedobílý prášek
   • chlorid bismutitý (BiCl3) – bílé rozplývavé krystaly
   • bromid bismutitý (BiBr3) – zlaté rozplývavé krystaly
   • jodid bismutitý (BiI3) – zelenočerné krystaly
  • halogenid – oxidy bismutité (BiX(O))
   • příprava - částečnou hydrolýzou halogenidů bismutitých_
    BiX3 + H2O → BiX(O) + 2HX
   • nerozpustné látky
   • fluorid-oxid bismutitý (BiF(O)), chlorid-oxid bismutitý (BiCl(O)), bromid-oxid bismutitý (BiBr(O))
    bílé látky
   • jodid-oxid bismutitý (BiI(O))
    cihlově červená látka
    rozkládá se při 300 °C
  • bismutičné (BiX5)
   • fluorid bismutičný (BiF5)
    • příprava - přímou syntézou:
     2Bi + 5F2 → 2BiF5
    • silné fluorační a oxidační činidlo
    • reaktivní sloučenina
    • reaguje explozivně s vodou, vzniká ozon (O3), oxid fluoru (OF2) a hnědá sraženina hydratovaného fluoridu-oxidu bismutičného (BiF3(O))
    • za laboratorní teploty reaguje se sírou a jodem
    • reaguje s parafinovým olejem (t ≥ 50°C) – vznikají fluorované uhlovodíky
  • sulfidy
   • sulfid bismutitý (Bi2S3)
    • příprava - přímou syntézou prvků (t = 500 - 900 °C)
     nebo reakcí bismutitých solí sulfanem:
     2BiCl3 + 3H2S → Bi2S3 + 6HCl
    • hnědočerná pevná látka
  • oxidy
   • oxid bismutitý (Bi2O3)
    • příprava - spalováním bismutu na vzduchu:
     2Bi + 3O2 → Bi2O3
     nebo žíháním dusičnanu bismutitého
     2Bi(NO3)3 → Bi2O3 + 3N2O5
    • pevná látka
    • zásaditý charakter
    • nereaguje s roztoky alkalických hydroxidů
    • reaguje s kyselinami za vzniku bismutitých solí:
     Bi2O3 + 6HNO3 → 2Bi(NO3)3 + 3H2O
    • užití
     • výroba některých skel a porcelánových glazur
   • oxid bismutičný (Bi2O5)
    • příprava - působením silných oxidačních činidel na alkalické roztoky BiIII
    • pevná látka
  • hydroxidy
   • hydroxid bismutitý (Bi(OH)3)
    • bílá látka
    • příprava - reakcí bismutitých solí s roztoky alkalických hydroxidů:
     BiCl3 + 3NaOH → Bi(OH)3 + 3NaCl
    • nereaguje s roztoky alkalických hydroxidů
    • rozpouští se v kyselinách za vzniku bismutitých solí:
     2Bi(OH)3 + 3H2SO4 → Bi2(SO4)3 + 6H2O
    • zahříváním na 100 °C se mění na oxid–hydroxid bismutitý:
     Bi(OH)3 → BiO(OH) + H2O
  • dusičnan bismutitý (Bi(NO3)3)
   • příprava - reakcí bismutu nebo oxidu bismutitého s kyselinou dusičnou:
    2Bi + 6HNO3 → 2Bi(NO3)3 + 3H2
    Bi2O3 + 6HNO3 → 2Bi(NO3)3 + 3H2O
   • krystalizuje jako pentahydrát (Bi(NO3)3·5H2O
  • zásaditý dusičnan bismutitý BiOH(NO3)2, Bi(OH)2NO3
   • příprava - hydrolýzou dusičnanu bismutitého:
    Bi(NO3)3 + H2O → BiOH(NO3)2 + HNO3
    BiOH(NO3)2 + H2O → Bi(OH)2NO3 + HNO3
   • užití
    • příprava Nylanderova činidla
    • v lékařství při žaludečních a střevních potížích
    • příprava mastí v kosmetice
    • bílý pigment do divadelních líčidel (pleťová běloba)
  • bismutičnany (BiO3)-
   • příprava - zahříváním oxidu kovu s oxidem bismutitým v kyslíku nebo působením silných oxidačních činidel na suspenzi hydroxidu bismutitého (Bi(OH)3) v koncentrovaném roztoku alkalického hydroxidu
   • bismutičnany alkalických kovů a kovů alkalických zemin se používají jako silná oxidační činidla v kyselých roztocích (např. mangan v oceli se kvantitativně stanoví tak, že se přímo oxiduje bismutičnanem na manganistan a jeho koncentrace se stanoví kolorimetricky)