protonové číslo 88
relativní atomová hmotnost 226.025
elektronegativita 1.0
elektronová konfigurace [Rn]7s2
hustota (g·cm-3) 5.50
teplota tání (°C) 700.00
teplota varu (°C) 1700.0

Radium (88Ra)

historie

 • v roce 1898 bylo izolovano ve stopovém množství z jáchymovského smolince P. a M. Curieovými
 • M. Curierová pojmenovala prvek podle jeho vlastnosti - radioaktivity (latinsky radius = paprsek)
 • kovové radium se podařilo připravit v roce 1910 elektrolyticky z chloridu radnatého (RaCl2) s Hg katodou a následujícím oddestilováním Hg v proudu vodíku

výskyt

 • vyskytuje se v nerostech společně s uranem; poměr radia a uranu v nerostech je 1:3·106

průmyslová výroba

 • čisté radium se nevyrábí
 • celkové množství světově dostupného Ra je jen několik kilogramů
 • roční produkce radia je kolem 100 g

fyzikální vlastnosti

 • lesklý, bílý kov
 • na vzduchu zčerná (vytvoří se oxid radnatý (RaO) a nitrid radnatý (Ra3N2)
 • radioaktivní - T½ = 1620let
 • vysílá všechny druhy záření
 • krystalizuje v krychlové prostorově centrované soustavě

chemické vlastnosti

 • reaguje s vodou nejrychleji ze všech kovů alkalických zemin:
  Ra + 2H2O → Ra(OH)2 + H2
 • těkavé sloučeniny barví plamen karmínově

užití

 • dříve v lékařství (léčení rakoviny)
 • v současnosti radium a jeho soli ztratily význam - vytlačeny jinými izotopy

sloučeniny

 • radnaté
  • podobají se sloučeninám barya
  • jsou s nimi izomorfní
  • méně rozpustné ve vodě
  • způsobují ionisaci vzduchu
  • ve tmě zeleně světélkují