protonové číslo 9
relativní atomová hmotnost 18.998
elektronegativita 4.1
elektronová konfigurace [He]2s22p5
hustota (g·cm-3) 1.513 (kapalný)
teplota tání (°C) -218.6
teplota varu (°C) -188.1

Fluor (9F)

historie

 • název od minerálu fluoritu, který se dříve používal jako tavidlo (z latinského fluere = téci)
 • název navrhl roku 1812 A. M. Ampere Siru Humphry Davymu
 • zvláštní vlastnosti kazivce vydávat po zahřátí světlo (fluorescence) objeveny již v 17. století
 • pokusy o přípravu fluoru chemickou cestou vždy ztroskotaly na jeho extrémní reaktivitě
 • příprava se podařila až v roce 1886 H. Moissanovi
 • za tento objev a vynález elektrické pícky mu byla v roce 1906 udělena Nobelova cena za chemii

výskyt

 • v pořadí výskytu v zemské kůře na 13. místě
 • kazivec - CaF2
 • kryolit - Na3AlF6
 • fluoroapatit - Ca5F(PO4)3
 • malá množství obsažena i ve vzácných minerálech, například:
  • topas - Al2SiO4(OH,F)2
  • sellait - MgF2
  • villiaumit - NaF
  • bastnezit - (Ce,La)(CO3)F
 • stopové množství obsaženo v mořské vodě, vodě slaných bažin
 • v kostech a zubech

průmyslová výroba

Jediným prakticky používaným způsobem výroby je Moissanova metoda, která je založena na elektrolýze směsi fluoridu draselného (KF) a bezvodého fluorovodíku (HF).

V elektrolyzérech, které pracují při středních teplotách (80 – 100 °C) je poměr KF : HF 1 : 2, ve vysokoteplotních (240 °C) je poměr 1 : 1. Elektrolyzéry pracující při středních teplotách mají oproti vysokoteplotním několik výhod - uvnitř komor nižší tlak HF, snížená možnost koroze, delší životnost anody.

H2 a F2 spolu reagují velmi explozivně, a proto musí být prostor mezi katodou a anodou oddělen diafragmou. Teplota i výška hladiny elektrolytu jsou řízeny automaticky. Nádoba z měkké oceli je zároveň katodou. Anoda je tyč z kompaktního negrafitizovaného uhlíku.

Fluor se dodává v tlakových lahvích (230 g – 2,7 kg). Kapalný v nádržích o obsahu 2,27 t. Tyto nádrže jsou vybaveny chladícím obalem naplněným kapalným dusíkem.

fyzikální vlastnosti

 • světle žlutý plyn
 • kondenzuje na hnědavou kapalinu
 • molekula biatomická
 • nejčastěji v plynném stavu
 • jedovatý, pronikavě dráždivý zápach
 • jeden z jeho izotopů radioaktivní (18F), poločas rozpadu 109,8 min

chemické vlastnosti

 • nejreaktivnější ze všech prvků
 • reaguje se všemi prvky vyjma helia, argonu a neonu, s některými za vzniku tepla a světla
 • často se slučuje přímo a to s takovou rychlostí, že reakce mívá až explozivní průběh
 • velmi silné oxidační činidlo
 • s vodíkem se slučuje i v temnu a při velmi nízkých teplotách explozivně
 • tendence odebírat vodík jiným sloučeninám:
  2H2O + 2F2 → O2 + 4HF
 • z oxidů kovů uvolňuje kyslík nebo se s nimi slučuje na fluorid-oxidy
 • velmi prudce rozrušuje organické sloučeniny
 • nepůsobí na sklo pokud je suchý a dokonale zbavený stop fluorovodíku

užití

 • většina vyrobeného fluoru (70 – 80%) se používá k výrobě fluoridu uranového (UF6) pro potřeby jaderných elektráren
 • výroba fluoridu sírového (SF6) - výborné dielektrikum
 • výroba fluoračních činidel ClF3, BrF3 a IF3
 • používá se k výrobě inertních mazacích tuků nebo fluorovaných olejů

sloučeniny

 • fluorovodík (HF)
  • silně páchnoucí bezbarvý plyn
  • bezvodý fluorovodík se vyrábí působením kyseliny sírové na kazivec:
   CaF2(s) + H2SO4(l) → 2HF(g) + CaSO4(s)
   reakce endotermická, proto se provádí za zvýšené teploty
  • vodný roztok fluorovodíku = kyselina fluorovodíková (nejslabší halogenvodíková kyselina), disociace:
   HF + H2O → F- + H3O+
   může být i ve formě diméru (jako jediná halogenvodíková kyselina vytváří hydrogensoli):
   H2F2 + H2O → (HF2)- + H3O+
  • fluorovodík i kyselina fluorovodíková asociují (vazba vodíkovým můstkem)
  • fluorovodík i kyselina fluorovodíková leptají sklo:
   SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O,
   proto se uchovávají v lahvích z umělé hmoty
  • kyselina fluorovodíková je bezbarvá kapalina, vroucí při laboratorní teplotě a na vzduchu dýmající
  • páry fluorovodíku i jeho vodného roztoku jsou velmi jedovaté a silně leptají tkáně
   • citlivost i neškodně vyhlížejících popálenin způsobených HF se projevuje později
   • charakteristická bílá poranění jsou mimořádně bolestivá
   • žíravý účinek HF na pokožku je způsoben dehydratací, nízkým pH a specifickým toxickým účinkem vysoké koncentrace iontů F-, ty z tkáně odebírají Ca2+ jako CaF2
   • úbytek Ca2+ má za následek vznik relativního nadbytku K+ v tkáních
   • to je příčinou zvýšené dráždivosti nervů.
  • při poleptání kyselinou fluorovodíkovou:
   1. ránu omývat alespoň 15 minut velkým množstvím vody
   2. přiložit vlhký obklad (nebo ponořit poraněné místo do roztoku) chladného MgSO4
   3. podkožní injekcí vstříknout 10% roztok glukonátu vápenatého, který rychle ztiší bolest
   4. popálenou oblast odstranit chirurgicky lékařské ošetření je v každém případě nezbytné a to i v případě, že počáteční symptomy jsou slabé, protože později může dojít k vážným hlubokým poškozením tkání
  • užití
   • původně se z HF vyráběly freony využívané v chladících systémech a tlakových rozprašovačích, v některých zemích je jejich výroba zastavena pro poškozování ozónové vrstvy Země
   • dnes se používá k výrobě syntetického kryolitu (zvýšená výroba hliníku)
   • katalyzátor při alkylaci ropy
   • při leptání skla
   • opalizování žárovek a televizních obrazovek
   • k výrobě fluoridů
   • výroba kyselých pracích prostředků
   • stabilizátor palivových směsí raket
   • výroba mikroelektronických obvodů
 • fluoridy
  • příprava
   • reakcí kyseliny fluorovodíkové s většinou kovů (mimo Au a platinový kovů)
   • reakcí kyseliny s oxidy, hydroxidy nebo uhličitany příslušných kovů
   • fluoridy alkalických kovů jsou ve vodě rozpustné s výjimkou fluoridu lithného
   • fluoridy kovů mají převážně solný charakter, jsou málo těkavé
    těkavý je např. fluorid osmičelý (OsF8) a fluoridy nekovů
   • fluoridy kovů podskupin B barevné, podskupin A bezbarvé
   • fluoridy jednak normální (např. NaF), jednak hydrogenfluoridy, které můžeme získat adicí fluorovodíku na normální fluorid:
    KF + HF → KHF2
  • fluorid sodný (NaF)
   • užití
    • fluoridace vody
    • konzervování dřeva
    • výroba insekticidů a fungicidů
  • fluorid cínatý (SnF2)
   • užití
    • do zubních past k prevenci tvorby zubního kazu
 • oxid fluoru (OF2), peroxid fluoru (O2F2)
  • látky velmi reaktivní
 • kyselina tetrafluoroboritá (H[BF4]) a tetrafluoroboritany [BF4]-
  • užití
   • elektrické pokovování
   • katalyzátory a tavidla při výrobě kovů a povrchové úpravě kovů
 • kyselina hexafluorokřemičitá (H2[SiF6]) a hexafluorokřemičitany ([SiF6]2-)
  • užití
   • výroba skla a keramiky
   • úprava rud
   • fluoridace vody
 • kyselina fluorná (HFO)
  • zjištěna v roce 1968 při fotolýze směsi fluoru a vody v matrici pevného dusíku při teplotě 14 až 20 K
  • vážitelné množství bylo připraveno v roce 1971 fluorací vody (M. H. Studier a E. H. Appelman)
  • bílá pevná látka, která taje při -117 °C na světle žlutou kapalinu
  • nestálá
  • rychle reaguje s vodou na HF, H2O2 a O2
   ve zředěných kyselých roztocích vzniká převážně H2O2
   v alkalických roztocích je vedle HF hlavním produktem O2